Translation of a Danish page

Moderator: Mulder-21

User avatar
desper
Posts: 205
Joined: 2005-08-22, 18:27
Location: none

Translation of a Danish page

Postby desper » 2007-07-29, 9:40

Hello.

Could somebody please translate this to English.

Trods flere studiepladser er adgangsbilletten fortsat et pænt gennemsnit til langt de fleste uddannelser på CBS

- Selvom vi i år har flere pladser på kvote 1, så er vores kvotienter alligevel forholdsvis høje. Det er vi meget tilfredse med. Dels fordi det viser, at der er en stor interesse for vores uddannelser, men også fordi jeg tror på, at de studerende i langt de fleste tilfælde er mere motiverede, når de ikke har valgt uddannelsen, blot fordi der er fri adgang, siger studiechef Annette Juhl Hansen.

Hvor er de ledige pladser?
Hun forventer ikke, at CBS kommer til at optage en særlig stor del af årgangen efter den 28. juli.
– Det er traditionelt på de erhvervsøkonomiske uddannelser, at vi må afvise, og det hjælper ikke de afviste, at der er ledige pladser på en del af de erhvervssproglige uddannelser. I stedet vil de flytte sig geografisk og forsøge at komme ind på en erhvervsøkonomisk uddannelse, siger Annette Juhl Hansen.

Den erhvervsøkonomiske uddannelse HA (pol.) kræver i år et snit på 9,5 (7-trins skalaen) og er dermed næsten tilbage på samme adgangskvotient, som da uddannelsen i 2005 var ganske ny og kun havde halvt så mange studiepladser.

Husk 9 giver 8,2
Årets kvotienter er baseret på den nye 7-trins skala, men størstedelen af ansøgerne sidder med et eksamensbevis, hvor karaktererne er givet efter 13-skalaen. Annette Juhl Hansen opfordrer derfor ansøgerne til at huske at omregne deres karakterer til den nye skala, inden de sammenligner deres karakterer med kvotienterne. (cbs.dk)


Thank you.

SImon Gray
Posts: 197
Joined: 2006-12-22, 20:57

Re: Translation of a Danish page

Postby SImon Gray » 2007-07-29, 11:33

Despite additional study slots, the entrance ticket to most of the courses at CBS continues to be a nice average [= your average grade based on all your grades. Not sure what the equivalent word is in English or if there is one].

Even though we have additional slots on quota 1 [= slots taken by X number of appliers with the highest grades] our quotients are still fairly high. We are very satisfied with that. In part because it shows that there is a great interest in our courses, but also because I believe that the students are in most cases more motivated when they haven't picked the course just because there is free access, says study chief Annette Juhl Hansen.

Where are the vacant slots?
She doesn't expect CBS to admit a particularly big part of that particular year after July 28th.
- Usually we have to reject people in the business-financial courses, and it doesn't help the rejected ones that there are vacant slots on several of the business-linguistic courses. They will try to move geographically and get into a business-financial course, says Annette Juhl Hansen.

The business-financial course HA (pol.) demands an average grade of 9.5 (the 7-step scale) [that is slightly above average, but I don't know enough about the new 7-step scale to be 100% certain] and is thus almost back to the same admittance quotient as when the course in 2005 was completely new and only had half as many study slots.

Remember: 9 is 8.2
This year's quotient are based on the new 7-step scale, but the majority of the appliers have graduation papers where the grades are given according to the 13-scale. That is why Annette Juhl Hansen urges the appliers to remember to recalculate their grades to the new scale before comparing their grades to the quotients. (cbs.dk)


Lots of hard to translate terms related to the Danish education system, but I tried to do my best.

User avatar
desper
Posts: 205
Joined: 2005-08-22, 18:27
Location: none

Postby desper » 2007-08-08, 20:55

SImon Gray, thanks a lot por via traduko. :)

Not even it was interesting to find out, it's also very cool to see how the language sticks together.

As for average, you probably meant the grade point average (GPA).


Return to “Danish (Dansk)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest