Vietnamese help

kman1
Posts: 1028
Joined: 2005-10-04, 0:16
Gender: male
Country: US United States (United States)

Vietnamese help

Postby kman1 » 2005-12-28, 12:56

Hey virus8765 and JackFrost, I have two questions for you all.

#1. Someone in another forum translated something in Vietnamese for me and I understand a lot of what she wrote however there are some words/phrases that I don't understand. Can you translate these into English for me? Thanks!!

Hôm nay tôi không làm gì cả.
" cả "

sáng sớm hôm nay khi tôi đang học bài
" bài "

tôi đã nói sai rất nhiều từ mà tôi đã nghĩ là đúng
" đã "

tôi đã có thể phân biệt được bất cứ từ nào có lien quan tới ngữ pháp Việt nam

" được " " lien quan tới "

Ví dụ như hôm nay tôi đã nói chuyện với bạn tôi về thời gian chúng tôi đi chơi ở câu lạc bộ.

" như " " chơi ở câu lạc bộ "

Anh ta nói rằng anh ta sẽ nói chuyện với tất cả phụ nữ anh ta nhìn thấy ở câu lạc bộ

" rằng anh ta "

nhưng anh ta lại sợ đàn bà nên anh ta không nói chuyện với ai
" lại" " nên "

Tôi đã nói với anh ấy là
" anh ấy là "

Bởi vì nếu anh muốn một ai đó, anh sẽ thực sự có một người ngay lúc này
" ai đó " " người ngay lúc này "

Sau đó anh ấy nói với tôi là lần sau khi chúng tôi chơi câu lạc bộ
" là lần sau " " chơi câu lạc bộ "

anh ấy nhất định sẽ nói chuyện với tất cả những người phụ nữ xinh đep mà anh nhìn thấy ở đó.

" nhất định " " đep mà "

Anh ấy cần nói chuyện với một vài người phụ nữ xinh đẹp
" người phụ "

Nhưng anh ta cũng làm tôi thấy ngạc nhiên
" thấy ngạc nhiên "

tôi không thể tin nổi
" thể tin nổi "

All I need to know is what the words mean within the context of these sentences NOT the sentences themselves.

#2. I made a Vietnamese wordlist to help me study. Could someone check my list and ensure that it's correct? Thanks. All you have to do is make sure the words match. If they don't you can just correct it for me plz. Here it goes:

English: (these are all verbs)
pick up (pick up that off the floor), drop (I dropped my hat), go (go home now!), come (come here now!), drink (drink this water), eat (eat food), sit (sit down beside me), stand (stand right beside me), want (I want money), like*(I like girls), sleep (I am sleeping now), wake up (wake up in 5 minutes), do (do what I tell you to do), make (I made this for my mom), cook (cook steak), open (open the door), close (close the door), walk (I walk home), run (I run fast), clean (clean the house), hit (don't hit me), catch (catch the football), play (I don't want to play outside), rest (let's rest for a minute), lay (lay that book here), lie (Lie down here beside me), put (put that book on the shelf), hold (who is holding my baby?), call (call that man standing there), talk (he doesn't talk much), speak (I can't speak Latin), say (what did you say to me?), tell (please tell me now), use (did you use my razor?), know (I don't know you), understand (I don't understand what you're saying), raise (raise your hand), study (I never study for my test), read (I can read Cantonese), watch (let's watch the stars tonight), look (look at your hands, they bloody), see (do you see anything?), sick (I'm very sick now), to have* (I don't have any money at all), give (give me some money), take (don't take my dollar), kiss (she kissed me), sex (I like to have sex), sing (I can't sing at all), kick (kick the soccer ball), throw (throw the football), receive (I received this money from you), turn* (turn left here), get up*(get up out of your chair now), stop (stop talking!), start (he starts his job today), touch (don't touch my sandwich), believe (I believe you ate my food), think (I think she is pretty), fall (he fell down the stairs), push (dont push me!), pull (don't pull on my new shirt), move (Please move this box over there), write (I can't write in Latin)

there (he's not there), here (here is my cat), up (look up at the stars), down (look down at your feet), like this*(don't walk like this), this way*(if you walk this way, he'll hit you), house, food*, weather*, body*(I love my sexy body), family*, car, bus, train, airplane, airport, beach, girl, women, boy, man, mom, dad, teacher, friend, together, alone, boyfriend, girlfriend, vacation, school, right (turn right), left (turn left), straight (go straight ahead on this street)

always (I always win), never (I never lose), before (before I eat, I always pray), well*(well.. I'm not tired right now), anything (I can't eat anything), nothing (nothing is impossible), there is (there is something there), like I said (like I said already you're pretty), mine*(this book is mine), if, any*(any girl is fine with me), whenever*(you can go whenever you want), what, how, when, just (did..) (I just finished my homework), no one (no one is at school), somewhere (he's somewhere in there)

(these are all adjectives)
angry, happy, sad, tired, sleepy, well (I'm well today and you?), bad, good, difficult, easy, stinky, smells good (this pie smells very good), hot (it's hot outside), cold (it's cold in winter), warm (this room is a bit warm, turn on the fan please), tall, short, fat, skinny, beautiful, ugly, big, small, fast, slow, high, low, wide, narrow,

Vietnamese:
__, để rơi, đi, lại, uống cạn, ăn, ngồi, đứng, muốn, thích, ngủ, tỉnh dậy, làm, làm, nấu nhừ, mở, đóng, đi lang thang, chạy trốn, cạo, đánh, bắt lấy, chơi, nghỉ, __, nằm nghỉ, để, cầm, kêu gọi, nói, nói với, lời nói, nói, dùng, biết, hiểu, nâng lên, học, đọc, rình, nhìn, trông thấy, ốm, có, cho, mang, hôn, giao cấu, hát, sút ghi, lao, nhận, sự rẽ, __, chặn, bắt đầu, đạt tới, tin, nghĩ, hạ thấp, thúc đẩy, lôi, lắc, viết

đó, đây, ở trên, xuống, __, __, nhà, đồ ăn, thời tiết, thân thể, gia đình, xe, xe buýt, xe lửa, __, __, __, __, nữ, bạn, nam, __, __, __, __, cùng, một mình, __, __, nghỉ lễ, trường học, phải, trái, thẳng

__, không bao giờ, trước đây, __, việc gì, không, __, __, __, nếu, một, lúc nào, gì, thế nào, khi, đúng, __, ở một nơi nào đó

giận, __, buồn, mệt, __, tốt, ác, tốt, khó, __, __, __, nóng, lạnh, ấm, cao, __, đầy áp, __, __, xấu, to, nhỏ, nhanh, __, cao, thấp, rộng, hẹp


Ok that's all, it's a bit a long however it should be easy for you all as natives. :)

P.S. - Remember, all I need is the word (i.e. no one [no one is at school]) Thanks!!

Tony :D

virus8765
Posts: 10
Joined: 2005-12-10, 12:42
Real Name: lucky monkey
Gender: male
Location: none

Postby virus8765 » 2005-12-28, 14:20

Hôm nay tôi không làm gì cả.
" cả " = (not important)
ex:Hôm nay tôi không làm gì and Hôm nay tôi không làm gì cả have the same meaning.

sáng sớm hôm nay khi tôi đang học bài
" bài " = lesson(s)

tôi đã nói sai rất nhiều từ mà tôi đã nghĩ là đúng
" đã " =(past tense)

tôi đã có thể phân biệt được bất cứ từ nào có lien quan tới ngữ pháp Việt nam

" được "=clearly(in this sentence) " lien quan tới " = to have a connection with

Ví dụ như hôm nay tôi đã nói chuyện với bạn tôi về thời gian chúng tôi đi chơi ở câu lạc bộ.

" như "=as,example as " chơi ở câu lạc bộ " = playing in club

Anh ta nói rằng anh ta sẽ nói chuyện với tất cả phụ nữ anh ta nhìn thấy ở câu lạc bộ

" rằng anh ta "
"rằng"=he said 'that'(in this sentence)
" anh ta "= he

nhưng anh ta lại sợ đàn bà nên anh ta không nói chuyện với ai
" lại"(not important)" nên " =so,

Tôi đã nói với anh ấy là
" anh ấy là " = he = " anh ta la`"

Bởi vì nếu anh muốn một ai đó, anh sẽ thực sự có một người ngay lúc này
" ai đó "=someone " người"=person
" ngay lúc này " =at the moment, at this time,At one,most immediately

Sau đó anh ấy nói với tôi là lần sau khi chúng tôi chơi câu lạc bộ
" là lần sau "= another chance " chơi câu lạc bộ " =in club

anh ấy nhất định sẽ nói chuyện với tất cả những người phụ nữ xinh đep mà anh nhìn thấy ở đó.

" nhất định "=to decide; to determine
" đep"= " xinh dep" = beautiful
" mà"= that

Anh ấy cần nói chuyện với một vài người phụ nữ xinh đẹp
" người phụ "<==that's not correct
" người phụ nữ "=woman, women

Nhưng anh ta cũng làm tôi thấy ngạc nhiên
" thấy ngạc nhiên "
+"thấy"=feel, felt(in this sentence)
+"ngac nhien"=to be suprised;


tôi không thể tin nổi
" thể tin nổi " =can't believe

kman1
Posts: 1028
Joined: 2005-10-04, 0:16
Gender: male
Country: US United States (United States)

Postby kman1 » 2005-12-28, 14:42

Awesome and thanks! Well, that takes care of question #1. Any takers for question #2?? :)

virus8765
Posts: 10
Joined: 2005-12-10, 12:42
Real Name: lucky monkey
Gender: male
Location: none

Postby virus8765 » 2005-12-29, 3:55

_1_, để rơi, đi, lại, uống cạn, ăn, ngồi, đứng, muốn, thích, ngủ, tỉnh dậy, làm, làm, nấu nhừ, mở, đóng, đi lang thang, chạy trốn, cạo, đánh, bắt lấy, chơi, nghỉ, _2_, nằm nghỉ, để, cầm, kêu gọi, nói, nói với, lời nói, nói, dùng, biết, hiểu, nâng lên, học, đọc, rình, nhìn, trông thấy, ốm, có, cho, mang, hôn, giao cấu, hát, sút ghi, lao, nhận, sự rẽ, _3_, chặn, bắt đầu, đạt tới, tin, nghĩ, hạ thấp, thúc đẩy, lôi, lắc, viết

đó, đây, ở trên, xuống, _4_, _5_, nhà, đồ ăn, thời tiết, thân thể, gia đình, xe, xe buýt, xe lửa, _6_, _7_, _8_, _9_, nữ, bạn, nam, _10_, _11_, _12_, _13_, cùng, một mình, _14_, _15_, nghỉ lễ, trường họ1c, phải, trái, thẳng

_16_, không bao giờ, trước đây, _17_, việc gì, không, _18_, _19_, _20_, nếu, một, lúc nào, gì, thế nào, khi, đúng, _21_, ở một nơi nào đó

giận, _22_, buồn, mệt, _23_, tốt, ác, tốt, khó, _24_, _25_, _26_, nóng, lạnh, ấm, cao, _27_, đầy áp, _28_, _29_, xấu, to, nhỏ, nhanh, _30_, cao, thấp, rộng, hẹp1.__
2.bày
3.đứng lên, ra khỏi
4.như thế, như thế này
5.như thế, như thế này
6.máy bay
7.sân bay
8.bãi biển
9.cô gái
10.mẹ(nothVn),má(southVn)
11.bố(N),ba(S)
12.cô giáo(female),thầy giáo(male),giáo viên(general)
13.bạn
14.bạn trai,người yêu (male)
15.bạn gái, người yêu(female)
16.luôn,luôn luôn
17.ồ, à, ừm,uhm
18.ở đó
19.như tôi đã nói
20.của tôi
21.không ai, không có ai
22.vui vẻ, hạnh phúc
23.ngủ
24.dễ
25.__
26.mùi thơm, ngửi thấy thơm
27.thấp,lùn
28.gầy gò, rất gầy
29.xinh đẹp
30.chậm

kman1
Posts: 1028
Joined: 2005-10-04, 0:16
Gender: male
Country: US United States (United States)

Postby kman1 » 2005-12-29, 10:16

Besides the ones I left blank are the other words I wrote all correct? Also what happened to questions #1 & #25? :lol: cool list though! :)


Return to “South East Asian Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest