کتاب های فرامرز

Moderator: eskandar

artart
Posts: 7
Joined: 2018-03-25, 6:06

کتاب های فرامرز

Postby artart » 2020-09-26, 0:13

بهترین کتاب های نمایشگاه امسال کتاب های فرامرز هستند. بدترین کتاب های نمایشگاه امسال هم کتاب های فرامرز هستند

آیا آنچه نوشته شده منطقی است؟

هم بهترین ها و هم بدترین ها مال فرامرزند. ولی آیا این آن چیزی است که گفته شده؟

اگر ما بگوییم کتاب های فرامرز بهترین کتاب های نمایشگاه امسال هستند، دیگر نمی توانیم بگوییم بدترین کتاب های نمایشگاه امسال هم مال فرامرزند.. ولی آیا جملۀ اول متن بالا مبهم است یا نه.

با سپاس

Return to “Persian/Farsi (فارسی)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest