hurricane catigorizations in creole

toksave
Posts: 231
Joined: 2005-09-11, 0:10
Real Name: dayron anaya
Gender: male
Location: Miami
Country: US United States (United States)
Contact:

hurricane catigorizations in creole

Postby toksave » 2006-04-12, 20:53

Echèl Saffir-Simpson pou Mezire Siklòn:
Yo klase tanpèt twopikal de 1 a 5 depann de fòs van an sou echèl Saffir-Simpson:


Tanpèt Twopikal
Van 35-74 kilomèt alè


Siklòn kategori 1
Van 74-95 kilomèt alè

Pa gen vrè domaj sou do bilding. Andomaje kay mobil ki pat kwochte atè a. Enpe domaj sou ansèy ki pat byen konstri.


Siklòn kategori 2
Van 96-110 kilomèt alè

Enpe domaj sou bilding, pòt e fenèt. Kay mobil, pòt e fenèt demoli. Enpe pye bwa rache.


Siklòn Kategori 3
Van 111-130 kilomèt alè

Enpe domaj nan strikti nan tikay rezidans. Gwo pye bwa tonbe. May mobil ak ansèy ki te mal konstri tout detrui.


Siklòn Kategori 4
Van 131-155 kilomèt alè

Mi nan kay e do kay konplètman kraze. Strikti nan ti kay kraze. Destriksyon total nan kay mobil. Pye bwa, touf bwa, e ansèy tout voltije tonbe.


Siklòn Kategori 5
Van 156 kilomèt alè e pi wo

Kay e bilding endistriyèl konplè-man detrui. Bilding endistriyèl konplètman kraze. Fenèt e pòt andomajman sevèman.

Return to “Creoles and Pidgins”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest