Tagalog

Moderators: aaakknu, atalarikt

User avatar
Æren
Posts: 1826
Joined: 2006-07-17, 18:22
Real Name: Ivan
Gender: male
Location: Sofia
Country: BG Bulgaria (България)
Contact:

Re: Ang mga nakasulat ko

Postby Æren » 2012-08-29, 15:02

Idem.
1.I have a new and pretty dress. Mayroon akong barong bago at maganda.
2. She has a house in Manila. May bahay sa Maynila siya.
3. The child has many books. May maraming aklat ang bata.
4. Do you have a pencil? Mayroon ka bang lapis?
5. Yes, I have. Oo. Mayroon.
6. We have good boys and girls in school. May mabuting mga batang babae at batang lalki sa pag-aaralan.
7. Do you have delicious food there? Mayroon ka bang pagkain na masarap?
8. None. We do not have delicious food. Wala. Walang pagkain kami.
9. I have a pretty sister. Mayroon akong magandang kapatid na babae.
10. They have many books in the library. Mayroon silang maraming aklat sa aklatan.
:<3: [flag=]pt [/flag] [flag=]es-ES [/flag] [flag=]fr [/flag]
:D [flag=]uk [/flag] [flag=]no[/flag] [flag=]lt[/flag] [flag=]de-AT[/flag]
:? [flag=]fa [/flag] [flag=]tl[/flag] [flag=]tr [/flag] [flag=]cs[/flag] [flag=]ja[/flag] [flag=]he [/flag]
:para: [flag=]ir [/flag] [flag=]hu [/flag]

User avatar
Æren
Posts: 1826
Joined: 2006-07-17, 18:22
Real Name: Ivan
Gender: male
Location: Sofia
Country: BG Bulgaria (България)
Contact:

Re: Ang mga nakasulat ko

Postby Æren » 2012-08-30, 14:46

Finally reaching for the verbs:

Mag-uúsap ang mga bata.
Nag-aáway ang mga guro.
Babása ang titser ng aklat na iyán.
Ang ima'y nagluluto.
Umíinóm ka ba ng tubíg na malamíg?
Saán ka lumalakad?
Lumulungoy siya araw-araw.
Dating ang kotse.
Saan ka pumupunta?
Umiiyak ang aking kapatid na lalaki.
:<3: [flag=]pt [/flag] [flag=]es-ES [/flag] [flag=]fr [/flag]
:D [flag=]uk [/flag] [flag=]no[/flag] [flag=]lt[/flag] [flag=]de-AT[/flag]
:? [flag=]fa [/flag] [flag=]tl[/flag] [flag=]tr [/flag] [flag=]cs[/flag] [flag=]ja[/flag] [flag=]he [/flag]
:para: [flag=]ir [/flag] [flag=]hu [/flag]

User avatar
Æren
Posts: 1826
Joined: 2006-07-17, 18:22
Real Name: Ivan
Gender: male
Location: Sofia
Country: BG Bulgaria (България)
Contact:

Re: Ang mga nakasulat ko

Postby Æren » 2012-09-01, 10:17

Transpose into active forms:

1. Áawin ng mga bata ang "Báhay Kúbo".
"Bahay Kubo" will be sung by the children.
Umaawit ang mga bata ng "Báhay Kúbo".

2. Ginágamot ng doktór ang aking sakit.
My sickness is being treated by the doktor.
Gumagamot ang doktor ng aking sakit.

3. Nilínis ni Marta ang kanilang bahay.
Their house was cleaned by Martha.
Naglinis si Marta ng kanilang bahay.

4. Sinirà ng batà ang papél.
The paper was torn by the child.
Sumira ang bata ng papel.

5. Lúlutuin ng katúlong ang gúlay.
The vegetables will be cooked by the helper.
Magluluto ang katulong ng gúlay.

6. Bilángin natin ang pera.
Let the money be counted by us.
Bumilang tayo ng pera.

7. Bábasahin ko ang aklát ni Dr. Rizal.
The book of Dr. Rizal will be read by me.
Babasa ako ng aklat ni Dr. Rizal.

8. Áalisín niya ang kanyang sapátos.
His shoues will be removed by him.
Umaalis siya ng kanyang sapatos.

9. Kákanin ba nila ang mga ságing?
Will the bananas be eaten by them?
Kákain ba sila ng mga saging?

10. Dinádala namin ang aklat ng Tagalog sa páaralán.
The book on Tagalog is being taken to the school.
Dumadala amin ng aklat ng Tagalog sa paaralan.
:<3: [flag=]pt [/flag] [flag=]es-ES [/flag] [flag=]fr [/flag]
:D [flag=]uk [/flag] [flag=]no[/flag] [flag=]lt[/flag] [flag=]de-AT[/flag]
:? [flag=]fa [/flag] [flag=]tl[/flag] [flag=]tr [/flag] [flag=]cs[/flag] [flag=]ja[/flag] [flag=]he [/flag]
:para: [flag=]ir [/flag] [flag=]hu [/flag]

User avatar
Æren
Posts: 1826
Joined: 2006-07-17, 18:22
Real Name: Ivan
Gender: male
Location: Sofia
Country: BG Bulgaria (България)
Contact:

Re: Ang mga nakasulat ko

Postby Æren » 2012-09-01, 10:54

Change the following active sentences into passive and give the equivalent in English:

1. Ang aming katúlong ay naglutò ng manók.
Linuto ang manók ng aming katúlong.

The chicken was cooked by our helper.

2. Umáawit ng kundiman ang mga batà.
Inaawit ang kundiman ng mga bata.

The love song is being sung by the children.

3. Nagbágo silá ng mga barò.
Binago nila ang mga baro.

The dress was changed by them.

4. Tayo ay uninóm ng gátas áraw-áraw.
Atin ay inumin ang gatas araw-araw.

The milk was drunk by us every day.

5. Bumábasa ako ng páhayagan sa umaga.
Binabasa ko ang pahayagan sa umaga.

The newspeaper is being read by me in the morning.

6. Naglarô ang mga batang lalaki ng pátintero.
Niluro ng mga batang lalaki ang patintero.

The patintero was playd by the boys.

7. Nagpatáy na ng ilaw ang aking iná.
Pinatay na ang ilaw ng aking ina.

The light was already put over by my mother.

8. Nagbasâ ng mga paá ang magsasaká.
Binasa ang mga paa ng magsasaka.

The feet were made wet by the farmer.

9. Kumain ng masarap na gulay ang malusog na bata.
Kinain ang masarap na gulay ng malusog na bata.

The delicious vegetable was eaten by the healthy child.

10. Bumílang ka ng sampúng píso.
Binilang mo ang sampung piso.

Ten pesos were counted by you.
:<3: [flag=]pt [/flag] [flag=]es-ES [/flag] [flag=]fr [/flag]
:D [flag=]uk [/flag] [flag=]no[/flag] [flag=]lt[/flag] [flag=]de-AT[/flag]
:? [flag=]fa [/flag] [flag=]tl[/flag] [flag=]tr [/flag] [flag=]cs[/flag] [flag=]ja[/flag] [flag=]he [/flag]
:para: [flag=]ir [/flag] [flag=]hu [/flag]

User avatar
Æren
Posts: 1826
Joined: 2006-07-17, 18:22
Real Name: Ivan
Gender: male
Location: Sofia
Country: BG Bulgaria (България)
Contact:

Re: Ang mga nakasulat ko

Postby Æren » 2012-09-05, 13:53

Fill ang/ng or their plural forms.

1. Ang bahay ng aking kaibigan ay nasa Donada.
2. Nasa Taft Ave. ang paaralan ng babae.
3. Ang pangalan ng aking asawa ay John.
4. Ang mga pangalan ng mga kaptid ko ay Peter at Mary.
5. Kumakain ng mga gulay ang malusog na bata.
6. Umiinom ng gatas ang anak ng aking kapitbahay.
7. Si Peter ang kumain ng mga prutas ng punong-kahoy.
8. Magkano ba ang isang kilo ng asukal?
9. Ilan ang mga nag-aaral sa klase ng Tagalog?
10. Kinain ng bata ang isang mansanas.


Translate into Tagalog:

1.We must eat vegetables everyday.
Dapat kami kumain ng mga gulay araw-araw.

2. Do you like to buy oranges?
Gusto mo bang bumili ng mga dalandan?

3.The sick needs to sleep.
Kailangang matulog ang maysakít .

4. It is necessary to bathe everyday.
Kailangang maligò ka araw-araw.

5. I like to swim.
Gusto kong lumangóy.

6. He does not like to swim.
Ayaw niyang lumangoy.

7. The cild can eat now.
Maaari ang bata kumain (na?) ngayon.

8. You need to clean the house.
Kailangang maglinis ka ng buhay.

9. I like to write stoires.
Ibig ko sumulat ng mga kuwento.

10. We should love our parents.
Dapat natin mahalin ang ating mga magúlang.
:<3: [flag=]pt [/flag] [flag=]es-ES [/flag] [flag=]fr [/flag]
:D [flag=]uk [/flag] [flag=]no[/flag] [flag=]lt[/flag] [flag=]de-AT[/flag]
:? [flag=]fa [/flag] [flag=]tl[/flag] [flag=]tr [/flag] [flag=]cs[/flag] [flag=]ja[/flag] [flag=]he [/flag]
:para: [flag=]ir [/flag] [flag=]hu [/flag]

User avatar
Saigheadair
Posts: 211
Joined: 2011-10-22, 9:28
Real Name: Matt
Gender: male
Location: Malate, Manila
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Ang mga nakasulat ko

Postby Saigheadair » 2012-09-13, 14:23

Æren wrote:Hi, everyone!
I start this topic to post my writing is Tagalog. I would be exclusively thankful for your corrections and explanations!
I studied Tagalog 6 years ago (whoah!) with almost no resources except the Seasite course and the wiki grammar section. Now, I have some dictionaries on pdf, Tagalog on-line dictionary, TY Tagalog and "Basic Tagalog for foreigners and non-Tagalogs". Currently, I am dealing with the latter.

I start with the first part drills of Lesson 7.
Translate into Tagalog:
1. We are studying Tagalog. (excl.) - Nag-aaral kami ng Tagalog.
2. I am Mary. He is John. - Ako si Mary. Si John ay sila.
3. We are clean and good. (incl)- Malilinis at mabubuti tayo.
4. They are healthy and bright.- Sila'y malusog at marurunong.
5. This is Manila. - Ito'y Maynila.
6. You are a teacher. (polite) - Ang titser kayo.
7. Those are Americans. - Mga Amerikano'y ang mga iyan.
8. You are Filipinos. (pl.) - Mga Pilipino kayo.
9. She is playing. - Naglalaro siya.
10. That is Baguio. - Iyon ay Baguio.


Wow, no responses? :|
I have a lot of time and I can help you now.

2. Siya si John.
3.Or kami.
4. Malulusog..or matatalino.
5/10. You can also use ang.
6. Kayo po ang guro/titser.
7. Mga Amerikano...
[flag]tl[/flag][flag]en[/flag][flag]nan[/flag]

User avatar
Saigheadair
Posts: 211
Joined: 2011-10-22, 9:28
Real Name: Matt
Gender: male
Location: Malate, Manila
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Ang mga nakasulat ko

Postby Saigheadair » 2012-09-13, 14:33

Æren wrote:Here're 15 sentences I had to make from a word list with nouns and adjectives.

1. Matápang ang masipág na bináta.
2. Magandá ang dalágang payát.
3. Marumi ang mga damit na iyan.
4. Madili ang gabing ito.
5. Malusóg ang sariwàng isdâ.
6. Matamís ang gamót na mahúsay.
7. Kumain ako ng gulay na lutò.
8. Mayayaman sina aking titser.
9. Matabâ ang ibong maítim.
10. Tamád ang mayámang laláki.
11. Mabílis ang lamók na payát. -
12. Malamíg ang túbig na tahímik.
13. Bago ang sariwang pagkain.
14. Maíngay ang dagat na maítim.
15. Maganda ang bundók na mataás.


Everything is okay except
8. Mayaman ang aking..

But some sentences have adjectives that are wrong/weird

mahusay, I guess you meant effective or something, mabisa is frequently used for medicine.
11 is just weird lol. Tahimik isn't right. Also maitim.
[flag]tl[/flag][flag]en[/flag][flag]nan[/flag]

User avatar
Saigheadair
Posts: 211
Joined: 2011-10-22, 9:28
Real Name: Matt
Gender: male
Location: Malate, Manila
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Ang mga nakasulat ko

Postby Saigheadair » 2012-09-13, 14:37

Æren wrote:Translate into Tagalog:
1. The man's shoes are new. Bago ang mga sapatos ng lalaki
2. Their house is big. Malaki ang bahay nila.
3. The child's dress is dirty.Marumí ang damít ng bata.
4. Peter's book is clean.Malinis ang aklat ni Peter.
5. Your food is cold.Malamíg ang iyong pagkain.
6. Robert's dog is intelligent.Matalino ang aso ni Robert.
7. The baby's medicine is good. Mabuti ang gamót ni sanggól.
8. The girl's dress is pretty.Maganda ang damít na bátang babae.
9. My name is Paul.Paul ang pangalan ko.
10. Her school is big.Malaki ang eskuwela niya.


8. Maganda ang damit ng...

Very good! :)
[flag]tl[/flag][flag]en[/flag][flag]nan[/flag]

User avatar
Saigheadair
Posts: 211
Joined: 2011-10-22, 9:28
Real Name: Matt
Gender: male
Location: Malate, Manila
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Ang mga nakasulat ko

Postby Saigheadair » 2012-09-13, 14:44

Æren wrote:Idem.
1.I have a new and pretty dress. Mayroon akong barong bago at maganda.
2. She has a house in Manila. May bahay sa Maynila siya.
3. The child has many books. May maraming aklat ang bata.
4. Do you have a pencil? Mayroon ka bang lapis?
5. Yes, I have. Oo. Mayroon.
6. We have good boys and girls in school. May mabuting mga batang babae at batang lalki sa pag-aaralan.
7. Do you have delicious food there? Mayroon ka bang pagkain na masarap?
8. None. We do not have delicious food. Wala. Walang pagkain kami.
9. I have a pretty sister. Mayroon akong magandang kapatid na babae.
10. They have many books in the library. Mayroon silang maraming aklat sa aklatan.


1. Okay, but Mayroon akong barong bago at(or na) maganda is better
2. May bahay siya sa...
6. May mga mabubuting batang lalaki at babae kami sa paaralan.
7. ..doon?
8. Wala kaming masarao na pagkain.
9. Marami silang aklat sa silid-aklatan is simpler.
[flag]tl[/flag][flag]en[/flag][flag]nan[/flag]

User avatar
Saigheadair
Posts: 211
Joined: 2011-10-22, 9:28
Real Name: Matt
Gender: male
Location: Malate, Manila
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Ang mga nakasulat ko

Postby Saigheadair » 2012-09-13, 14:47

Æren wrote:Finally reaching for the verbs:

Mag-uúsap ang mga bata.
Nag-aáway ang mga guro.
Babása ang titser ng aklat na iyán.
Ang ima'y nagluluto.
Umíinóm ka ba ng tubíg na malamíg?
Saán ka lumalakad?
Lumulungoy siya araw-araw.
Dating ang kotse.
Saan ka pumupunta?
Umiiyak ang aking kapatid na lalaki.Babasahin ng...
Lumalangoy..
Dumating/Darating are some that you can use.
[flag]tl[/flag][flag]en[/flag][flag]nan[/flag]

User avatar
Saigheadair
Posts: 211
Joined: 2011-10-22, 9:28
Real Name: Matt
Gender: male
Location: Malate, Manila
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Ang mga nakasulat ko

Postby Saigheadair » 2012-09-13, 15:01

Æren wrote:Change the following active sentences into passive and give the equivalent in English:

1. Ang aming katúlong ay naglutò ng manók.
Linuto ang manók ng aming katúlong.

The chicken was cooked by our helper.

2. Umáawit ng kundiman ang mga batà.
Inaawit ang kundiman ng mga bata.

The love song is being sung by the children.

3. Nagbágo silá ng mga barò.
Binago nila ang mga baro.

The dress was changed by them.

4. Tayo ay uninóm ng gátas áraw-áraw.
Atin ay inumin ang gatas araw-araw.

The milk was drunk by us every day.

5. Bumábasa ako ng páhayagan sa umaga.
Binabasa ko ang pahayagan sa umaga.

The newspeaper is being read by me in the morning.

6. Naglarô ang mga batang lalaki ng pátintero.
Niluro ng mga batang lalaki ang patintero.

The patintero was playd by the boys.

7. Nagpatáy na ng ilaw ang aking iná.
Pinatay na ang ilaw ng aking ina.

The light was already put over by my mother.

8. Nagbasâ ng mga paá ang magsasaká.
Binasa ang mga paa ng magsasaka.

The feet were made wet by the farmer.

9. Kumain ng masarap na gulay ang malusog na bata.
Kinain ang masarap na gulay ng malusog na bata.

The delicious vegetable was eaten by the healthy child.

10. Bumílang ka ng sampúng píso.
Binilang mo ang sampung piso.

Ten pesos were counted by you.


Æren wrote:Transpose into active forms:

1. Áawin ng mga bata ang "Báhay Kúbo".
"Bahay Kubo" will be sung by the children.
Umaawit ang mga bata ng "Báhay Kúbo".

2. Ginágamot ng doktór ang aking sakit.
My sickness is being treated by the doktor.
Gumagamot ang doktor ng aking sakit.

3. Nilínis ni Marta ang kanilang bahay.
Their house was cleaned by Martha.
Naglinis si Marta ng kanilang bahay.

4. Sinirà ng batà ang papél.
The paper was torn by the child.
Sumira ang bata ng papel.

5. Lúlutuin ng katúlong ang gúlay.
The vegetables will be cooked by the helper.
Magluluto ang katulong ng gúlay.

6. Bilángin natin ang pera.
Let the money be counted by us.
Bumilang tayo ng pera.

7. Bábasahin ko ang aklát ni Dr. Rizal.
The book of Dr. Rizal will be read by me.
Babasa ako ng aklat ni Dr. Rizal.

8. Áalisín niya ang kanyang sapátos.
His shoues will be removed by him.
Umaalis siya ng kanyang sapatos.

9. Kákanin ba nila ang mga ságing?
Will the bananas be eaten by them?
Kákain ba sila ng mga saging?

10. Dinádala namin ang aklat ng Tagalog sa páaralán.
The book on Tagalog is being taken to the school.
Dumadala amin ng aklat ng Tagalog sa paaralan.


I'm sorry but I'm not familiar with active and passive forms. :(
If you can explain what they are maybe I will be able to help.

However I read them all and the first one quoted has a lot of errors, most are bali-baligtad. I don't know how to say it in English lol probably wrong rearrangement, for example, Kinain ang masarap na gulay ng malusog na bata should be Kinain ng malusog na bata ang masarap na gulay.
Anyway if I may guess, active and passive have something to do with the direct object, if I remember it right from English lol. So I think it should be Ang masarap na gulay ay kinain ng malusog na bata..Which matches the English translation you gave..

Second one is better..
Last edited by Saigheadair on 2012-09-13, 15:31, edited 2 times in total.
[flag]tl[/flag][flag]en[/flag][flag]nan[/flag]

User avatar
Saigheadair
Posts: 211
Joined: 2011-10-22, 9:28
Real Name: Matt
Gender: male
Location: Malate, Manila
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Ang mga nakasulat ko

Postby Saigheadair » 2012-09-13, 15:10

Æren wrote:Fill ang/ng or their plural forms.

1. Ang bahay ng aking kaibigan ay nasa Donada.
2. Nasa Taft Ave. ang paaralan ng babae.
3. Ang pangalan ng aking asawa ay John.
4. Ang mga pangalan ng mga kaptid ko ay Peter at Mary.
5. Kumakain ng mga gulay ang malusog na bata.
6. Umiinom ng gatas ang anak ng aking kapitbahay.
7. Si Peter ang kumain ng mga prutas ng punong-kahoy.
8. Magkano ba ang isang kilo ng asukal?
9. Ilan ang mga nag-aaral sa klase ng Tagalog?
10. Kinain ng bata ang isang mansanas.


Translate into Tagalog:

1.We must eat vegetables everyday.
Dapat kami kumain ng mga gulay araw-araw.

2. Do you like to buy oranges?
Gusto mo bang bumili ng mga dalandan?

3.The sick needs to sleep.
Kailangang matulog ang maysakít .

4. It is necessary to bathe everyday.
Kailangang maligò ka araw-araw.

5. I like to swim.
Gusto kong lumangóy.

6. He does not like to swim.
Ayaw niyang lumangoy.

7. The cild can eat now.
Maaari ang bata kumain (na?) ngayon.

8. You need to clean the house.
Kailangang maglinis ka ng buhay.

9. I like to write stoires.
Ibig ko sumulat ng mga kuwento.

10. We should love our parents.
Dapat natin mahalin ang ating mga magúlang.


Ang/ng all correct

1. Dapat tayong kumain ng...you can do without mga...
3. ng
4. Based on the English, there should be no ka.
5/6 are okay, but you can use Mahilig/Hindi mahilig for something you like/do not like doing. Mahilig akong lumangoy. Hindi siya mahilig lumangoy. The one you wrote meant you want, he doesn't want to swim.
7. Maaari nang kumain ang bata ngayon.
8. Or Kailangan linisin mo ang bahay.
9. Same as 5/6

Hooray, hope I helped! :)
[flag]tl[/flag][flag]en[/flag][flag]nan[/flag]

User avatar
Æren
Posts: 1826
Joined: 2006-07-17, 18:22
Real Name: Ivan
Gender: male
Location: Sofia
Country: BG Bulgaria (България)
Contact:

Re: Ang mga nakasulat ko

Postby Æren » 2012-09-16, 16:42

Saigheadair wrote:
I'm sorry but I'm not familiar with active and passive forms. :(
If you can explain what they are maybe I will be able to help.

However I read them all and the first one quoted has a lot of errors, most are bali-baligtad. I don't know how to say it in English lol probably wrong rearrangement, for example, Kinain ang masarap na gulay ng malusog na bata should be Kinain ng malusog na bata ang masarap na gulay.
Anyway if I may guess, active and passive have something to do with the direct object, if I remember it right from English lol. So I think it should be Ang masarap na gulay ay kinain ng malusog na bata..Which matches the English translation you gave..

Second one is better..


Ok, I'll try to explain it. It's more about the focus thing in Tagalog. The main problem is that different books call it in a different way, trying not to stress too much the learners using the certain book. In the first, the task was to turn the sentences from actor focus(-um-, mag- verbs) to object focus (-in- verbs), so basically, the first sentence of each series was given in the book. The second one is the one I've formed. The vice-versa exercise is the nest one quoted.
:<3: [flag=]pt [/flag] [flag=]es-ES [/flag] [flag=]fr [/flag]
:D [flag=]uk [/flag] [flag=]no[/flag] [flag=]lt[/flag] [flag=]de-AT[/flag]
:? [flag=]fa [/flag] [flag=]tl[/flag] [flag=]tr [/flag] [flag=]cs[/flag] [flag=]ja[/flag] [flag=]he [/flag]
:para: [flag=]ir [/flag] [flag=]hu [/flag]

WrinkledCheese
Posts: 1
Joined: 2012-09-21, 2:46

Re: Translation requests to be posted in here please!

Postby WrinkledCheese » 2012-09-21, 2:53

Hello everyone,

Someone sent me a message and I can't make heads or tails of it. I think it's Tagalog/Filipino based on what the translators online detect, but they don't make much sense to me. I suspect it may be slang since the translator at translate.google.com is usually pretty good, but doesn't work well with slang most times. I've also never used it for translating this language either.

King ina mo dami mong alam

User avatar
MillMaths
Posts: 11897
Joined: 2011-06-15, 9:15
Real Name: George Law
Gender: male
Location: London
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)
Contact:

Re: Listahan ng mga salita [hayop]

Postby MillMaths » 2012-09-25, 14:01

Saigheadair wrote:usa – deer
pusa – cat

User avatar
Saigheadair
Posts: 211
Joined: 2011-10-22, 9:28
Real Name: Matt
Gender: male
Location: Malate, Manila
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Translation requests to be posted in here please!

Postby Saigheadair » 2012-10-07, 13:07

WrinkledCheese wrote:Hello everyone,

Someone sent me a message and I can't make heads or tails of it. I think it's Tagalog/Filipino based on what the translators online detect, but they don't make much sense to me. I suspect it may be slang since the translator at translate.google.com is usually pretty good, but doesn't work well with slang most times. I've also never used it for translating this language either.

King ina mo dami mong alam


I don't know "king" but since "ina mo" comes right after, this must be slang and vulgar, similar to F-you. "Dami mong alam" means "you know too much" in an annoyed tone or something.
[flag]tl[/flag][flag]en[/flag][flag]nan[/flag]

User avatar
Saigheadair
Posts: 211
Joined: 2011-10-22, 9:28
Real Name: Matt
Gender: male
Location: Malate, Manila
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Ang mga nakasulat ko

Postby Saigheadair » 2012-10-07, 13:17

I left your English translation and added what I think are the safest answers based on what you said (changing to object focus). But in the vice versa exercise, there was a similar sentence to #1, and I added other possible answers (they mean the same thing, anyway)


1.
The chicken was cooked by our helper.
Ang manok ay niluto ng aming katulong

so I guess you can also say

Niluto ng aming katulong ang manok.

Which is okay, I guess, since you're just removing the ay and the focus is still on the object.

2.
The love song is being sung by the children.
Ang kundiman ay inaawit ng mga bata.

or

Inaawit ng mga bata ang kundiman.

3.
The dress was changed by them.
Ang damit/baro ay binago nila

Binago nila ang baro.

4.
The milk was drunk by us every day.
Ang gatas ay iniinom namin araw araw.

Iniinom namin ang gatas araw araw.

5.
The newspeaper is being read by me in the morning.
Ang pahayagan ay binabasa ko sa umaga.

Binabasa ko ang pahayagan sa umaga.

6.
The patintero was playd by the boys.
Ang patintero ay nilaro ng mga batang lalaki

Nilaro ng mga batang lalaki ang patintero.

7.
The light was already put over by my mother.
Ang ilaw ay pinatay ng aking ina

Pinatay ng aking ina ang ilaw.

8.
The feet were made wet by the farmer.
Ang mga paa ay binasa ng mga magsasaka.

Binasa ng mga magsasaka ang mga paa.

9.
The delicious vegetable was eaten by the healthy child.
Ang masarap na gulay ay kinain ng malusog na bata.

Kinain ng malusog na bata ang masarap na gulay.

10.
Ten pesos were counted by you.[/quote]
Ang sampung piso ay binilang mo.

Binilang mo ang sampung piso.
[flag]tl[/flag][flag]en[/flag][flag]nan[/flag]

User avatar
Saigheadair
Posts: 211
Joined: 2011-10-22, 9:28
Real Name: Matt
Gender: male
Location: Malate, Manila
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Ang mga nakasulat ko

Postby Saigheadair » 2012-10-07, 13:37

[quote="Æren"]Transpose into active forms:

1. Áawin ng mga bata ang "Báhay Kúbo".
"Bahay Kubo" will be sung by the children.
Umaawit ang mga bata ng "Báhay Kúbo".

Ang mga bata ang aawit ng Bahay Kubo.

2. Ginágamot ng doktór ang aking sakit.
My sickness is being treated by the doktor.
Gumagamot ang doktor ng aking sakit.

Ang doktor ang gumagamot ng aking sakit.

3. Nilínis ni Marta ang kanilang bahay.
Their house was cleaned by Martha.
Naglinis si Marta ng kanilang bahay.

Si Martha ang naglinis ng kanilang bahay

4. Sinirà ng batà ang papél.
The paper was torn by the child.
Sumira ang bata ng papel.

Ang bata ang sumira ng papel

5. Lúlutuin ng katúlong ang gúlay.
The vegetables will be cooked by the helper.
Magluluto ang katulong ng gúlay.

Ang katulong ang magluluto ng gulay

6. Bilángin natin ang pera.
Let the money be counted by us.
Bumilang tayo ng pera.

Tayo ang bumilang ng pera

7. Bábasahin ko ang aklát ni Dr. Rizal.
The book of Dr. Rizal will be read by me.
Babasa ako ng aklat ni Dr. Rizal.

Ako ang babasa ng aklat ni Dr. Rizal

8. Áalisín niya ang kanyang sapátos.
His shoues will be removed by him.
Umaalis siya ng kanyang sapatos.

Siya ang aalis ng kaniyang sapatos

9. Kákanin ba nila ang mga ságing?
Will the bananas be eaten by them?
Kákain ba sila ng mga saging?

Sila ba ang kakain ng mga saging?

10. Dinádala namin ang aklat ng Tagalog sa páaralán.
The book on Tagalog is being taken to the school.
Dumadala amin ng aklat ng Tagalog sa paaralan.

Kami ang dumadala ng aklat ng Tagalog sa paaralan
[flag]tl[/flag][flag]en[/flag][flag]nan[/flag]

User avatar
Riptide
Posts: 836
Joined: 2008-12-08, 23:00
Gender: male
Country: US United States (United States)

Re: LISTAHAN NG MGA SALITA: HAYOP [Animals]

Postby Riptide » 2012-10-07, 15:07

oso - bear
Image
Unilang Language Codes
Skype chats (ask to be added):
Austronesian Languages, Romance Languages, and Main UL
Main Languages of focus: Costa Rican Spanish (es-cr) Spanish, Tagalog (tl) Tagalog, Malagasy (mg) Malagasy
Other Languages: Cebuano (ceb) Cebuano, Romanian (ro) Romanian

User avatar
Riptide
Posts: 836
Joined: 2008-12-08, 23:00
Gender: male
Country: US United States (United States)

Re: Ang sumusunod sa akin ay...

Postby Riptide » 2012-10-07, 15:19

Minsan gusto kong magluto sa bahay, pero kung pagod na ako, hindi... :)

Ang sumusunod sa akin ay gusto niya ang musiko (o musiko siya).
Image
Unilang Language Codes
Skype chats (ask to be added):
Austronesian Languages, Romance Languages, and Main UL
Main Languages of focus: Costa Rican Spanish (es-cr) Spanish, Tagalog (tl) Tagalog, Malagasy (mg) Malagasy
Other Languages: Cebuano (ceb) Cebuano, Romanian (ro) Romanian


Return to “Australian, Austronesian and Papuan Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest