Hmoob (Hmong Language)苗语

Linguaphile
Posts: 3288
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Hmoob (Hmong Language)苗语

Postby Linguaphile » 2020-09-19, 17:03

https://www.youtube.com/watch?v=xrFEpdr8-Zs

Ej noj dabtsi os? = what are you eating?
Nyob zoo = hello
Zoo siab rov ntsib koj dua = nice to see you again
Hnub no = today
peb yuav los kawm = we will learn
txog = about
kaum txiv hmab txiv ntoo = ten fruits
uas qab qab = which taste delicious
peb hmoob = we hmong
nyiam nyiam noj = love to eat
thiab peb muaj = and we have
lus npe = name
rau lawv = for them

Cia koj hais lus kuv qab = repeat after me

txiv duaj = peach
txiv cuab thoj = guava
txiv lwm tsib = rambutan
txiv kab ntxwv = orange
txiv puv luj = pineapple
txiv phuab las = passionfruit
txiv nkhaus taw = mango
txiv nplai zaj = dragon fruit
txiv taub ntoos = papaya
txiv tsawb = banana

cia koj hais koj = let you say it
ib leeg = on your own; alone

Sib ntsib dua = see you next time

Linguaphile
Posts: 3288
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Hmoob (Hmong Language)苗语

Postby Linguaphile » 2020-09-23, 1:28

https://www.youtube.com/watch?v=obE3M3B0eHA

Nyob zoo = hello
Los peb kawm = let's learn
txog kev ua si = about games [lit. about way do play]
cov menyuam = children
tom chaw ua si = at the playground

dai = to hang
dhia = to jump
dhia ib phlaw ib phlaw = to hop (lit. to jump one hop one hop)
dhia paj paws = to bounce
hla = crossover
kiv = spin
nce = climb

Los os peb kawm = let's learn
kev ua si = games [lit. way do play]
ntxiv more

khiav = run
mus kev = walk
taug kev = walk
nce = climb
nkag = crawl
tsaj = spring
rub = pull
thawb = push
ua zawv zawg = slide

cia koj ncha peb hais ua ke = let you say it together with us
cia koj = let you
ncha = loud
peb hais ua ke = we say together

lus no hmoob ua hais tias = this is called in Hmong
viav vias = to swing
lus hmoob ntsuab = Green Hmong language
kuv hais tias = I say
vav vag = to swing
tsaj lab tsag = to seesaw

sib ntsib dua = see you next time

Linguaphile
Posts: 3288
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Hmoob (Hmong Language)苗语

Postby Linguaphile » 2020-09-24, 22:47

Pronouncing 3- and 4-Letter Consonants in Hmong
https://www.youtube.com/watch?v=ajBr2m9EGmk

In Hmong these trigraphs and tetragraphs are considered individual letters of the alphabet.
The video does not include the written words, but I am adding them here.

tsh /ʈʂʰ/
tsheb = car

txh /tsʰ/
txhaum = woodworking tool

nts /ᶯɖʐ/
ntsaum = ant

ntx /ⁿdz/
ntxuam = fan

npl /ᵐbˡ/
nplooj = leaf

nph /ᵐbʱ/
nphoo ntsev = a dash of salt
(nphoo means sprinkle, ntsev means salt)

nth /ⁿdʱ/
nthuav = to open or unfold

plh /pɬʱ/
plhaub qe = eggshell
(plhaub means shell, qe means egg)

nrh /ᶯɖʱ/
nrhoob = leggings

nch /ᶮɟʱ/
ncho pa steam
(ncho means smoke, pa means air)

nkh /ᵑɡʱ/
nkhib ntoo = v-shaped angle between two tree branches
(nkhib refers to the angle, ntoo means tree)

nqh /ᶰɢʱ/
nqhis dej = thirsty
(nqhis means hunger/thirst, dej means water)

hny /ɲ̥/
hnyav = heavy

hml /m̥ɬ/
hmlos = dented

ntsh /ᶯɖʐʱ/
ntshuas xov = skein of thread
(ntshuas means bundle, xov means thread)

ntxh /ⁿdzʱ/
ntxhw = elephant

nplh /ᵐbɮ/
nplhaib = ring

Linguaphile
Posts: 3288
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Hmoob (Hmong Language)苗语

Postby Linguaphile » 2020-09-25, 21:38

Hmong Tones
First video:
https://www.youtube.com/watch?v=O5SxNDiHPM4
Second video:
https://www.youtube.com/watch?v=ppDNljpv9e8
Third video:
https://www.youtube.com/watch?v=WIgnKtCinaI

cim = tone

high tone: -b Audio
first and second video: cim siab (siab = liver)
third video: ab (baby)
another common example: pob (ball)

low falling creaky tone: -m Audio
first and second video: cim niam (niam = mother)
third video: pam (blanket)
another common example: pom (to see)
fourth video (below): kaum (ten)

high falling tone: -j Audio
first video: cim ntuj (ntuj = sky)
second video: koj (you)
third video: paj (flower)
another example: poj (woman)

mid rising tone: -v Audio
first and second videos: cim kuv (kuv = I)
third video: av (dirt)
another common example: pov (throw)

mid tone: -∅ Audio
first video: cim ua (ua = to do)
second video: zoo (good)
third video: pa (air)
another common example: po (spleen)

low tone: -s Audio
first and second videos: cim mus (mus = to go)
third video: pas (stick)
another common example: pos (thorn)

mid low breathy tone: -g Audio
first and second videos: cim neeg (neeg = person)
third video: tag (finished)
another common example: pog (paternal grandmother)

low rising tone: -d Audio
second video: tod (there)
occurs as a variation of -m in certain words
another common example: pod (to see)Return to “South East Asian Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest