Page 1 of 1

[Armenian] Հաջորդ մարդը - The next person

Posted: 2014-05-31, 16:41
by Multiturquoise
Հաջորդ մարդը կարող է հայերեն խոսել:

Կներեք: Իմ հայերեն շատ վատ է:
Sorry. My Armenian is very bad.

Re: [Armenian] Հաջորդ մարդը - The next person

Posted: 2016-10-05, 19:38
by Multiturquoise
Այո, կարող եմ խոսել հայերեն: (չեմ կարող ասել, որ դա շատ լավ է)

Հաջորդ մարդը շատ է սիրում Հայաստանը:

Re: [Armenian] Հաջորդ մարդը - The next person

Posted: 2020-03-01, 16:03
by Antea
Այո.

Հաջորդ մարդը կարող է հայերեն խոսել: