Share some poetry!

Moderator: eskandar

User avatar
Hassaan Zia
Posts: 656
Joined: 2009-10-20, 20:50
Real Name: Hassaan Zia Khan
Gender: male
Location: Karachi
Country: PK Pakistan (پاکستان)
Contact:

Re: Share some poetry!

Postby Hassaan Zia » 2009-12-21, 20:16

باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش
صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود

----------------------

نظر به روی تو هر بامداد نوروزیست
شب فراق تو هر شب که هست یلداییست

[سعدی]۔
Native: [flag=]ur[/flag]
Learning at the moment: [flag=]ar[/flag]
Loves: [flag=]fa[/flag]

User avatar
Hassaan Zia
Posts: 656
Joined: 2009-10-20, 20:50
Real Name: Hassaan Zia Khan
Gender: male
Location: Karachi
Country: PK Pakistan (پاکستان)
Contact:

Re: Share some poetry!

Postby Hassaan Zia » 2009-12-31, 19:08

11837_101760196519590_100000568300845_46706_2468380_n.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Native: [flag=]ur[/flag]
Learning at the moment: [flag=]ar[/flag]
Loves: [flag=]fa[/flag]

User avatar
huhmzah
Posts: 379
Joined: 2007-12-18, 12:28
Real Name: Hamza A. Mahmood
Gender: male
Location: Brooklyn
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: Share some poetry!

Postby huhmzah » 2010-01-01, 4:24

آنچہ جان عاشقان از دست ھجرت میکشد،
کس ندیدہ در جہان جز کشتگان کربلا
- حافظ

alijsh
Posts: 3578
Joined: 2004-10-26, 7:48
Gender: male
Country: IR Iran (ایران)
Contact:

Re: Share some poetry!

Postby alijsh » 2010-01-01, 5:34

عشق او باز اندر آوردم به بند
کوشش بسیار نامد سودمند

عشق دریائی کرانه ناپدید
کی توان کردن شنا ای هوشمند

عشق را خواهی که تا پایان بری
بس که بپسندید باید ناپسند

زشت باید دید و انگارید خوب
زهر باید خورد و انگارید قند

توسنی کردم ندانستم همی
کز کشیدن سخت‌تر گردد کمند

(رابعه قزداری)

User avatar
Hassaan Zia
Posts: 656
Joined: 2009-10-20, 20:50
Real Name: Hassaan Zia Khan
Gender: male
Location: Karachi
Country: PK Pakistan (پاکستان)
Contact:

Re: Share some poetry!

Postby Hassaan Zia » 2010-01-03, 0:16

Ali, do modern persian poets still write ghazals?

بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد
داند که سخت باشد قطع امیدواران

با ساربان بگویید احوال آب چشمم
تا بر شتر نبندد محمل به روز باران

بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت
گریان چو در قیامت چشم گناهکاران

ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد
از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران

چندین که برشمردم از ماجرای عشقت
اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران

سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل
بیرون نمی‌توان کرد الا به روزگاران

چندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت
باقی نمی‌توان گفت الا به غمگساران

[سعدی]۔
Native: [flag=]ur[/flag]
Learning at the moment: [flag=]ar[/flag]
Loves: [flag=]fa[/flag]

alijsh
Posts: 3578
Joined: 2004-10-26, 7:48
Gender: male
Country: IR Iran (ایران)
Contact:

Re: Share some poetry!

Postby alijsh » 2010-01-03, 4:06

Hassaan Zia wrote:Ali, do modern persian poets still write ghazals?

Yes. Shahriyâr is the greatest.

User avatar
Hassaan Zia
Posts: 656
Joined: 2009-10-20, 20:50
Real Name: Hassaan Zia Khan
Gender: male
Location: Karachi
Country: PK Pakistan (پاکستان)
Contact:

Re: Share some poetry!

Postby Hassaan Zia » 2010-01-03, 13:58

Дӯстӣ кун пешаи худ, бо касе душман мабош,
Бо ҳарифони мулоим сахт чун оҳан мабош.
Корвони зиндагонӣ бар сари роҳи фаност,
Як замоне ғофил аз андешаи рафтан мабош.
Хор бо мижгони худ бояд гирифт аз пои халқ,
Дар ҳавои олами таҷред чун сӯзан мабош...
Ҳосилат чун сарв аз озодагӣ дасти тиҳист,
Дар гиреҳ аз фикри кишту донаи хирман мабош...
Хасмро аз дӯстӣ оҷиз тавон кардан, Киром
Ҳар ки душман бо ту гардад, ту ба он душман мабош.

[Кироми Бухороӣ]
Native: [flag=]ur[/flag]
Learning at the moment: [flag=]ar[/flag]
Loves: [flag=]fa[/flag]

alijsh
Posts: 3578
Joined: 2004-10-26, 7:48
Gender: male
Country: IR Iran (ایران)
Contact:

Re: Share some poetry!

Postby alijsh » 2010-01-03, 16:17

Hassaan Zia wrote:Дӯстӣ кун пешаи худ, бо касе душман мабош,
Бо ҳарифони мулоим сахт чун оҳан мабош.
Корвони зиндагонӣ бар сари роҳи фаност,
Як замоне ғофил аз андешаи рафтан мабош.
Хор бо мижгони худ бояд гирифт аз пои халқ,
Дар ҳавои олами таҷред чун сӯзан мабош...
Ҳосилат чун сарв аз озодагӣ дасти тиҳист,
Дар гиреҳ аз фикри кишту донаи хирман мабош...
Хасмро аз дӯстӣ оҷиз тавон кардан, Киром
Ҳар ки душман бо ту гардад, ту ба он душман мабош.

[Кироми Бухороӣ]

Dûstî kun pêŝai xud, bo kasê duŝman maboŝ,
Bo harifoni muloim saxt cun ohan maboŝ.
Korvoni zindagonî bar sari rohi fanost,
Yak zamonê ĝofil az andêŝai raftan maboŝ.
Xor bo miĵgoni xud boyad girift az poi xalq,
Dar havoi olami tajrêd cun sûzan maboŝ...
Hosilat cun sarv az ozodagî dasti tihist,
Dar girêh az fikri kiŝtu donai xirman maboŝ...
Xasmro az dûstî ojiz tavon kardan, Kirom
Har ki duŝman bo tu gardad, tu ba on duŝman maboŝ.

[Kiromi Buxoroî]

User avatar
Hassaan Zia
Posts: 656
Joined: 2009-10-20, 20:50
Real Name: Hassaan Zia Khan
Gender: male
Location: Karachi
Country: PK Pakistan (پاکستان)
Contact:

Re: Share some poetry!

Postby Hassaan Zia » 2010-01-03, 16:21

Thanks Ali, next time I'll write Tajik poetry in Latin. Ali how do you write these special characters???????????
Native: [flag=]ur[/flag]
Learning at the moment: [flag=]ar[/flag]
Loves: [flag=]fa[/flag]

alijsh
Posts: 3578
Joined: 2004-10-26, 7:48
Gender: male
Country: IR Iran (ایران)
Contact:

Re: Share some poetry!

Postby alijsh » 2010-01-03, 16:33

Hassaan Zia wrote:Thanks Ali, next time I'll write Tajik poetry in Latin. Ali how do you write these special characters???????????

No. Please include the Perso-Cyrillic text. As for Perso-Cyrillic to my Perso-Latin scheme, I have written a macro for myself. Next week, I'll make an online version and put it on my site. As for the characters, I have written a special keyboard layout for myself with which I can type any Latin characters.

I just finished rewriting it (manually) in Perso-Arabic:
دوستی کن پیشه‌ی خود، با کسی دشمن مباش
با حریفان ملایم، سخت چون آهن مباش
کاروان زندگانی بر سر راه فنا'ست
یک زمانی غافل از اندیشه‌ی رفتن مباش
خار با مژگان خود باید گرفت از پای خَلق
در هوای عالم تجرید، چون سوزن مباش
حاصل‌ات چون سرو از آزادگی، دستی تهی'ست
در گره از فکر کشت و دانه‌ی خرمن مباش
خصم را از دوستی عاجز توان کردن، کرام
هر که دشمن با تو گردد، تو با آن دشمن مباش

(کرام بخارائی)

ravshan
Posts: 5
Joined: 2010-01-03, 16:29
Real Name: Ravshan
Gender: male
Location: Khujand
Country: TJ Tajikistan (Тоҷикистон / تاجکستان)
Contact:

Re: Share some poetry!

Postby ravshan » 2010-01-04, 8:45

Мо солхӯрда ҳастем ё сол хӯрда моро?
Мо умр бурда бар сар ё умр бурда моро?
Мо ҷонсупор будем дар ҳоҷати замона,
Ё азми ҷонсупорӣ осон супурда моро?

Бо ёри норпистон хуфтем, ғофил аз он
Ҳамчун анори ширин дасте фишурда моро.

Роҳи дароз тай шуд дар умри кўтаҳи мо,
Роҳе фасурда кардем ё раҳ фасурда моро?

Дар пеши чашми хуршед ҳарчанд кам набудем,
Кам дида чашми камбин, камтар шумурда моро.

Гумкардаҳои моро ҳар зиндадил биёбад,
Дилмурдагон валекин хонанд мурда моро!

Лоик Шералӣ

Mo solhu'rda h'astem e' sol hu'rda moro?
Mo umr burda bar sar e' umr burda moro?
Mo ch'onsupor budem dar h'och'ati zamona,
E' azmi ch'onsupori oson supurda moro?

Bo e'ri norpiston huftem, g'ofil az on
H'amchun anori shirin daste fishurda moro.

Roh'i daroz tay shud dar umri ku'tah'i mo,
Roh'e farsuda kardem e' rah' fasurda moro?

Dar peshi chashmi hurshed h'archand kam nabudem,
Kam dida chashmi kambin, kamtar shumurda moro.

Gumkardah'oi moro h'ar zindadil biyobad,
Dilmurdagon valekin honand murda moro!

Loik' Sherali'

alijsh
Posts: 3578
Joined: 2004-10-26, 7:48
Gender: male
Country: IR Iran (ایران)
Contact:

Re: Share some poetry!

Postby alijsh » 2010-01-04, 11:26

ravshan wrote:Мо солхӯрда ҳастем ё сол хӯрда моро?
Мо умр бурда бар сар ё умр бурда моро?
Мо ҷонсупор будем дар ҳоҷати замона,
Ё азми ҷонсупорӣ осон супурда моро?

Бо ёри норпистон хуфтем, ғофил аз он
Ҳамчун анори ширин дасте фишурда моро.

Роҳи дароз тай шуд дар умри кўтаҳи мо,
Роҳе фасурда кардем ё раҳ фасурда моро?

Дар пеши чашми хуршед ҳарчанд кам набудем,
Кам дида чашми камбин, камтар шумурда моро.

Гумкардаҳои моро ҳар зиндадил биёбад,
Дилмурдагон валекин хонанд мурда моро!
Vâqean zibâ bud. Dast etân dard nakonad. Be xatt e niyâkân bâznevisi kardam.

ما سال‌خورده هستیم، یا سال خورده ما را؟
ما عمر بُرده بر سر، یا عمر بُرده ما را؟
ما جان‌سپار بودیم در حاجت زمانه،
یا عزم جان‌سپاری آسان سپرده ما را؟

با یار نارپستان، خفتیم غافل از آن
همچون اناری شیرین، دستی فشرده ما را.
راهی دراز طی شد، در عمر کوتاه ما
راهی فسرده کردیم، یا راه فسرده ما را؟

در پیش چشم خورشید، هرچند کم نبودیم،
کم دیده چشم کم‌بین، کمتر شمرده ما را
گم‌کرده‌های ما را، هر زنده‌دل بیابد
دل‌مردگان ولیکن، خوانند مرده ما را


Mâ sâlxûrda hastêm yâ sâl xûrda mârâ?
Mâ umr burda bar sar yâ umr burda mârâ?
Mâ jânsupâr budêm dar hâjati zamâna,
Yâ azmi jânsupârî âsân supurda mârâ?

Bâ yâri nârpistân xuftêm, ĝâfil az ân
Hamcun anâri ŝirin dastê fiŝurda mârâ.

Râhi darâz tay ŝud dar umri kutahi mâ,
Râhê fasurda kardêm yâ rah fasurda mârâ?

Dar pêŝi caŝmi xurŝêd harcand kam nabudêm,
Kam dida caŝmi kambin, kamtar ŝumurda mârâ.

Gumkardahâi mârâ har zindadil biyâbad,
Dilmurdagân valêkin xânand murda mârâ!

User avatar
Hassaan Zia
Posts: 656
Joined: 2009-10-20, 20:50
Real Name: Hassaan Zia Khan
Gender: male
Location: Karachi
Country: PK Pakistan (پاکستان)
Contact:

Re: Share some poetry!

Postby Hassaan Zia » 2010-01-04, 18:53

Айби риндон макун, эй зоҳиди покизасиришт,
Ки гуноҳи дигарон бар ту нахоҳанд навишт.

Ман агар некам, агар бад ту бирав худро бош,
Ҳар касе он даравад оқибати кор, ки кишт.

Ҳама кас толиби ёранд, чи ҳушёру чи маст,
Ҳама ҷо хонаи ишқ аст, чи масҷид, чи куништ.

Сари таслими ману хишти дари майкадаҳо,
Муддаӣ гар накунадфаҳми сухан, гў: сару хишт.

Ноумедам макун аз собиқаи лутфи азал,
Ту паси парда чи донӣ, ки кӣ хуб асту кӣ зишт?

На ман аз пардаи тақво бадар афтодаму бас,
Падарам низ биҳишти абад аз даст биҳишт.

Ҳофизо, рўзи азал гар ба каф орӣ ҷоме,
Яксар аз кўйи харобот барандат ба биҳишт.

[Ҳофизи Шерозӣ]

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست
همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت

سر تسلیم من و خشت در میکده‌ها
مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت

ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل
تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت

نه من از پرده تقوا به درافتادم و بس
پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

حافظا روز اجل گر به کف آری جامی
یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت

[حافظ شیرازی]۔
Last edited by Hassaan Zia on 2010-01-07, 23:27, edited 1 time in total.
Native: [flag=]ur[/flag]
Learning at the moment: [flag=]ar[/flag]
Loves: [flag=]fa[/flag]

User avatar
Hassaan Zia
Posts: 656
Joined: 2009-10-20, 20:50
Real Name: Hassaan Zia Khan
Gender: male
Location: Karachi
Country: PK Pakistan (پاکستان)
Contact:

Re: Share some poetry!

Postby Hassaan Zia » 2010-01-05, 1:03

Эй дил, ғуломи шоҳи ҷаҳон бошу шоҳ бош,
Пайваста дар ҳимояти лутфи илоҳ бош!

Аз хориҷӣ ҳазор ба як ҷав намехаранд,
Гў кўҳ ба кўҳи мунофиқ сипоҳ бош!

Чун Аҳмадам шафеъ бувад рўзи растахез,
Гў, ин тани балокаши ман пургуноҳ бош!

Онро, ки дўстии Алӣ нест, кофир аст,
Гў, зоҳиди замонаву гў, шайхи роҳ бош!

Имрўз зиндаам ба валои ту, ё Алӣ,
Фардо ба рўҳи поки имонон гувоҳ бош!

Қабри имоми ҳаштуми султони дин Ризо,
Аз ҷон бибўсу бар дари он боргоҳ бош!

Дастат намерасад, ки бичинӣ гуле зи шох,
Боре ба пойи гулбуни эшон гиёҳ бош!

Марди худошинос, ки тақво талаб кунад,
Хоҳӣ сапедҷомаву хоҳӣ сиёҳ бош!

Ҳофиз, тариқи бандагии шоҳ пеша кун,
В-он гоҳ дар тариқ чу мардони роҳ бош!

[Ҳофизи Шерозӣ]

ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش
پیوسته در حمایت و لطف اله باش

از خارجی هزار به یک جو نمی خرند
کو، کوه تا به کوه منافق سپاه باش

گر احمدم بود شفیع روز رستخیز
گو این تن بلاکش من پرگناه باش

آن را که دوستیِ علی نیست کافر است
گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش

امروز زنده ام به ولای تو یا علی
فردا به روح پاک امامان گواه باش

قبر امام هشتم سلطان دین رضا
از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش

دستت نمی رسد که بچینی گلی زشاخ
باری به پای گلبن ایشان گیاه باش

مرد خدا که جامه ی تقوا طلب کند
خواهی سفید جامه و خواهی سیاه باش

حافظ طریق بندگی شاه پیشه کن
وآنگاه در طریق چو مردان راه باش

[حافظ شیرازی]۔
Last edited by Hassaan Zia on 2010-01-07, 23:27, edited 2 times in total.
Native: [flag=]ur[/flag]
Learning at the moment: [flag=]ar[/flag]
Loves: [flag=]fa[/flag]

arsham
Posts: 158
Joined: 2009-01-31, 0:24
Gender: male
Country: CA Canada (Canada)

Re: Share some poetry!

Postby arsham » 2010-01-05, 1:43

امروز پنجاهمین سالگرد درگذشت نیما یوشیج (علی اسفندیاری)، پدر شعر نوی پارسی ست

وفات نیما به روایت پسرش

این هم بخش اول شعر شیر سرودۀ نیما

شب آمد مرا وقت غریدن است
گه کار و هنگام گردیدن است
به من تنگ کرده جهان جای را
از این بیشه بیرون کشم پای را
حرام است خواب
بر آرم تن زردگون زین مغاک
بغرم به غریدنی هولناک
که ریزد ز هم کوهساران همه
بلرزد تن جویباران همه
نگردند شاد
نگویند تا شیر خوابیده است
دو چشم وی امشب نتابیده است
بترسیده است از خیال ستیز
نهاده ز هنگامه پا در گریز
نهم پای پیش
منم شیر، سلطان جانوران
سردفتر خیل جنگاوران
که تا مادرم در زمانه بزاد
بغرید و غریدنم یاد داد
نه نالیدنم
به پا خاست، بر خاستم در زمن
ز جا جست، جستم چو او نیز من
خرامید سنگین، به دنبال او
بیاموختم از وی احوال او
خرامان شدم
برون کردم این
چنگ فولاد را
که آماده ام روز بیداد را
درخشید چشم غضبناک من
گواهی بداد از دل پاک من
که تا من منم
به وحشت بر خصم ننهم قدم
نیاید مرا پشت و کوپال، خم
مرا مادر مهربان از خُرد
چو می خواست بی باک بار آوُرد
ز خود دور ساخت
رها
کرد تا یکه تازی کنم
سرافرازم و سرافرازی کنم
نبوده به هنگام طوفان و برف
به سر بر مرا بند و دیوار و سقف
بدین گونه نیز
نبوده ست هنگام حمله وری
به سر بر مرا یاوری، مادری
دلیر اندر اسن سان چو تنها شدم
همه جای قهار و یکتا شدم
شدم نره
شیر
مرا طعمه هر جا که آید به دست
مرا خواب آن جا که میل من است
پس آرامگاهم به هر بیشه ای
ز کید خسانم نه اندیشه ای
چه اندیشه ای ست
بلرزد از روز بیداد من
بترسد از چنگ فولاد من
نه آبم نه آتش نه کوه از عتاب
که بس بدترم ز آتش و
کوه و آب
کجا رفت خصم؟
عدو کیست با من ستیزد همی؟
ظفر چیست کز من گریزد همی؟
جهان آفرین چون بسی سهم داد
ظفر در سرپنجۀ من نهاد
وزان شأن داد
روم زین گذر اندکی پیشتر
ببینم چه می آدم در نظر
اگر بگذرم از میان دره

User avatar
Hassaan Zia
Posts: 656
Joined: 2009-10-20, 20:50
Real Name: Hassaan Zia Khan
Gender: male
Location: Karachi
Country: PK Pakistan (پاکستان)
Contact:

Re: Share some poetry!

Postby Hassaan Zia » 2010-01-07, 23:28

این قافله عمر عجب میگذرد
دریاب دمی که با طرب میگذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب میگذرد

[عمر خیام]۔
Last edited by Hassaan Zia on 2010-01-09, 0:49, edited 2 times in total.
Native: [flag=]ur[/flag]
Learning at the moment: [flag=]ar[/flag]
Loves: [flag=]fa[/flag]

User avatar
Hassaan Zia
Posts: 656
Joined: 2009-10-20, 20:50
Real Name: Hassaan Zia Khan
Gender: male
Location: Karachi
Country: PK Pakistan (پاکستان)
Contact:

Re: Share some poetry!

Postby Hassaan Zia » 2010-01-09, 0:35

گرچه هندی در عذوبت شکر است
طرزِ گفتارِ دری شیرین تر است

=====================

تراش از تیشهٔ خود جادهٔ خویش
براه دیگران رفتن عذاب است
گر از دست تو کار نادر آید
گناهی هم اگر باشد ثواب است

[علامہ اقبال]۔
Last edited by Hassaan Zia on 2010-01-09, 1:14, edited 1 time in total.
Native: [flag=]ur[/flag]
Learning at the moment: [flag=]ar[/flag]
Loves: [flag=]fa[/flag]

User avatar
Hassaan Zia
Posts: 656
Joined: 2009-10-20, 20:50
Real Name: Hassaan Zia Khan
Gender: male
Location: Karachi
Country: PK Pakistan (پاکستان)
Contact:

Re: Share some poetry!

Postby Hassaan Zia » 2010-01-09, 0:47

چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما
ای جوانان عجم جان من و جان شما

غوطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشه ام
تا به دست آورده ام افکار پنهان شما

مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت
ریختم طرح حرم در کافرستان شما

تا سنانش تیزتر گردد فروپیچیدمش
شعله ای آشفته بود اندر بیابان شما

فکر رنگینم کند نزد تهی دستان شرق
پاره ای لعلی که دارم از بدخشان شما

می رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند
دیده ام از روزن دیوار زندان شما

حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل
آتشی در سینه دارم از نیاکان شم

[علامہ اقبال]۔
Native: [flag=]ur[/flag]
Learning at the moment: [flag=]ar[/flag]
Loves: [flag=]fa[/flag]

alijsh
Posts: 3578
Joined: 2004-10-26, 7:48
Gender: male
Country: IR Iran (ایران)
Contact:

Re: Share some poetry!

Postby alijsh » 2010-01-09, 8:58

از دی۱ که گذشت هیچ از او یاد مکن
فردا که نیامده‌ست، فریاد مکن
بر آمده و نامده بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

(خیام)


۱ یعنی: دیروز (دی‌روز، دی‌شب)

User avatar
Hassaan Zia
Posts: 656
Joined: 2009-10-20, 20:50
Real Name: Hassaan Zia Khan
Gender: male
Location: Karachi
Country: PK Pakistan (پاکستان)
Contact:

Re: Share some poetry!

Postby Hassaan Zia » 2010-01-12, 18:59

در قحطي مرد پايمردي گنه است
زخمت بزنند و برنگردي گنه است
در محكمه گناهكاران زمين
انكار گناهي كه نكردي گنه است

مبر از پینه ی پیشانی من
گمان بر رتبه ی عرفانی من
ز خاطر بردن ذکر سجود است
دلیل سجده ی طولانی من

چو دیدی چشمها را بسته آرام
بگیر از از گیسویش یک دسته آرام...
امانت دست توست ـ ای باد ـ امشب
نوازش کن، ولی آهسته... آرام
Last edited by Hassaan Zia on 2010-01-24, 15:26, edited 1 time in total.
Native: [flag=]ur[/flag]
Learning at the moment: [flag=]ar[/flag]
Loves: [flag=]fa[/flag]


Return to “Persian/Farsi (فارسی)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest