De persoan ûnder my ... (spul)

Moderators: Dminor, Reinder

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2012-08-05, 9:41

Ik haw der al meardere kearen nei sjoen.

De persoan ûnder my sjocht alle dagen nei de Olympyske Spullen.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2012-08-05, 10:00

Weerwolf wrote:De persoan ûnder my sjocht alle dagen nei de Olympyske Spullen.
Nee, ik haw net eltse dei tiid hân om nei de Olympyske Spullen te sjen, ik sjoch ôf en ta ris wat, dat fyn ik eins ek wol genôch.

De persoan ûnder my leart in taal mei in oar alfabet as syn of har memmetaal.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Lauren
Posts: 3581
Joined: 2012-04-09, 7:50
Real Name: Lauren
Gender: female
Location: Seattle, WA
Country: US United States (United States)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Lauren » 2012-08-11, 2:58

Nee, elk taal dat ik lear gebrûkt it Romeinsk alfabet.

Wat is it favoryt Frysk boek fan de persoan ûnder my?
Native:            (en-US)
Advanced:       (eu)
Just started:    (cs)
Trans woman  Image

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2012-08-13, 8:49

Hildakojon wrote:Nee, elke1) taal dat dy't2) ik lear gebrûkt3) it Romeinske4) alfabet.

Wat is it favoryt favorite5) Fryske4) boek fan de persoan ûnder my?
Omdatst it Frysk noch net sa lang learst, tink ik dat it wol aardich is om dyn flaters eefkes besykje út te lizzen. Ek haw ik it der yn it Ingelsk ûnder set, omdat it dochs wol folle Frysk is foar in begjinner.
Because you don't learn Frisian for too long now, I thought it would be nice to try to explain your mistakes. I've also written an English translation underneath, because it's a lot of Frisian for a beginner.

1) Foar de bûging fan it wurd "elk" moast sjen nei it wurd wêr't it ta heart. In dit gefal is dat it wurd "taal", it wurd taal is offisjeel froulik, mar it is belangryk om te witten of it ûnsidich is of net. In dit gefal is it wurd dus net ûnsidich. It is dus in de-wurd en gjin it-wurd. By de-wurden komt der bei "elk" noch in ekstra -e- efter it wurd. As it in it-wurd west wie, sa as bygelyks "hûs", dan wie der gjin -e- efter kaam. It is dan ek "elk hûs". In moaier wurd om te brûken is miskien "elts(e)", dat klinkt wat Friezer, mar "elk(e)" is ek korrekt hear.
For the conjugation of the word "elk" you have to look at the word behind. In this case that's the word "taal", which is officially feminine, but it's important to know whether it's neuter or not. So in this case the word is not neuter. So it's a de-word and not an it-wurd. When you have de-words you'll add an extra -e- after "elk". If it would have been an it-word, as for example "hûs", there wouldn't have been an extra -e- behind the word. So then it'll be "elk hûs". A maybe nicer word to use it "elts(e)", which sounds more Frisian, but "elk(e)" is correct as well.
2) Betreklike foarnamwurden binne altyd lêstich, ik soe ek net witte, hoe't ik dit goed útlizze moat. Ik leau datst wol fan 'e regel útgean kinst, dat alle ûnsidige wurden mei "dat" gean en de rest mei "dy't". It boek dat is lês, it hûs dat ik seach, de taal dy't ik lear, de kompjûter dy't ik brûk.
Relative pronouns are always difficult, I wouldn't know how to explain this. I guess you can use the rule, that all neuter nouns go with "dat" and all the others go with "dy't". The book (which) I read, the house (which) I saw, the language (which) I learned, the computer (which) I use
3) As it om it tiidwurd giet, is it altyd sûnder -ge-. De -ge- kin der by komme as't it oer it haadwurd hast. Dus by tiidwurden gjin -ge- der foar sette. Ik brûk, do brûkst, wy hawwe brûkt ensafuorthinne.
When it's about a verb, it's always without -ge-. The -ge- comes in when it's a noun. So with verbs don't put -ge- in front. I use, you use, we have used and so on.
4) As der in lidwurd foar it eigenskipswurd stiet, dan komt er, as ik my net fersin, altyd in -e- efter it eigenskipswurd. As't it wurd sûnder lidwurd skriuwe soest, soe it wol "Romeinsk alfabet" wêze, mar omdat der no "it" foarstiet wurdt it "it Romeinske alfabet".
When there's an article in front of an adjective, then there will be, if I'm not mistaken, always an -e- after the adjective. When you would write the word without an article, it would be "Romeinsk alfabet", as you wrote, but because there's "it" in front of it, it becomes "it Romeinske alfabet".
5) Yn prinsipe itselde ferhaal as by fjouwer, hjir stiet wer in lidwurd foar. Hjir is it allinnich noch in bietsje bysûnder dat de -y- yn in -i- feroaret. Hjir hast fêst al wat oer leard, of net? Oars kin ik dy noch wol wat útlizze oer de feroaringen fan klinkers yn it Frysk.
Actually the same explanation as number 4, there's an article again. But here it's a little bit special, because the -y- changes into an -i-. I guess you've learned about this, have you? Otherwise I can explain you something about vowel changes in Frisian.

Mar ik haw eins gjin idee wat myn favorite Fryske boek is. Ik haw noait serieus Fryske boeken lêzen, allinnich froeger, mar doe wie it mear foarlêzen troch myn mem en net echt sels lêze. Ik wit noch wol dat myn mem my it boek "Memme lytse wyldeman" foarlies, wat ik altyd wol in machtich boek fûn.
But I actually have no idea what my favorite Frisian book is. I have never seriously read a Frisian book, only when I was little, but then it was more that my mother read it to me and not really reading myself. I remember my mother used to read to me from the book "Memme lytse wyldeman", which I used to love.

De persoan ûnder my hat al ris in Frysk boek lêzen.
Last edited by Reinder on 2013-09-18, 16:47, edited 2 times in total.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Plaas
Posts: 551
Joined: 2012-06-21, 7:47
Gender: male
Location: Alkmaar
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Plaas » 2012-08-13, 11:31

Fansels! Ik fyn de Fryske literatuer tige nijsgjirrich.

De persoan ûnder my kin it Fryske folksliet sjonge.
- Plaas' vermannen

Voorzichtig weerom.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2012-08-13, 11:56

Plaas wrote:De persoan ûnder my kin it Fryske folksliet sjonge.
Net hielendal fansels, mar ik kin it earste stikje wol aardich meisjonge.

De persoan ûnder my fynt dat Fryslân nochal nasjonalistysk ynstelt is.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Lauren
Posts: 3581
Joined: 2012-04-09, 7:50
Real Name: Lauren
Gender: female
Location: Seattle, WA
Country: US United States (United States)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Lauren » 2012-08-15, 4:24

Tige tank Reinder! That was an incredibly helpful post, so thank you very much. :)
Native:            (en-US)
Advanced:       (eu)
Just started:    (cs)
Trans woman  Image

User avatar
Plaas
Posts: 551
Joined: 2012-06-21, 7:47
Gender: male
Location: Alkmaar
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Plaas » 2012-08-15, 6:42

Reinder wrote:
Plaas wrote:De persoan ûnder my kin it Fryske folksliet sjonge.
Net hielendal fansels, mar ik kin it earste stikje wol aardich meisjonge.

De persoan ûnder my fynt dat Fryslân nochal nasjonalistysk ynstelt is.


Dat fyn ik net. It koe wol grutsker!

De persoan ûnder my hat wolris Fryske whiskey preaun.
- Plaas' vermannen

Voorzichtig weerom.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2012-08-15, 6:48

Hildakojon wrote:Tige tank Reinder! That was an incredibly helpful post, so thank you very much. :)
Gjin dank, ik help graach minsken dy't Frysk leare. :)

Plaas wrote:De persoan ûnder my hat wolris Fryske whiskey preaun.
Nee, dat haw ik noch nea preaun. Ik drink ek net, dus folle alkohol haw ik ek noch net preaun. Ik kin my net iens herinnerje oft ik oait wol ris Bearenburch preaun haw.

Wat is de favorite Fryske sjonger(es) fan de persoan ûnder my?
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2012-12-14, 15:46

Myn favoryte Fryske sjonger is Syb van der Ploeg. Hy is de bêste fan alle sjongers út Nederlân en Fryslân. Hy hat in krêftiche, heldere stim.

De persoan ûnder my hat hjoed de krystbeam kocht.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2012-12-14, 16:00

Weerwolf wrote:Myn favorite1) Fryske sjonger is Syb van der Ploeg. Hy is de bêste fan alle sjongers út Nederlân en Fryslân. Hy hat in krêftige2), heldere stim.
1) In 'y' yn in iepen wurdlid wurdt skreaun as in 'i'.
2) Tusken twa lûden wurdt in 'g' skreaun yn stee fan in 'ch'.

Weerwolf wrote:De persoan ûnder my hat hjoed de krystbeam kocht.
Nee, wy hawwe in nepbeam, dy't we al meardere jierren hawwe.

De persoan ûnder my ferwachtet in wite Kryst.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2012-12-25, 13:00

Ja, en einlings krigen wy dit jier wite Kryst. Oeral leit snie, it hiele lânskip is wyt.

Reinder, ik winskje dy noflike krystdagen!

De persoan ûnder my fynt Kryst aardiger as Sinteklaas.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2012-12-26, 16:35

Weerwolf wrote:Ja, en einlings krigen (mooglik krigen ferfange troch hienen, dat klinkt Frysker) wy dit jier (ek) in wite Kryst. Oeral leit snie, it hiele lânskip is wyt.
O, ik bin wol in bytsje jaloersk, hjir is alles grien en wiet. Mar gelokkich hawwe wy it foarrige jier in moaie wite kryst hân.

Weerwolf wrote:Reinder, ik winskje dy noflike krystdagen!
Tankewol! It is in bytsje let, mar do ek noch in noflike krystjûn. En ik winskje dy natuerlik alfêst in protte lok en seine yn it nije jier!

Weerwolf wrote:De persoan ûnder my fynt Kryst aardiger as Sinteklaas.
Ja, ik fyn kryst yn alle gefallen folle geselliger, benammen de sfear fyn ik altyd sa moai mei de kryst.

De persoan ûnder my hat noch gjin plannen foar âld en nij dit jier.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2012-12-31, 16:37

Reinder wrote:Tankewol! It is in bytsje let, mar do ek noch in noflike krystjûn. En ik winskje dy natuerlik alfêst in protte lok en seine yn it nije jier!

Tige tank! Ik winskje dy ek in tige goed en sûn nijjier!

De persoan ûnder my hat noch gjin plannen foar âld en nij dit jier.

Dochs wol. Ik gean 't fierje yn myn freonerûnte.

De persoan ûnder my drinkt noait alkohol.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2013-01-01, 12:37

Weerwolf wrote:De persoan ûnder my drinkt noait alkohol.
Dat strykt. Ik hâld net fan de gefolgen dy't alkohol mei him mei draacht. En boppedat fyn ik it hielendal net lekkerder as frisdrinken.

De persoan ûnder my hat it nije jier op in bysûndere manier ynlet.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Spaigelploatje
Posts: 930
Joined: 2009-04-12, 12:43
Gender: male
Location: Groningen
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Spaigelploatje » 2013-01-14, 0:00

Nee, ik haw it fierje mei myn ploechje freonen yn 'e kroech. Net sa bysûnder, gewoan in bytsje mâl dwaan en sûpe.

De persoan ûnder my hat leaver ien grut hûs en ien lytse auto as ien lyts húske en ien grutte auto.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2013-01-17, 18:18

Spaigelploatje wrote:Nee, ik haw it fierje fierd mei myn ploechje freonen yn 'e kroech. Net sa bysûnder, gewoan in bytsje mâl dwaan en sûpe.

De persoan ûnder my hat leaver ien grut hûs en ien lytse auto as ien lyts húske en ien grutte auto.
Ik fyn in lyts húske just wol gesellich, dan hoechst yn elts gefal net sa folle skjin te hâlden. Sa lang de auto en it hûs der mar goed en moai útsjogge, makket it my net safolle út hoe grut se beide binne.

De persoan ûnder my sil dit jier ferhúzje.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2013-02-23, 16:42

It is tige ûnwierskynlik dat ik dit jier earne ferhúzje sil.

De persoan ûnder my is snipferkâlden.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2013-02-23, 16:51

Weerwolf wrote:It is tige ûnwierskynlik dat ik dit jier earne hinne ferhúzje sil.

De persoan ûnder my is snipferkâlden.
Nee, sa út en troch moat ik myn noas eefkes snute fanwege de kjeld, mar ik bin gelokkich net ferkâlden.

De persoan ûnder my sjocht faker nei it bûtenlânske sjoernaal as nei it sjoernaal út eigen lân.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2013-08-28, 21:40

Nee, ik sjoch faker nei sjoernalen (út alle polityke hoeken) út myn eigen lân.

De persoan ûnder my is fan betinken dat de Gooise-r yn Fryslân stap foar stap de posysje fan de tongepunt-r oernimmen sil.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.


Return to “Frisian (Frysk/Friisk/Fräisk)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest