Page 5 of 6

Re: Let's speak IPA

Posted: 2014-04-19, 1:35
by JuxtapositionQMan
linguoboy wrote:
JuxtapositionQMan wrote:↗↘↗↘

pʰliɪ̯z̥ˈstɑpʱˈjʉʊ̯zɪŋˈðiɪ̯zə̃nˈtʰɪɫˈjʉʊ̯ˈlɚˑnˈwʌt̬̚ðe̞ɪ̯ˈstæ̃ˑmˈfɔɚ̯↘
ðej ɻ jʉzd tɞ mäɹk nɪtʰoneʃən↘
æm ɑj ɹɐŋ↗ ɪn ðɪs↘ tʉw↘

linguoboy wrote:
JuxtapositionQMan wrote:wʌt dɞz] /oh/[↗ min↘

əˈfɵʊ̯ˌniɪ̯m ‖ ˈsiɪ̯ http://www.ling.upenn.edu/phono_atlas/ICSLP4.html
θæŋks

Re: Let's speak IPA

Posted: 2014-04-19, 1:58
by linguoboy
JuxtapositionQMan wrote:
linguoboy wrote:
JuxtapositionQMan wrote:↗↘↗↘

pʰliɪ̯z̥ˈstɑpʱˈjʉʊ̯zɪŋˈðiɪ̯zə̃nˈtʰɪɫˈjʉʊ̯ˈlɚˑnˈwʌt̬̚ðe̞ɪ̯ˈstæ̃ˑmˈfɔɚ̯↘
ðej ɻ jʉzd tɞ mäɹk nɪtʰoneʃən↘
æm ɑj ɹɐŋ↗ ɪn ðɪs↘ tʉw↘

spɪˈsɪfɪkliˈɹaɪ̯zɪsɱ̩ˈfɑɫzɪmˈpɪʧ ‖ bʌt̚ˈjʉʊ̯ˈkiɪ̯pʰˈjʉʊ̯zɪŋˈðɪmtʰəˈʃoʊ̯ˈˈɪːɱ̩fəˌsɪs↘

Re: Let's speak IPA

Posted: 2014-04-19, 2:12
by JuxtapositionQMan
linguoboy wrote:
JuxtapositionQMan wrote:
linguoboy wrote:
JuxtapositionQMan wrote:↗↘↗↘

pʰliɪ̯z̥ˈstɑpʱˈjʉʊ̯zɪŋˈðiɪ̯zə̃nˈtʰɪɫˈjʉʊ̯ˈlɚˑnˈwʌt̬̚ðe̞ɪ̯ˈstæ̃ˑmˈfɔɚ̯↘
ðej ɻ jʉzd tɞ mäɹk nɪtʰoneʃən↘
æm ɑj ɹɐŋ↗ ɪn ðɪs↘ tʉw↘

spɪˈsɪfɪkliˈɹaɪ̯zɪsɱ̩ˈfɑɫzɪmˈpɪʧ ‖ bʌt̚ˈjʉʊ̯ˈkiɪ̯pʰˈjʉʊ̯zɪŋˈðɪmtʰəˈʃoʊ̯ˈˈɪːɱ̩fəˌsɪs↘
???????????
ɑj æm ˈjʉzɪŋ ðɜɱ fɞɹ ˈɹɑjzɪŋ ænd ˈfɑllɪŋ

Re: Let's speak IPA

Posted: 2014-04-19, 2:57
by linguoboy
JuxtapositionQMan wrote:ɑj æm ˈjʉzɪŋ ðɜɱ fɞɹ ˈɹɑjzɪŋ ænd ˈfɑllɪŋ

ˈðɪ̃nˈjʉʊ̯ˈspiɪ̯kʰˈlɐɪ̯k̚ˈnoʊ̯ˈçʉʊ̯mɪ̃nˈaɪ̯vˈɛˑvɚˈhɚˑd ↘

Re: Let's speak IPA

Posted: 2014-04-19, 5:51
by mōdgethanc
ɑj
ɹ̠ʷɨˈkʰɔːɹ̠dɪŋz ɔːɹ̠ ɪt̚ ˈnɛvɚ ˈhæpʰn̩d
ˈfɑllɪŋ
ɑːɹ̠ juː ɪˈtʰæljn̩

Re: Let's speak IPA

Posted: 2014-04-19, 13:41
by JuxtapositionQMan
mōdgethanc wrote:
ˈfɑllɪŋ
ɑːɹ̠ juː ɪˈtʰæljn̩
uːps ˈsɐɻi :oops:

Re: Let's speak IPA

Posted: 2018-02-05, 23:01
by aaakknu
aɪ kænt ɹaɪt in ipa wel bʌt aɪ θiŋk its en intɹestiŋ aɪdia

pliz koɹekt maɪ mɪsteiks

Re: Let's speak IPA

Posted: 2018-02-05, 23:10
by linguoboy
Irusia wrote:aɪ kænt ɹaɪt ɪn aɪpieɪ wɛl bʌt aɪ θɪŋk ɪts æn ɪntɹɛstɪŋ aɪdia

ʽðɪsɪzʽstɪɫəʽpɹɪɾiʽbɹɔˑdtɹænʽskɹɪpʃnˌ

Re: Let's speak IPA

Posted: 2018-02-05, 23:13
by aaakknu
linguoboy wrote:
Irusia wrote:aɪ kænt ɹaɪt ɪn aɪpieɪ wɛl bʌt aɪ θɪŋk ɪts æn ɪntɹɛstɪŋ aɪdia

ʽðɪsɪzʽstɪɫəʽpɹɪɾiʽbɹɔˑdtɹænʽskɹɪpʃnˌ

θæŋk ju

Re: Let's speak IPA

Posted: 2018-02-05, 23:30
by Dormouse559
ˈwʌt ʃʊd wi ˈtɑk əˈbaʊ̯t

Re: Let's speak IPA

Posted: 2018-02-06, 15:48
by linguoboy
ˈtʰɑkəˈbaʊ̯t̥ðəˈpæʃnˌ

Re: Let's speak IPA

Posted: 2018-02-06, 19:19
by Dormouse559
əv ðə ˈkɹaɪ̯st↗︎

Re: Let's speak IPA

Posted: 2018-02-06, 20:40
by linguoboy
ɪfˈðætsˈhʉʊ̯jʉɚ̯ˈpʰæʃnɪʔəˈbɐʊ̯t̚ˈ aɪ̯ˈsɛɪ̯ˈgoʊ̯fɹɪt̚

Re: Let's speak IPA

Posted: 2018-02-06, 20:41
by OldBoring
oː ʃit̪ːᵊ | d̪izᵊ ˈnejt̪iv ˈiŋgliʃ ˈspiˑkeɾs (h)ɛv a st̪rejnd͡ʒ pɾonanˈsjeʃːon

Re: Let's speak IPA

Posted: 2018-02-06, 20:51
by linguoboy
ˈdʌnoʊ̯ˈwʌʧɘ̝ˈmiɪ̯n

Re: Let's speak IPA

Posted: 2018-02-06, 21:13
by OldBoring
saʊ˥ɻwi˧ | ɐj˧˩˦ ton˥˩tʰə˧ an˨tə˞˨sɨ˨tan˥˩də˧ laʊ˨˩˦wɐj˥˩

Re: Let's speak IPA

Posted: 2018-02-06, 21:40
by linguoboy
t͡sai̯˥˩jʊŋ˥˩li˥˩tjɛ̤n˨˩˦

Re: Let's speak IPA

Posted: 2018-02-07, 10:35
by Koko
ʔaɪ̯ɫ̩ ˈt͡ɹ̝̊ɐɪ̯ tʉ pʰɐə̯˞ˈtʰɪsɘpʰɛɪ̯t̚| b̥ʌt̚ aɪ̯m ˈʃʊˑə̯˞ ðæt mɐɪ̯ ˌt͡ɹ̝̽ænˈskɹɪpʃɘnz wɛ̠ɫ biː ˈpʰɹɪɾi ɑf, bʌtʼ| hiˑə̯˞z maɪ̯ əˈtʰɛ̃m̥tɛniweɪ̯z̥

Re: Let's speak IPA

Posted: 2019-09-08, 5:52
by vijayjohn
[ˈnɛkɹowɪŋ fɹ̩ ðə wɪn]!

[ʔaj θɪŋk̚ ðɪs d͡ʒəst̚ majt̚ bi ðə wən θɹɛd ɑn ˈjʉwnɨlɛjŋ weɹ ˈpʰipɫ̩ ɑɹ list ˈlajkli ɾə gow ɑfˈtʰɑpɪk̚]. :P

Re: Let's speak IPA

Posted: 2019-09-08, 6:59
by Naava
vijayjohn wrote:[ʔaj θɪŋk̚ ðɪs d͡ʒəst̚ majt̚ bi ðə wən θɹɛd ɑn ˈjʉwnɨlɛjŋ weɹ ˈpʰipɫ̩ ɑɹ list ˈlajkli ɾə gow ɑfˈtʰɑpɪk̚]. :P

:lol: