Let's speak IPA

Moderator: JackFrost

gfl87
Posts: 50
Joined: 2011-06-09, 16:40
Real Name: Giacomo
Gender: male
Location: Venice
Country: IT Italy (Italia)

Re: Let's speak IPA

Postby gfl87 » 2013-02-03, 4:25

ˈbɐʔ| 〈Youngfun〉| ˈjσːɻ ɩˈt̻hæ̙ļjən| ɑˑņʧjμˑu?||

User avatar
OldBoring
Language Forum Moderator
Posts: 6017
Joined: 2012-12-08, 7:19
Real Name: Francesco
Gender: male
Location: Milan
Country: IT Italy (Italia)
Contact:

Re: Let's speak IPA

Postby OldBoring » 2013-02-03, 4:36

ɪz dæʔ ˈlɐndən ˈækʰsənt? ˈmeibi ɐ ˈliɾoɬ ˈkʰɔkʰni?

aːm ɐ tʃ͜aɪˈniːz ˈɹeɪzd̥ ʔin ˈitɐli

gfl87
Posts: 50
Joined: 2011-06-09, 16:40
Real Name: Giacomo
Gender: male
Location: Venice
Country: IT Italy (Italia)

Re: Let's speak IPA

Postby gfl87 » 2013-02-03, 4:40

ˈjᴇ̝s| ɩt̪sˈlɐndən ˈæ̙ʔ͜ksənʔ͜t̻||

ˈɜ̞ːᵿ̙| ˈsɜ̞ˑɷ ˈwᴇ̝ɜ d̻ɩd̻jɷˈɡɻɜ̞ˑɷ ˈɐʔ͡p ɩnˈɩt̻əli?||

User avatar
OldBoring
Language Forum Moderator
Posts: 6017
Joined: 2012-12-08, 7:19
Real Name: Francesco
Gender: male
Location: Milan
Country: IT Italy (Italia)
Contact:

Re: Let's speak IPA

Postby OldBoring » 2013-02-03, 10:27

sou, hɛv ju lɪvd ɛ lɔt əv tʰaɪm in ˈlɐndən?
aɪ gruː ap in ɹoːm(ə)

gfl87
Posts: 50
Joined: 2011-06-09, 16:40
Real Name: Giacomo
Gender: male
Location: Venice
Country: IT Italy (Italia)

Re: Let's speak IPA

Postby gfl87 » 2013-02-03, 13:13

aɘˈwɩʃː ɐˈlɩvd̻ ɩnˈlɐnd̻ən!|
ɐɘˌʤɐsˈʈhɻɛ̙ˑɩmb mɐˈsᴇ̈ɫf t̻əˈspɪik wɩðˈðɩs ˈæ̙ʔ͜ksənʔ|| əʔˈfɜ̞ˑst̻ mɐˈt̻hɑˑɡɩʔ͜p wɒzðiˈɑː ˈphɪˑi| bəʔɩkˈspᴇ̝ʃəli d̻jσˑɻɩŋ ˈlɑˑʃʧˌjɩɜɻ ɐɘˈʧhæ̈ɩņʤd̻ əˈlɒʔ t̻əˈwσˑd̪ ðiˈᴇ̝ʃʧjəɻi ˈɩŋɡlɩʃ| σɻˈɩvn̩ əˈmaˑᴇ̈ɫd̻ ˈkhɒʔ͜kniˌæ̙ʔ͜ksənt̻||
ˈnɑ̹ˑɘs!| ˈɻɜ̞ˑɷm!| ðᴇ̝ņjμˈmɐst̻ ˈhæ̙v əˈɡɷˑd̻ ɩˈt̻hæ̙ļjən ˈæ̙ʔ͜ksənt̻| ˈd̻ɜ̞ɷnʔjɐ?||

User avatar
OldBoring
Language Forum Moderator
Posts: 6017
Joined: 2012-12-08, 7:19
Real Name: Francesco
Gender: male
Location: Milan
Country: IT Italy (Italia)
Contact:

Re: Let's speak IPA

Postby OldBoring » 2013-02-04, 10:29

its greɪt̚ dɛtʃu kʰɛn spiːk wid ˈlɐndən ˈæksənt widˈaut ˈlɪvɪŋ deː
yɛɐ, aɪ tiŋk aɪ hɛv ə gʉːd ˈæksənt in iˈtʰaljɐn, oː'doʊ wid ˈɛɾːe ˈmoʃːa

Llawygath
Posts: 742
Joined: 2012-07-15, 19:44

Re: Let's speak IPA

Postby Llawygath » 2013-04-17, 23:55

gfl87 wrote:aɘˈwɩʃː ɐˈlɩvd̻ ɩnˈlɐnd̻ən!
wai lɜndɛn? wɑs rɔŋ wɪ kæˑdɪf?

(nɤu, ə kɔɚs ai dɤunt nɔɚməɫi tɒk ɫʌik ðæt)

User avatar
OldBoring
Language Forum Moderator
Posts: 6017
Joined: 2012-12-08, 7:19
Real Name: Francesco
Gender: male
Location: Milan
Country: IT Italy (Italia)
Contact:

Re: Let's speak IPA

Postby OldBoring » 2013-04-18, 5:05

ˈlɐndən hɛz ə gɹʷɛɪt tʃaə˞m foː də ˈforenəːs 8-)

tʰʉ deɪz eˈgo aɪ insˈtold ən eɪˈpʰieɪ ˈkiːboːd, nau ɪts biˈkamiŋ ˈjuzfʊl!

User avatar
TeneReef
Posts: 3074
Joined: 2010-04-17, 23:22
Gender: male
Location: Kampor
Country: HR Croatia (Hrvatska)

Re: Let's speak IPA

Postby TeneReef » 2013-04-18, 7:33

Youngfun wrote:ˈlɐndən hɛz ə gɹʷɛɪt tʃaə˞m foː də ˈforenəːs 8-)

tʰʉ deɪz eˈgo aɪ insˈtold ən eɪˈpʰieɪ ˈkiːboːd, nau ɪts biˈkamiŋ ˈjuzfʊl!


äi läv itäliän ɛksent in iŋgliʃ :mrgreen:
its bjutifol̪ :)

http://www.youtube.com/watch?v=r1ebprtgdpA
विकृतिः एवम्‌ प्रकृति
learning in 2019: (no-nn)

User avatar
MillMaths
Posts: 11897
Joined: 2011-06-15, 9:15
Real Name: George Law
Gender: male
Location: London
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)
Contact:

Re: Let's speak IPA

Postby MillMaths » 2013-04-18, 11:00

ai ə'griː! i'talians saundɐ bi'utifulɐ wɛn deː spikɐ 'iŋgliʃ.

User avatar
mōdgethanc
Posts: 10669
Joined: 2010-03-20, 5:27
Gender: male
Location: Toronto
Country: CA Canada (Canada)

Re: Let's speak IPA

Postby mōdgethanc » 2013-04-18, 17:06

[kːe ˈbːɛlːa ˈvːiːva iˈt̪ːaːlːjaː]!
Youngfun wrote:ˈlɐndən hɛz ə gɹʷɛɪt tʃaə˞m foː də ˈforenəːs 8-)

tʰʉ deɪz eˈgo aɪ insˈtold ən eaɪˈpʰieɪ ˈkiːboːd, nau ɪts biˈkamiŋ ˈjuzsfʊl!

[aɪm nɑːt̚ ʃɜ˞ ɪf juːv meɪd sʌm mɪsˈteɪkʰs hiːə˞ ɔːə˞ ɪf juː dʒʊst hæːv ə wiːə˞d ˈækʰsɛntʰ]

User avatar
OldBoring
Language Forum Moderator
Posts: 6017
Joined: 2012-12-08, 7:19
Real Name: Francesco
Gender: male
Location: Milan
Country: IT Italy (Italia)
Contact:

Re: Let's speak IPA

Postby OldBoring » 2013-04-20, 7:19

mōdgethanc wrote:[kːe ˈbːɛlːa ˈvːiːva iˈt̪ːaːlːjaː]!

weɪ tuː mɛnɪ "ː" !!!

Che bello! Viva l'Italia!
[kebˈbɛllo! viːva liˈt̪aːlja!] or [keˈbːɛlːo! viːva liˈt̪aːlja!]


tʰʉ deɪz eˈgo aɪ insˈtold ən eaɪˈpʰieɪ ˈkiːboːd, nau ɪts biˈkamiŋ ˈjuzsfʊl!

[aɪm nɑːt̚ ʃɜ˞ ɪf juːv meɪd sʌm mɪsˈteɪkʰs hiːə˞ ɔːə˞ ɪf juː dʒʊst hæːv ə wiːə˞d ˈækʰsɛntʰ]

of'koə˞s, aɪˈpʰieɪ ! dɛt̚ woz ə ˈtʰaɪpoʊ.
ˈjuzfʊl -> aɪ dʒast hɛv ə wiːə˞d ˈækʰsənt.

User avatar
MillMaths
Posts: 11897
Joined: 2011-06-15, 9:15
Real Name: George Law
Gender: male
Location: London
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)
Contact:

Re: Let's speak IPA

Postby MillMaths » 2014-04-08, 20:16

hāozigǎnr wrote:ˈlɐndən hɛz ə gɹʷɛɪt tʃaə˞m foː də ˈforenəːs 8-)
aɪ ˈsʌmtaɪmz fiːl ðɛər ɑː dʒʌst tʰuː ˈmænɪ ˈfɒrɪnəz ɪn ˈlʌndən

User avatar
JuxtapositionQMan
Posts: 679
Joined: 2013-12-22, 18:14
Location: Denver
Country: US United States (United States)

Re: Let's speak IPA

Postby JuxtapositionQMan » 2014-04-09, 2:53

wəl, ɑj lɑjk ðɛm! səm əv ðɛm ˈivɛn plej ˈstʉpɪd ˈmjʉzik!
Well, that was a thing.
speak: [flag=]en[/flag][flag=]eo[/flag]
learning: [flag=]fr[/flag][flag=]de[/flag][flag=]ru[/flag][flag=]pt[/flag][flag=]es[/flag][flag=]ro[/flag][flag=]art-jbo[/flag]
hiatus: [flag=]fi[/flag][flag=]it[/flag][flag=]la[/flag][flag=]wa[/flag][flag=]sv[/flag][flag=]eu[/flag][flag=]zh.Hans[/flag][flag=]is[/flag]
want to learn: [flag=]fo[/flag][flag=]be[/flag][flag=]ko[/flag][flag=]he[/flag][flag=]sw[/flag][flag=]hi[/flag][flag=]tr[/flag][flag=]nl[/flag][flag=]cy[/flag][flag=]hu[/flag]

Ciarán12

Re: Let's speak IPA

Postby Ciarán12 » 2014-04-09, 7:06

JuxtapositionQMan wrote:wəl, ɑj lɑjk ðɛm! səm əv ðɛm ˈivɛn plej ˈstʉpɪd ˈmjʉzik!


ɹimˈəindz miː ɑv d̪æʃ̜ ˈɛpʰəsoʊd ɑv ˈsaʊt̪ˌpʰa˞kʰ wɪd̪d̪ə pʰɚˈuviən̪ ˈpʰæmpəip bændz

User avatar
OldBoring
Language Forum Moderator
Posts: 6017
Joined: 2012-12-08, 7:19
Real Name: Francesco
Gender: male
Location: Milan
Country: IT Italy (Italia)
Contact:

Re: Let's speak IPA

Postby OldBoring » 2014-04-09, 9:09

Nehushtan wrote:
hāozigǎnr wrote:ˈlɐndən hɛz ə gɹʷɛɪt tʃaə˞m foː də ˈforenəːs 8-)
aɪ ˈsʌmtaɪmz fiːl ðɛər ɑː dʒʌst tʰuː ˈmænɪ ˈfɒrɪnəz ɪn ˈlʌndən

'eɪntʃə pɹaʊd ðætʃo: sɪtɪ ɪz səʊ lʌvd baɪ səu mæni pʰipʰo: ɪn ðə wə:d ?

User avatar
linguoboy
Posts: 24318
Joined: 2009-08-25, 15:11
Real Name: Da
Location: Chicago
Country: US United States (United States)

Re: Let's speak IPA

Postby linguoboy » 2014-04-09, 15:06

ˌɪsːˈlʌ̃dnˌɪˈsːɛɫfˈðe̞ɹz̥ˌtʰɰˈmʌʧəv
"Richmond is a real scholar; Owen just learns languages because he can't bear not to know what other people are saying."--Margaret Lattimore on her two sons

User avatar
JuxtapositionQMan
Posts: 679
Joined: 2013-12-22, 18:14
Location: Denver
Country: US United States (United States)

Re: Let's speak IPA

Postby JuxtapositionQMan » 2014-04-12, 14:39

hɛlˈlɛw, ˈrændɘm ˈpɜɹsɘn. wʌt är jʉ ˈsejɪŋ?
Well, that was a thing.
speak: [flag=]en[/flag][flag=]eo[/flag]
learning: [flag=]fr[/flag][flag=]de[/flag][flag=]ru[/flag][flag=]pt[/flag][flag=]es[/flag][flag=]ro[/flag][flag=]art-jbo[/flag]
hiatus: [flag=]fi[/flag][flag=]it[/flag][flag=]la[/flag][flag=]wa[/flag][flag=]sv[/flag][flag=]eu[/flag][flag=]zh.Hans[/flag][flag=]is[/flag]
want to learn: [flag=]fo[/flag][flag=]be[/flag][flag=]ko[/flag][flag=]he[/flag][flag=]sw[/flag][flag=]hi[/flag][flag=]tr[/flag][flag=]nl[/flag][flag=]cy[/flag][flag=]hu[/flag]

User avatar
linguoboy
Posts: 24318
Joined: 2009-08-25, 15:11
Real Name: Da
Location: Chicago
Country: US United States (United States)

Re: Let's speak IPA

Postby linguoboy » 2014-04-12, 15:19

ˈärɹjɯ̽ˈtʰɒkʰɪŋtʰɯ̽ˈmiɪ̯↗
"Richmond is a real scholar; Owen just learns languages because he can't bear not to know what other people are saying."--Margaret Lattimore on her two sons

User avatar
JuxtapositionQMan
Posts: 679
Joined: 2013-12-22, 18:14
Location: Denver
Country: US United States (United States)

Re: Let's speak IPA

Postby JuxtapositionQMan » 2014-04-12, 15:36

jes. wɑj dɔnt jʉ pʊt ˈspesez? ɪt meks ɪt ɾe̞lli häɹd tʰɯ̽ ɹid. :?
Well, that was a thing.
speak: [flag=]en[/flag][flag=]eo[/flag]
learning: [flag=]fr[/flag][flag=]de[/flag][flag=]ru[/flag][flag=]pt[/flag][flag=]es[/flag][flag=]ro[/flag][flag=]art-jbo[/flag]
hiatus: [flag=]fi[/flag][flag=]it[/flag][flag=]la[/flag][flag=]wa[/flag][flag=]sv[/flag][flag=]eu[/flag][flag=]zh.Hans[/flag][flag=]is[/flag]
want to learn: [flag=]fo[/flag][flag=]be[/flag][flag=]ko[/flag][flag=]he[/flag][flag=]sw[/flag][flag=]hi[/flag][flag=]tr[/flag][flag=]nl[/flag][flag=]cy[/flag][flag=]hu[/flag]


Return to “English”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest