Page 1 of 1

Turkic languages: Links to threads / posts

Posted: 2018-07-17, 11:08
by Multiturquoise
Oghuz
-- Azerbaijani
-- Balkan Gagauz Turkish
-- Gagauz
-- Ottoman Turkish
-- Qashqai
-- Salar
-- Turkish
-- Turkmen
Oghur
-- Chuvash
Karluk
-- Chagatai
-- Uyghur
-- Uzbek
Kipchak
-- Bashkir
-- Crimean Tatar
-- Karachay-Balkar
-- Karaim
-- Karakalpak
-- Kazakh
-- Krymchak
-- Kumyk
-- Kyrgyz
-- Nogai
-- Siberian Tatar
-- Tatar
-- Urum
Siberian
-- Chulym
-- Dolgan
-- Fuyu Kyrgyz
-- Khakas
-- Northern Altai
-- Shor
-- Southern Altai
-- Tofa
-- Tuvinian
-- Western Yugur
-- Yakut
Arghu
-- Khalaj