Game of Thrones

This forum is intended for topics dealing with translations in conlangs.

Moderators: Ashucky, Dormouse559

ektele
Posts: 52
Joined: 2014-01-30, 13:37
Real Name: Guillem
Gender: male
Country: ES Spain (España)

Game of Thrones

Postby ektele » 2014-12-14, 22:46

Hi there!

I'm starting this thread because I want to know how the titles of the books sound in your conlang(s). Also the words of each house, that would be amazing.

So, here I start:Izkaironki Güçen

A Song of Ice and Fire:
Λαρανβακαρεν ικα ῳφαρεν ναζωπι
Glazuz änt Fäierz Zobung

A Game of Thrones:
Σαζύκ-ωρυλκυ
Trónenz Gám

A Clash of Kings:
Νυε-μαρυμ
Könikenz Klaçu

A Storm of Swords:
Ιαμ-τωσπερακι
Svødenz Çtürm

A Feast for Crows:
Ωλπ-παριτμυ
Kröwenz Pärti

A Dance with Dragons:
Χυρύτ-τrᾦχι
Drägonenz Tánsu

The Winds of Winter:
Σνωλύτ-ᾳραρ
Vinterz Vinten

A Dream of Spring:
Πρᾳμ-δωζυ
Nu Çprängtrím


HOUSE STARK: Winter is coming
Σνωλυτε πχωμπιτζεν γατι
Vinter kommt

HOUSE TARGARYEN: Fire and Blood
ῼφω ικα ζακνωυω
Fäier änt Blöt

HOUSE MARTELL: Unbowed, unbent, unbroken
Αζκενδυλίτζ, αζπιενίτζ, αζπενγίτζ
Unbenält, unbebennt, unbetórt

HOUSE GREYJOY: We do not sow
Νυμαρ ιζτυνύ φαλσιτζεν
Vín söwen niht

HOUSE TYRELL: Growing strong
Πύττιγιφ δατναιεν
Wärd çtärke

HOUSE TULLY: Family, Duty, Honour
Γιζι, Ιγλαντζυμ, Ωννωrυμ
Famili, Dúti, Onnoru

HOUSE ARRYN: As high as honour
Αν Τωλινιτ κωμ Ωννωrις
Ös híhu ös Onnoru

HOUSE LANNISTER: Hear me roar!
Σκυτιωζυ μωζ χραλας!
Hír ánza Róa!

HOUSE BARATHEON: Ours is the Fury
Ικεμιβιλα υδα νιζαγ
Únzi is di Vrád


Waiting for your conlangs!!!

User avatar
Dormouse559
Language Forum Moderator
Posts: 6768
Joined: 2010-05-30, 0:06
Real Name: Matthew
Gender: male
Country: US United States (United States)

Re: Game of Thrones

Postby Dormouse559 » 2014-12-15, 3:05

En selvesc:

A Song of Ice and Fire:
Las Cronïas de Guiacz e de Fuog
[las kɾɔˈneas də ˈgɪ̯atɕ ɛ də ˈfuk]

A Game of Thrones:
Lo Gzog dell Tron
[lə ˈdʑɔk dɛl ˈtɾɔn]

A Clash of Kings:
Lo Conflit dells Reges
[lə kɔnˈfɪ̯et ˈdɛls ˈrɛdʑəs]

A Storm of Swords:
La Tempèsta dellas Padas
[la tɛmˈpasta ˈdɛllas ˈpaɾas]

A Feast for Crows:
Lo Banquet dellas Cornaglas
[lə baŋˈkɛt ˈdɛllas kɔɾˈnaɪ̯as]

A Dance with Dragons:
La Salta oc lis Dragonis
[la ˈsalta ˈɔk lɪs dɾaˈgɔnɪs]

The Winds of Winter:
Els Vènz Ivernals
[əls ˈvants ɪvɛɾˈnals]

A Dream of Spring:
Lo Songe della Primavera
[lə ˈsɔndʑə ˈdɛlla pɾɪmaˈvɛɾa]


HOUSE STARK: Winter is coming
L'ivèrne aprocza
[lɪˈvaɾn aˈpɾɔtɕa]

HOUSE TARGARYEN: Fire and Blood
Fuog e Sang
[ˈfuk ɛ ˈsaŋ]

HOUSE MARTELL: Unbowed, unbent, unbroken
Non fièx, non vinz, non duonz
[ˈnɔn ˈfɪ̯aɪ̯s ˈnɔn ˈvents ˈnɔn ˈdunts]

HOUSE GREYJOY: We do not sow
Nos nê segnans
[ˈnɔs nə sɛˈɲans]

HOUSE TYRELL: Growing strong
Cristre forz
[ˈkɾestɾə ˈfɔɾts]

HOUSE TULLY: Family, Duty, Honour
Famigla, Dever, Onor
[faˈmeɪ̯a dɛˈvɛɾ ɔˈnɔɾ]

HOUSE ARRYN: As high as honour
Tant alta c'l'onor
[ˈtant ˈalta kɪ̯ɔˈnɔɾ]

HOUSE LANNISTER: Hear me roar!
Entènd li mèu rugid!
[ɛnˈtan lɪ ˈmaʊ̯ rʊˈdʑet]

HOUSE BARATHEON: Ours is the Fury
La nostra ès la ragza
[la ˈnɔstɾa ˈas la ˈradʑa]
N'hésite pas à corriger mes erreurs.

User avatar
Fox Saint-Just
Posts: 433
Joined: 2013-04-08, 17:59
Gender: male
Country: IT Italy (Italia)
Contact:

Re: Game of Thrones

Postby Fox Saint-Just » 2014-12-15, 9:08

In Novbasa:

A Song of Ice and Fire:
Gan de Siku wa Agni

A Game of Thrones:
Kyonjen de Tron

A Clash of Kings:
Contu de Rej

A Storm of Swords:
Tufan de Kien

A Feast for Crows:
Banket pro Kra

A Dance with Dragons:
Dans yu Drakon

The Winds of Winter:
Vat de Zima

A Dream of Spring:
Supno de Vasan


HOUSE STARK: Winter is coming
Zima jin-lay

HOUSE TARGARYEN: Fire and Blood
Agni wa Hema

HOUSE MARTELL: Unbowed, unbent, unbroken
Nenamas, neankit, neruptit

HOUSE GREYJOY: We do not sow
Na ne sem

HOUSE TYRELL: Growing strong
Awgi bal

HOUSE TULLY: Family, Duty, Honour
Famili, Yimu, Minyu

HOUSE ARRYN: As high as honour
Tam gao kwam minyu

HOUSE LANNISTER: Hear me roar!
Awdi mey garjan!

HOUSE BARATHEON: Ours is the Fury
Nay es Krod
Native: [flag=]it[/flag] [flag=]egl[/flag] B2: [flag=]en[/flag] Intermediate: [flag=]de[/flag] [flag=]fr[/flag] Curious about: [flag=]ru[/flag] [flag=]hy[/flag] [flag=]eu[/flag] [flag=]nah[/flag] [flag=]ga[/flag] [flag=]sr[/flag]
[flag=]art[/flag] Currently developing Ardlang: http://www.unilang.org/viewtopic.php?f=85&t=40076.

User avatar
razlem
Posts: 2284
Joined: 2011-01-10, 3:28
Real Name: Ben
Gender: male
Location: San Francisco
Country: US United States (United States)

Re: Game of Thrones

Postby razlem » 2014-12-15, 17:55

A Song of Ice and Fire:
songo kwe ayso mwe oto

A Game of Thrones:
mon-si-gemos

A Clash of Kings:
mon-sukobo

A Storm of Swords:
bicak-bulano
Svødenz Çtürm

A Feast for Crows:
al-balo mate cilo

A Dance with Dragons:
laksa mwe le nagao

The Winds of Winter:
ays-seson-bafelo

A Dream of Spring:
nas-seson-yumeo

HOUSE STARK: Winter is coming
sutak-semyao: ays-sesono nifea

HOUSE TARGARYEN: Fire and Blood
tagalyen-semyao: oto ye sango

HOUSE MARTELL: Unbowed, unbent, unbroken
malutel-semyao: nae te boga, nae te tayla

HOUSE GREYJOY: We do not sow
guleydyoy-semyao: le wo nae maga

HOUSE TYRELL: Growing strong
taylel-semyao: isomu tena

HOUSE TULLY: Family, Duty, Honour
tuli-semyao: semyao, seleno, patifo

HOUSE ARRYN: As high as honour
alin-semyao: cahai kye patifo

HOUSE LANNISTER: Hear me roar!
lanista-semyao: ela wo yawa!

HOUSE BARATHEON: Ours is the Fury
balateon-semyao: le wi gadabo
American English (en-us)::German (de)::Standard Spanish (es) Swedish (sv) Mandarin (zh)::Choctaw (cho) Finnish (fi) Irish (ir) Arabic (ar)
Image wia wi nehas-kolwatos lae angos! Check out my IAL Angos
Image Contributor to the Houma Language Project
I have a YouTube channel! I talk about languages and stuff: Ben DuMonde

User avatar
Ashucky
Forum Administrator
Posts: 1745
Joined: 2010-11-09, 18:35
Real Name: Andrej
Gender: male
Location: Ljubljana
Country: SI Slovenia (Slovenija)
Contact:

Re: Game of Thrones

Postby Ashucky » 2014-12-18, 11:57

admin

This thread has been moved to the appropriate subforum.
Slovenščina (sl)English (en)Italiano (it)漢語 (zh)Español (es)Suomi (fi)Svenska (sv)日本語 (ja)فارسی (fa)Nešili (hit)
The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.
Največji sovražnik znanja ni nevednost, marveč iluzija znanja.

User avatar
Dormouse559
Language Forum Moderator
Posts: 6768
Joined: 2010-05-30, 0:06
Real Name: Matthew
Gender: male
Country: US United States (United States)

Re: Game of Thrones

Postby Dormouse559 » 2018-08-28, 13:32

Updating Silvish. The adjectives in the house mottos could refer to either the houses or the people in them, so I followed the Italian and French translations when deciding which referent to go with (Tyrell, Martell → people; Arryn → house).

A Song of Ice and Fire:
Hanso de glacha e dde fyeu
[hɑ̃ˈso dəˈgla.ɕə ʔɛd.dəˈfjø]

A Game of Thrones:
Jeu de tronou
[ˈʑø dəˈtʁo.nu]

A Clash of Kings:
Ecquermallya d' rê
[ʔɛk.kɛˈmaʎ.ʎə ˈdʁɛː]

A Storm of Swords:
Tampetta d' eppeya
[tɑ̃ˈpɛt.tə dɛˈpe.jə]

A Feast for Crows:
Fetta de hava
[ˈfɛt.tə dəˈha.və]

A Dance with Dragons:
Dancha avé de dragwint
[ˈdɑ̃ɲ̟.ɕə ʔəˈve de.dʁəˈgwɛ̃nt]

The Winds of Winter:
Vant d' iver
[ˈvɑ̃nt diˈvɛʁ]

A Dream of Spring:
Pittoullya de printan
[piˈtuʎ.ʎə de.pʁɛ̃ˈtɑ̃ŋ]

HOUSE STARK: Winter is coming
Mezo Stark : L' iver vyã
[məˈzo ˈstaʁ | liˈvɛʁ ˈvjɑ]

HOUSE TARGARYEN: Fire and Blood
Mezo Targaryen : Fyeu e ssan
[məˈzo taʁ.gaˈjɛ̃ŋ | ˈfjø ʔɛˈsɑ̃ŋ]

HOUSE MARTELL: Unbowed, unbent, unbroken
Mezo Martell : Pà inclinê, pà playê, pà dontê
[məˈzo maˈtɛl | ˈpa ʔɛ̃ŋ.kliˈnɛː | ˈpa pləˈjɛː | ˈpa dɔ̃ˈtɛː]

HOUSE GREYJOY: We do not sow
Mezo Greyjoy : Nou ssinnon pà
[məˈzo gʁɛˈʑo.i | nus.sɛ̃ˈnɔ̃ŋ ˈpa]

HOUSE TYRELL: Growing strong
Mezo Tyrell : Crattre for
[məˈzo tiˈʁel | ˈkʁat.tʁə ˈfɔʁ]

HOUSE TULLY: Family, Duty, Honour
Mezo Tully : Famillya, devà, on-eu
[məˈzo ˈtu.li | fəˈmiʎ.ʎə | dəˈva | ʔŋ̩ˈø]

HOUSE ARRYN: As high as honour
Mezo Arryn : Insi âta qu' l' on-eu
[məˈzo ʔaˈʁɛ̃ŋ | ˈʔɛ̃n.si ˈʔɑː.tə klŋ̩ˈø]

HOUSE LANNISTER: Hear me roar!
Mezo Lannister : Visset mon ruwì !
[məˈzo lɑ̃n.niˈstɛʁ | viˈsɛt mõ.ʁyˈwi]

HOUSE BARATHEON: Ours is the Fury
Mezo Baratheon: Nottra l' e lla fureu
[məˈzo ba.ʁa.təˈɔ̃ŋ | ˈnɔt.tʁə lɛl.la.fyˈʁø]
N'hésite pas à corriger mes erreurs.

Kota-Ebau

Re: Game of Thrones

Postby Kota-Ebau » 2018-08-28, 23:42

Konśtėnjąźkjęła śtyb.

A Song of Ice and Fire:
Ąjsan jė Hėjan Lėnjędarś.

A Game of Thrones:
Trėnanćk Grėćłarś.

A Clash of Kings:
Kėwynjęnćk Źtonarś.

A Storm of Swords:
Żećłanćk Wrėćmarś.

A Feast for Crows:
Tvotasjėźkarś Krėkjanjęćk wėk.

A Dance with Dragons:
Tąnjęrtarś Źmąvgjęćk mėk.

The Winds of Winter:
Wąnćwjęman Wjęrćnaćk.

A Dream of Spring:
Wjośmewśkan Zontjęnarś.

HOUSE STARK: Winter is coming
Wąnćwjęma ąmjęnsaźwėrśk!

HOUSE TARGARYEN: Fire and Blood
Hėja jė Włėżą.

HOUSE MARTELL: Unbowed, unbent, unbroken
Erdėnaw, Ąjbłotaw, Ąjkrėćław.

HOUSE GREYJOY: We do not sow
Ąj cernawėrśkojn.

HOUSE TYRELL: Growing strong
Roraw tąlaźwėrśk.

HOUSE TULLY: Family, Duty, Honour
Prjękłośta, Kėłjęćna, Ėrna.

HOUSE ARRYN: As high as honour
Mėrśky tjėwćław Ėrna.

HOUSE LANNISTER: Hear me roar!
Ėrśławjęnt źnjęn Grąvra!

HOUSE BARATHEON: Ours is the Fury
Njęna bjęwėrśkar Ądra.


Return to “Conlang Translations”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest