Father our in your conlangs

This forum is intended for topics dealing with translations in conlangs.

Moderators: Ashucky, Dormouse559

User avatar
Fox Saint-Just
Posts: 433
Joined: 2013-04-08, 17:59
Gender: male
Country: IT Italy (Italia)
Contact:

Re: Father our in your conlangs

Postby Fox Saint-Just » 2014-09-03, 9:38

A first attempt with Xetlaqui.

Nehayath atlami (Our Father in the skies)
Vihahaon quotheotliget (Your name be hallowed)
Vihaquelyun techu (Your kingdom come)
Vihakeum azigu (Your will be done)
Mar eu atlam mar ar zeothem (As in the sky, so on earth)
Vitalu azor nuri nehahegaletzlo (Give us today our daily bread)
A viverkatzu nuri nehapyachtlok (And forgive us our debts)
Mar neverkatz dok nehapyachigtluri (As we forgive them to our debtors)
A vipuquimu nok allethyunur (And don't lead us to corruption)
Lith vizaotl nok mi geulem (But free us from evil)

Iqua vihatleni quelyun, ishka a xaoth, yeunthi (For yours is the kingdom, the power and the glory, forever)
Mar izu (So be it)
Native: [flag=]it[/flag] [flag=]egl[/flag] B2: [flag=]en[/flag] Intermediate: [flag=]de[/flag] [flag=]fr[/flag] Curious about: [flag=]ru[/flag] [flag=]hy[/flag] [flag=]eu[/flag] [flag=]nah[/flag] [flag=]ga[/flag] [flag=]sr[/flag]
[flag=]art[/flag] Currently developing Ardlang: http://www.unilang.org/viewtopic.php?f=85&t=40076.

User avatar
Levike
Posts: 6153
Joined: 2013-04-22, 19:26
Real Name: Levi
Gender: male
Location: Budapest
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: Father our in your conlangs

Postby Levike » 2014-11-01, 11:38

Jerur memat
I jóv ima dróbut

Aja jót mihlós kartsó vema
Aja bemvót tavró vema
Aja jót legíb volksó vema
Ima dróbut jar ima távrut

Aja trezóv memut timkó memat
Jar aja ivi nikóv dilikóstit memat
Trezib í ivi nikómut festi ima intlert jests

Legósti lo, aja ivi bemvómut ima dilikó
Bar medóv mestit da dilikó

Amnó

Finally my conlang had enough words.

User avatar
k1234567890y
Posts: 74
Joined: 2014-07-06, 3:37
Location: Internet
Contact:

Re: Father our in your conlangs

Postby k1234567890y » 2015-01-29, 0:33

Urban Basanawa

Text:

我等之父,だいす在ん天
望爾い名為う聖り゚がど
望爾い(王)国来む
望爾い志ゑいす成ん
在ん地如く在ん天
我等之日り゚く食望汝与う゚すとと我等す今日
又ん望汝赦えう゚我等之債
如く我等赦えう゚我等之負者
又ん望汝無ん率どすと我等す入と誘惑
但く救る゚我等す離ぐふぉん邪悪
あめん

Romanization:

uns Fader, d'is an heven,
hope dy name doo heeliged,
hope dy kingdom kome,
hope dy will wese doon
an erd like an heven.
uns daglik brood, hope du gevest to us fondag
en hope du fergeve uns shuldes,
like wi fergeve uns beshulders
en hope du ne leedst us into yuwaku
ak frieche us weg fon ivel.
Amen

Pronunciation:

/uns 'fadər də is in 'hevən/
/'ho: p dai 'na:m du: 'hi:ligət/
/'ho: p dai 'kiŋdom 'ko:m/
/'ho: p dai 'wil 'we:s 'du:n/
/an ert laik an hevən/
/uns 'daxlik 'bru:t 'ho: p du 'ge:f tə us 'fondax/
/en 'ho: p du fər'ge:f uns 'ʃuldəs/
/laik wi fər'ge:f uns bə'ʃuldərs/
/en 'ho: p du ne 'li:tst us intə ju'waku/
/ak 'fri:ç us 'weç fon 'ivəl/
/'Amen/
True devils can truly hate devils, hating evilness is not the same to not being evil.

ektele
Posts: 52
Joined: 2014-01-30, 13:37
Real Name: Guillem
Gender: male
Country: ES Spain (España)

Re: Father our in your conlangs

Postby ektele » 2017-12-01, 22:42

Here is "Father our" in Ihi'appa:

Oe Paa ittena
o on ki 'a hake,
nai sitanehitu tu 'u 'a lo'a ippi,
sokku 'u 'a hanattepunne ippi,
nai hitu tu 'u 'a halina ippi ki 'a na'a
papo nai hitu tu on sa ki 'a hake.

'Eppu 'u i 'a lu'e ittena u tena ku'e;
na iau 'u i 'ana pekate ittena
papo iau on tena i 'ana 'ellena
o pekatu on atoko tena.
Na tutannu 'u i tena kuppe 'a tenetase,
na 'ihitu 'u i tena kuppe 'a ettikiha. Annene.

IPA:
[o.e'pa.a.i't:ena
o.onkiʔa'hake
na.isi'tanehitu'tuʔuʔa'loʔa.'ip:i
'sok:uʔuʔaha'nat:e'pun:e'ip:i
na.ihitu'tuʔuʔaha'lina'ip:ikiʔa'naʔa
'papona.ihitu'tu.onsakiʔa'hake.
'ʔep:uʔuiʔa'luʔei't:enau'tenaku'ʔe;
na.i'a.uʔuiʔanape'kate.i't:ena
'papo.i'a.u.ontenaiʔanaʔe'l:ena
ope'katu.ona'tokotena.
natu'tan:uʔu.i'tenakup:eʔatene'tase,
naʔi'hituʔu.i'tenakup:eʔaet:i'kiha.
'an:ene]

Gloss:

Oe Paa ittena
Vocative particle father our

o on ki 'a hake,
Relative Pron (be)Present in the sky,

nai sitanehitu tu 'u 'a lo'a ippi,
Passive Voice(PV) saint-do PV Imperative the name your,

sokku 'u 'a hanattepunne ippi,
come Imperative the king-place your,

nai hitu tu 'u 'a halina ippi ki 'a na'a
PV do PV Imperative the desire your in the Earth

papo nai hitu tu on sa ki 'a hake.
like PV do PV Present it in the sky

'Eppu 'u i 'a lu'e ittena u tena ku'e;
Give Imperative DOM the bread our IOM we today;

na iau 'u i 'ana pekate ittena
and forgive Imperative DOM the-pl. sin our

papo iau on tena i 'ana 'ellena
like forgive Present we DOM the-pl. people

o pekatu on atoko tena.
Relative Pron. sin Present against we.

Na tutannu 'u i tena kuppe 'a tenetase,
and protect Imperative DOM we from the temptation

na 'ihitu 'u i tena kuppe 'a ettikiha. Annene.
and free-do Imperative DOM we from the evil Ammen.

DOM = Direct Object Marker
IOM = Indirect Object Marker

Everiëncŵëllië.

Re: Father our in your conlangs

Postby Everiëncŵëllië. » 2018-11-22, 22:02

"Father our" translated into Everish:
-Note: the translation into English has been adapted literally to the Everish version to understand better the structure of the language:
Attamië - Father our,
ún Amanssi unneiviërcŵën - you who in Heaven live,
eriliër áule Hesseniës, - shall holy be your name,
untyoteceilmemiët Andunneniëlte, - bring us to your kingdom,
eriliër Váitanië - shall your will be,
Ëamassi Amanssilhŵë, - in Earth and in Heaven,
unolteceilmemiët eili Lempamiës, - give us our daily bread,
unúinticeilmemië - forgive us,
merúintiëþriënŵën - as we forgive them,
uneniceilme mertiltilecŵën Ulmáusselti - don't let us fall in distraction,
untiriceilmemiët þur Ulossenak - protect us from Evil,
amen - eriliëdië! - amen.

Èverjencẅèlje.

Re: Father our in your conlangs

Postby Èverjencẅèlje. » 2018-12-06, 15:24

"Father our" in Everian:
Àttamjêl.
Àttamjêl,
ùnil Àmanisŷ nèjvjênircẅên,
èrnŵljêns àůles Hèssenjês,
vèjtŵcêjmjêlmir Andùnnunjêltŷ,
èrnŵljêns Vàjtanjê Ëàmasŷ Àmanisŷlcẅê,
òltŵcêjnimjêlmir èjlys Lèmpas,
ùjntŵcêjnimjêr ùjntêmirnẅên Nàůrëamjês,
àn hjèruntŵcêjlmir ỳntŵlimicẅên Ùssultŷ,
tỳrŵcèjnimjêr þwr Ùlsomarþ,
Àmen!

AvisVolans
Posts: 37
Joined: 2020-12-07, 19:11
Gender: male
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Father our in your conlangs

Postby AvisVolans » 2021-07-07, 11:49

Father Our in Ygratian/Vôdasoichan Ŷgrâtineizâlanêa

Vôdasoichan valûanachêa,
balgaichatein rûnosei.
Gâlgevosei litaichan.
Alitosei dalgoichan
tâlalu ta valûanachêa.
Otoichas lêatôgorpatisoichan vîna
ta dûleichas syntinichan
ta dûleidan syntini
ta ochemeichas
ta drînaichas telartitai
Dain gâlgevosei, jêagosei ta eranosei,
lant ta etit.
Amén

[ˈvoː.dɐ.sɔɪ.çɐn ˈvɐ.luː.ɐ.nɐ.χeː.ɐ
ˈbɐl.gɐ.çɐ.tɛɪn ˈʁuː.nɔ.sɛɪ
ˈgɑːl.gə.vɔ.sɛɪ ˈli.tɐ.çɐn
ˈɐ.li.tɔ.sɛɪ ˈdɐl.go.çɐn
ˈtɑː.lɐ.lu tɐ ˈvɐ.luː.ɐ.nɐ.χeː.ɐ
ˈɔ.to.çɐs ˈleː.ɐ.toː.gɔχ.pɐ.ti.sɔɪ.çɐn ˈviː.nɐ
tɐ ˈduː.li.çɐs ˈsʏn.ti.ni.çɐn
tɐ ˈduː.li.dɐn ˈsʏn.ti.ni
tɐ ˈɔ.χə.mɛɪ.çɐs
tɐ ˈdʁiː.nɐ.çɐs ˈtɛ.lɐχ.ti.tɐɪ
dɐɪn ˈgɑːl.gə.vɔ.sɛɪ ˈjeː.ɐ.gɔ.sɛi tɐ ˈɛ.ʁɐ.nɔ.sɛɪ
lɐnt tɐ ˈɛ.tit
ɐ.ˈmɛn]

Our Father, thou art in heaven
hallowed be thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done
on earth, as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us,
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom, the power, and the glory,
now and for ever.
Amen
Deutsch (de)native English (en)B2 Dansk (da)A1 Latina (la)quite good Español (es)A1 Gàidhlig (gd)just a bit


Return to “Conlang Translations”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest