West Frisian Translation Game

Moderators: Dminor, Reinder

Multiturquoise
Language Forum Moderator
Posts: 4048
Joined: 2011-10-10, 17:12
Location: Istanbul
Country: TR Turkey (Türkiye)

West Frisian Translation Game

Postby Multiturquoise » 2013-07-26, 3:58

This game is very popular in other languages' forums. (Only West Frisian)

You've been eating since two hours.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: West Frisian Translation Game

Postby Reinder » 2013-09-19, 18:03

Do bist al twa oeren oan it iten.

What do you think about the situation in Syria?
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: West Frisian Translation Game

Postby Weerwolf » 2013-09-20, 22:26

Wat tinkst fan* de situaasje yn Syrje? (* Ik bin der net alhiel grif fan of it korrekt is)

Idleness is the parent of vice. [nl: Ledigheid is des duivels oorkussen.]
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: West Frisian Translation Game

Postby Reinder » 2013-09-21, 9:44

Weerwolf wrote:Wat tinkst fan* de situaasje yn Syrje? (* Ik bin der net alhiel grif fan of it korrekt is)
Sels bin ik dêr ek net wis fan, mar it klinkt net botte ferkeard. Sels hie ik wol 'oer' brûkt tink ik.

Weerwolf wrote:Idleness is the parent of vice. [nl: Ledigheid is des duivels oorkussen.]
Dit haw ik opsykje moatten, sprekwizen binne net myn ding. ;)

Dy't gjin wurk hat, jout de duvel wurk.

My cat is sleeping all day.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: West Frisian Translation Game

Postby Weerwolf » 2013-09-21, 15:04

Reinder wrote: Sels hie ik wol 'oer' brûkt tink ik.

Eigentlik ik ek, mar google joech mear resultaten foar "tink fan" tsjin "tink oer". Myn gefoel sei "tink oer", mar myn Frysk is gewoan sa slim dat it net beoardiele koe hokker korrekt is.
My cat is sleeping all day.

Myn kat sliept de hiele dei.

I totally forgot that I'd left my bottle of beer in the freezer, no wonder it exploded.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: West Frisian Translation Game

Postby Reinder » 2013-09-21, 15:22

Weerwolf wrote:Eigentlik ik ek, mar google joech mear resultaten foar "tink fan" tsjin as foar "tink oer". Myn gefoel sei "tink oer", mar myn Frysk is gewoan sa slim dat it net beoardiele koe hokker korrekt is.
Ja, ik bin der ek net wis fan oft it no Nederlânske ynfloed is dat ik 'oer' sizze soe of net. Mar 'tinke fan' komt fansels ek hiel folle foar, tink mar oan "No, wat tinkst der fan?".

Myn Frysk is gewoan sa slim, klinkt in bytsje nuver, mar dat komt miskien trochdat it wurd 'slim' altyd ferkeard brûkt wurdt. Sels hie ik it wurd 'slim' mijd en hie ik dêrfoar yn plak "Myn Frysk is net goed genôch om beoardielje te kinnen hokker fan de twa korrekt is" sein.

Weerwolf wrote:I totally forgot that I'd left my bottle of beer in the freezer, no wonder it exploded.
Ik hie hielendal fergetten dat ik myn fleske bier yn de friezer lizze litten hie, gjin wûnder dat it eksplodearre is.

I should have told you that right after we met.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: West Frisian Translation Game

Postby Weerwolf » 2013-09-28, 15:13

Tige tank, Reinder!
Hoe soest it wurd ’slim’ brûke?Yn hokker tekstferband?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik hie dat dy sizze moatte daalk neidat wy mekoar moete hawwe.

Hey mate, have you seen that blonde bombshell with that big bubble butt that has just walked past by us?
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: West Frisian Translation Game

Postby Reinder » 2013-09-28, 15:57

Weerwolf wrote:Tige tank, Reinder!
Hoe soest it wurd ’slim’ brûke?Yn hokker tekstferbân?
De measte minsken brûke 'slim' foar 'tûk' sa as yn it Nederlânsk, dêrtroch wurdt it faak ferkeard begrepen. Sels soe ik bygelyks wol dingen sizze as "Ach, kom op, sa slim is it no ek wer net!", mar net echt mear yn konstruksjes wêr't it ek 'tûk' betsjutte kin, oars kin it ferkeard begrepen wurde.

Weerwolf wrote:Ik hie dat dy dat sizze moatten daalk neidat wy mekoar moete hawwe.

Hey mate, have you seen that blonde bombshell with that big bubble butt that has just walked past by us?
Haha, ik haw gjin idee hoe't je 'bubble butt' oersette kinne. :P

Hee freon, hast dy blûne seksbom mei dy grouwe kont sjoen dy't ús krekt foarbyrûn?

The neighbors have been gone for three weeks now.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: West Frisian Translation Game

Postby Weerwolf » 2013-10-06, 13:12

Reinder wrote:De measte minsken brûke 'slim' foar 'tûk' sa as yn it Nederlânsk, dêrtroch wurdt it faak ferkeard begrepen. Sels soe ik bygelyks wol dingen sizze as "Ach, kom op, sa slim is it no ek wer net!", mar net echt mear yn konstruksjes wêr't it ek 'tûk' betsjutte kin, oars kin it ferkeard begrepen wurde.

Ach sa, it is boeiend. De Nederlânske ynfloed liket my hiel grut te wêzen op it Frysk. Folle mear as ik tocht.
-----------------------------------
Wêrom is de flagge fan it Fryske foarum op de beginside feroare? Dat is sa lyts dat ik net sjoch wat dêrop stiet. Steane dêrop de flagge van streken gearstalle wêr Fryske talen sprutsen wurde?
-----------------------------------
Haha, ik haw gjin idee hoe't je 'bubble butt' oersette kinne. :P

Dat hie ik ek as "grouwe (rûne) kont" oersette. :)
The neighbors have been gone for three weeks now.


De buorlju binne no al trije wike fuort.

If it hadn’t rained cats and dogs, we would have been to the city to do some shopping.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: West Frisian Translation Game

Postby Reinder » 2013-10-12, 12:22

Weerwolf wrote:Ach sa, it is boeiend. De Nederlânske ynfloed liket my hiel grut te wêzen op it Frysk. Folle mear as ik tocht.
Ja, dy is seker hiel grut. Der wurde folle Nederlânske wurden brûkt yn it Frysk en ek wurdt faak de folchoarder fan tiidwurden omdraaid, lykas dit yn it Nederlânsk bard.

Weerwolf wrote:Wêrom is de flagge fan it Fryske foarum op de begjinside feroare? Dat is sa lyts dat ik net sjoch wat dêrop derop stiet. Steane dêrop de flaggen fan streken gearstald wêr't Fryske talen sprutsen wurde?
De oare flagge wie natuerlik allinnich fan it Westerlauwersk Frysk en net fan de oare twa Fryske talen. De flagge dy't no brûkt wurdt foar it foarum is de offisjele ynterfryske flagge dy't sûnt 2009 troch de Fryske Rie brûkt wurdt:
Image
Op dizze flagge binne de flaggen fan Westerlauwersk Fryslân, East-Fryslân en Noard-Fryslân kombinearre.

Weerwolf wrote:Dat hie ik ek as "grouwe (rûne) kont" oersette. :)
O ja, rûn hie ik ek noch dêroan taheakje kind.

Weerwolf wrote:If it hadn’t rained cats and dogs, we would have been to the city to do some shopping.
At it net spield hie, wienen we nei de stêd gong om wat ynkeapen te dwaan.

Last night when I drove back from my parent's house it was really foggy outside.
Image Image Image | Image Image | Image

sikke
Posts: 13
Joined: 2015-09-26, 7:17
Gender: male
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Re: West Frisian Translation Game

Postby sikke » 2015-09-26, 8:19

Weerwolf wrote:If it hadn’t rained cats and dogs, we would have been to the city to do some shopping.
At it net spield hie, wienen we nei de stêd gong om wat ynkeapen te dwaan.

As it net spield hie, wiene wy nei (de) stêd ta gien en doch ynkeapen.

Last night when I drove back from my parent's house it was really foggy outside.[/quote]

De oare nacht, doe't ik fan heit-en-dy har hûs werom ried, wie it tige dizenich bûten.

The kids are watching way too much television these days

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: West Frisian Translation Game

Postby Reinder » 2015-09-26, 9:33

Hoi Sikke,

Fan herte wolkom op Unilang. Wat bin ik bliid hjir in memmetaalsprekker fan it Frysk te sjen. It liket derop dat ik hjir de ienichste aktive memmetaalsprekker bin en ik moat earlik sizze dat myn Frysk net hiel geef is. It Frysk dat ik leard haw, siet altyd fol mei Nederlânske wurden, dy't ik der no út probearje te heljen, mar dat giet noch net sa hurd omdat myn famylje ek net echt geef Frysk praat. In pear jier ferlyn koe ik noch net iens Frysk skriuwe, mar dat bin ik mysels no noch hieltyd oan it oanlearen.

Ik hoopje datst hjir aktyf bliuwst, want it soe ynteressant wêze wat mear oer it geef-Frysk te learen.

sikke wrote:At it net spield hie, wienen we nei de stêd gong om wat ynkeapen te dwaan.
As it net spield hie, wiene wy nei (de) stêd ta gien en doch ynkeapen.

Ik nim oan dat dit in soart ferbettering fan myn fertaalde sin is. Ik begryp dat "gong" net goed is en dat dit eins "ta gien" wêze moat, mar dan bliuwe der noch in pear fragen oer:
1) Is it ynkorrekt "at" te brûken ynstee fan "as"?
2) Is it ynkorrekt "wienen" te brûken ynstee fan "wiene"?
3) Is it ynkorrekt "we" te brûken ynstee fan "wy"?
4) Is de konstruksje "om wat ynkeapen te dwaan" ynkorrekt?

Foar my klinkt it frjemd om "doch ynkeapen" te sizzen. Wêr komt dy earste persoan inkelfâld wei? Ik bin wol benijd hoe't dat wurket.

sikke wrote:De oare nacht, doe't ik fan heit-en-dy har hûs werom ried, wie it tige dizenich bûten.

En dit hie is sels dan wer op dizze manier oerset:
Justernacht, doe't ik fan myn âlders harren hûs weromried, wie it tige dizich bûten.

sikke wrote:The kids are watching way too much television these days

Bern sjogge fierstente folle tillevyzje hjoeddeis.

Soest ek sizze kinne wat der ferkeard is oan dy twa sinnen? Op dy manier kin ik der moai wat fan leare.

The weather has been rather cloudy lately.
Image Image Image | Image Image | Image

sikke
Posts: 13
Joined: 2015-09-26, 7:17
Gender: male
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Re: West Frisian Translation Game

Postby sikke » 2015-09-27, 5:51

Reinder wrote:Hoi Sikke,

Fan herte wolkom op Unilang. Wat bin ik bliid hjir in memmetaalsprekker fan it Frysk te sjen. It liket derop dat ik hjir de ienichste aktive memmetaalsprekker bin en ik moat earlik sizze dat myn Frysk net hiel geef is. It Frysk dat ik leard haw, siet altyd fol mei Nederlânske wurden, dy't ik der no út probearje te heljen, mar dat giet noch net sa hurd omdat myn famylje ek net echt geef Frysk praat. In pear jier ferlyn koe ik noch net iens Frysk skriuwe, mar dat bin ik mysels no noch hieltyd oan it oanlearen.

Ik hoopje datst hjir aktyf bliuwst, want it soe ynteressant wêze wat mear oer it geef-Frysk te learen.

sikke wrote:At it net spield hie, wienen we nei de stêd gong om wat ynkeapen te dwaan.
As it net spield hie, wiene wy nei (de) stêd ta gien en doch ynkeapen.

Ik nim oan dat dit in soart ferbettering fan myn fertaalde sin is. Ik begryp dat "gong" net goed is en dat dit eins "ta gien" wêze moat, mar dan bliuwe der noch in pear fragen oer:
1) Is it ynkorrekt "at" te brûken ynstee fan "as"?
2) Is it ynkorrekt "wienen" te brûken ynstee fan "wiene"?
3) Is it ynkorrekt "we" te brûken ynstee fan "wy"?
4) Is de konstruksje "om wat ynkeapen te dwaan" ynkorrekt?

Foar my klinkt it frjemd om "doch ynkeapen" te sizzen. Wêr komt dy earste persoan inkelfâld wei? Ik bin wol benijd hoe't dat wurket.

Ik wie net as in ferbettering ornearre, hear, mear om sjen te litten hoe't ik it sels oersette soe. Der is ommers frijwat fariaasje binnen it Frysk, en om't it benammen in sprektaal is, binne minsken o sa ûnwis oer harren Frysk. Ik haw sels wol oanleard om sa geef as ik kin Frysk te skriuwen, mar perfekt is it net. Dat, ferbetterje my ek mar ast tinkst dat ik in flater meitsje!

at, wienen, we: binne typysk sprektaalfoarmen. "Wiene" is âlder en sis ik sels, soms sels [wjIn@]. Ik soe altyd "wy" sizze en skriuwe, ek de klytyske foarm (dy't ik altyd as [wi] sis), maar faaks seisto it as [w@], mar dan noch soe ik de wy-stavering oanhâlde. "Wienen" wurdt wol in soad skreaun, yn notiidske boeken alteast, mar ik bin der sels foar om ien fariant foar sa'n bûging oan te hâlden. Dat is ek minder betizend foar twadde-taallearders, tinkt my.

Soesto wol sizze fan "ik haw der sin oan en doch ynkeapen"? Of "ik haw der sin oan en gean nei de stêd"? Dit is deselde konstruksje (en plus ymperatyf), hoewol't der yn "myn" sin wol sa faak net foarkomt. Derfandinne datst de sin wat nuver fûnst, tink. Ik mei graach oer dizze konstruksje..

sikke wrote:De oare nacht, doe't ik fan heit-en-dy har hûs werom ried, wie it tige dizenich bûten.

Reinder wrote: En dit hie is sels dan wer op dizze manier oerset:
Justernacht, doe't ik fan myn âlders harren hûs weromried, wie it tige dizich bûten.


sikke wrote:The kids are watching way too much television these days

Reinder wrote: Bern sjogge fierstente folle tillevyzje hjoeddeis.

Soest ek sizze kinne wat der ferkeard is oan dy twa sinnen? Op dy manier kin ik der moai wat fan leare.

The weather has been rather cloudy lately.


Ik soe "âlden" sizze, dat is gever. "dizich" slacht foar my mear op it waar (dus miskien wol better yn dizze sin), dizenich kin ek (Ndl.) "vaag" betsjutte. Fierder soe'k net folle feroarje, hear!

"It is de lêste tiid frijwat bewolke"

"Are you sure you want to go on with this?"

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: West Frisian Translation Game

Postby Reinder » 2015-09-27, 10:22

sikke wrote:Ik wie net as in ferbettering ornearre, hear, mear om sjen te litten hoe't ik it sels oersette soe. Der is ommers frijwat fariaasje binnen it Frysk, en om't it benammen in sprektaal is, binne minsken o sa ûnwis oer harren Frysk. Ik haw sels wol oanleard om sa geef as ik kin Frysk te skriuwen, mar perfekt is it net. Dat, ferbetterje my ek mar ast tinkst dat ik in flater meitsje!

Ik fyn dyn oersettings yn elts gefal wol hiel ynteressant, sa kin ik sjen hoe't it ek sein wurde kin. Ik tink dat ik dy nea ferbeterje kin, do likest folle mear kunde oan de Fryske taal te hawwen as my.

sikke wrote:at, wienen, we: binne typysk sprektaalfoarmen. "Wiene" is âlder en sis ik sels, soms sels [wjIn@]. Ik soe altyd "wy" sizze en skriuwe, ek de klytyske foarm (dy't ik altyd as [wi] sis), maar faaks seisto it as [w@], mar dan noch soe ik de wy-stavering oanhâlde. "Wienen" wurdt wol in soad skreaun, yn notiidske boeken alteast, mar ik bin der sels foar om ien fariant foar sa'n bûging oan te hâlden. Dat is ek minder betizend foar twadde-taallearders, tinkt my.

Ik begryp watst bedoelst. Ik probearje altyd te skriuwen wat ik yn it echt sizze soe, mar bytiden is it miskien better om skriuwtaal oan te hâlden. De útspraak fan hiel folle wurden komt der natuerlik op del wêrst weikomst. [wi] klinkt foar my hiel Wâldsk en brûk ik sels eins nea.

sikke wrote:Soesto wol sizze fan "ik haw der sin oan en doch ynkeapen"? Of "ik haw der sin oan en gean nei de stêd"? Dit is deselde konstruksje (en plus ymperatyf), hoewol't der yn "myn" sin wol sa faak net foarkomt. Derfandinne datst de sin wat nuver fûnst, tink. Ik mei graach oer dizze konstruksje..

Yn dy twa sinnen begryp ik de konstruksje wol, mar op ien of't oare manier klonk it foar my in bytsje frjemd yn dyn sin. Ik tink dat dat komt troch de kombinaasje fan "wiene wy", mei "wy" as ûnderwerp, en dan de bûging fan "dwaan" as "doch" wat dan wer as earste persoan inkelfâld klinkt.

sikke wrote:Ik soe "âlden" sizze, dat is gever.

Dêr hast gelyk oan; dat is yndie in gever alternatyf.

sikke wrote:Are you sure you want to go on with this?

Bist der wis fan datst hjirmei trochgean wolst?

After having traveled for several hours, I am dying to take a nap.
Image Image Image | Image Image | Image

sikke
Posts: 13
Joined: 2015-09-26, 7:17
Gender: male
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Re: West Frisian Translation Game

Postby sikke » 2015-09-28, 17:10

Reinder wrote:

sikke wrote:Are you sure you want to go on with this?

Bist der wis fan datst hjirmei trochgean wolst?

After having traveled for several hours, I am dying to take a nap.


"No't ik in oermannich reizge haw, ha'k in ferskuorrende sin oan in knipperke", of "wol ik oe sa graach it fel oer de eagen lûke", esfh. In protte is mooglik.

"I couldn't be bothered to get up and watch the lunar eclipse last night "

User avatar
mauw
Posts: 36
Joined: 2013-06-05, 16:14
Real Name: Tritia
Gender: female
Location: Groningen
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Re: West Frisian Translation Game

Postby mauw » 2016-01-10, 14:51

Ik hie juster gjin nocht om út bêd te komme om de moannefertsjustering te sjen.

"This shaking keeps me steady. I should know.
What falls away is always. And is near.
I wake to sleep, and take my waking slow.
I learn by going where I have to go."
Feel free to correct my mistakes :partyhat:

sikke
Posts: 13
Joined: 2015-09-26, 7:17
Gender: male
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Re: West Frisian Translation Game

Postby sikke » 2016-01-11, 8:38

mauw wrote:Ik hie juster gjin nocht om út bêd te komme om de moannefertsjustering te sjen.

"This shaking keeps me steady. I should know.
What falls away is always. And is near.
I wake to sleep, and take my waking slow.
I learn by going where I have to go."


It moat "te kommen" wêze (mei in ekstra n, troch de "te"). Ik soe sels "fan bêd ôf" sizze.

Dat lêste fers is fan Theodore Roethke, seach ik. Lêstich oer te setten.. Ik sil der ris oer stinne moatte. Of in oar moat him der mar oan weagje... Ik lit it noch mar iepen.
Last edited by sikke on 2016-01-11, 8:59, edited 1 time in total.

User avatar
mauw
Posts: 36
Joined: 2013-06-05, 16:14
Real Name: Tritia
Gender: female
Location: Groningen
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Re: West Frisian Translation Game

Postby mauw » 2016-01-11, 8:43

Ja, dat is ynderdaad in lêstiche, sorry :P

Tige tank foar dyn kommentaar! Dêr haw ik wat oan :)
Feel free to correct my mistakes :partyhat:


Return to “Frisian (Frysk/Friisk/Fräisk)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest