De persoan ûnder my ... (spul)

Moderators: Dminor, Reinder

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2012-03-27, 16:55

Weerwolf wrote:De persoan ûnder my hat nea yn Belgje west.
Dat is net wier, ik haw dit jier sels noch yn Belgje west. Ik gong mei skoalle nei Namen, echt in moaie stêd fyn ik dat.

Ik fyn it sa grappich datsto Nederlânsk learst mei in Belgysk aksint en datsto dan ek noch in bietsje Frysk learst, dat binne neffens my twa utersten fan inoar kwa útspraak. Wêr learsto eins Frysk? Do bist echt hiel goed, ik bin wol benijd wêrst it learst.

De persoan ûnder my hat Frysk net as syn of har memmetaal.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2012-03-29, 17:52

Ik fyn it net sa grappich, mar ynteressant. :D Sy hawwe net sa folle mien (of gemien) mei inoar. Twa abslút oare útspraken. Ik lear Frysk gewoan thús. Oan 'e iene kant fyn ik it maklik te begripe as it skreaun wurdt, mar oan 'e oare kant fyn ik it dreech om te skriuwe wat ik tink en ek om te sprek. Myn Frysk is hiel passyf.

Ja, it Frysk is myn memmetaal net. Hongaarsk is myn memmetaal.

De persoan ûnder my wit hoe men* meditearje kin. (of better sein) : De persoan ûnder my wit hoe te meditearje.

* (ik weet niet hoe je het in het Fries noemt) Onder men versta ik natuurlijk iemand of de mensen in het algemeen.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2012-03-29, 18:08

Weerwolf wrote:Ik fyn it net sa grappich, mar ynteressant. :D Sy hawwe net sa folle mien (of gemien) mei inoar. Twa abslút oare (ferskate) útspraken. Ik lear Frysk gewoan thús. Oan 'e iene kant fyn ik it maklik te begripen as it skreaun wurdt, mar oan 'e oare kant fyn ik it dreech om te skriuwen wat ik tink en ek om te sprekken. Myn Frysk is hiel passyf.
Mei grappich bedoel ik natuerlik datsto twa sokke ferskate útspraken learst, natuerlik is dat ek ynteressant, mar it is ek hiel bysûnder. Yn pleats fan "oare" soe ik "ferskate" of "ferskillende" sizze, dat klinkt wat better. Ik kin my yndie foarstelle dat as it Frysk skreaun wurdt, dat it dan allegear noch wol in bietsje tafalt. Ik hear ek wol ris Nederlânske minsken dy't sizze dat se Frysk wol lêze kinne, mar it ferstean der fan dan nochal tsjinfalt.

Wêr't ik eins mei myn foarige fraach hinne woe wie ofst Frysk út in boek learst of troch teksten te lêzen, of hoe dochsto dat?

Weerwolf wrote:Ja, it Frysk is net myn memmetaal net. Hongaarsk is myn memmetaal.

De persoan ûnder my wit hoe men* meditearje kin. (of better sein) : De persoan ûnder my wit hoe te meditearje.

* (ik weet niet hoe je het in het Fries noemt) Onder men versta ik natuurlijk iemand of de mensen in het algemeen.
Ik hie "... wit hoe't hja meditearje" of "... wit hoe't men meditearret" sein of simpelwei "... kin meditearje". Mar nee, dat kin ik net, ik kin echt net oan neat tinke, der is altyd wol wat wêr't ik oan tink.

De persoan ûnder my hat wol ris sile.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2012-03-29, 20:41

Tige tank foar dyn ferbettering.
Ik lear mei behelp fan de Fryske Wikipedy en Omroep Fryslân.
--------
Ja, op 'e Balatonmar yn Hongarije.

De persoan ûnder my is seesiik.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2012-04-02, 16:50

Weerwolf wrote:Ik lear (it/Frysk) mei behelp fan de Fryske Wikipedy en Omroep Fryslân.
Ik fyn it echt hiel knap, datsto sa goed Frysk kist troch yn feite allinnich Wikipedy. Omrop Fryslân brûkst dan eins om it Frysk ek noch goed ferstean te kinnen? Wat sjochst dan bygelyks op Omrop Fryslân?

Weerwolf wrote:De persoan ûnder my is seesiik.
Ik haw der noch nea lêst fan hân, mar ik leau wol dat as ik foar langere tiid op in skip sit, dat ik dan fansels wol lêst krij fan seesykte.

De persoan ûnder my kin syn of har namme yn mear as fjouwer skriften skriuwe.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2012-04-03, 15:26

Ja, op Omrop Fryslân harkje ik nei de radio (nei it nijs) en op 'e televyzje loaitsje ik nei it waarberjocht.
Ik moat tajaan dat ik net folle ferstea. In diel minsken binne dreech te begripen. Foar my sprekke se te snel.
---------

Nee, ik kin myn namme allinne yn twa skriften skriuwe. (yn it Latynsk en it Sirillysk.)

De persoan ûnder my sprekt Russysk.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2012-04-03, 17:36

Weerwolf wrote:Ja, op Omrop Fryslân harkje ik nei de radio (nei it nijs) en op 'e televyzje loaitsje ik nei it waarberjocht.
Skitterend Frysk watsto hjir skriuwst, mar tsjintwurdich hearst de wurden "harkje" en "loaitsje" net sa faak mear. Foaral "loaitsje", skitterend wurd, mar ik wit seker dat as ik it tsjin bern fan myn leeftyd sis, dit se gjin idee hawwe wat it betsjut. Harkje wurdt noch wol troch eltsenien ferstien, mar foar "loaitsje" soe ik foar de fersteanberheid dochs "sjen" brûke.

Weerwolf wrote:Ik moat tajaan dat ik net folle ferstean. In diel fan 'e minsken binne dreech te begripen. Foar my sprekke se te snel.
Wol hiel goed datsto it besikest. Ik kin my ek foarstelle dat der yndie sommige echte boeren nochal lêstich te ferstean binne.

Weerwolf wrote:Nee, ik kin myn namme allinne mar yn twa skriften skriuwe. (yn it Latynsk en it Sirillysk.)
Hjir klinkt it better asto "mar" brûkst, kist it efter "allinne" sette, mar kist ek "allinne" fuortlitte en gewoan allinnich "mar" sizze.

Weerwolf wrote:De persoan ûnder my sprekt Russysk.
Nee, ik haw it wol in tydsje leart, mar fjirder as in pear sinnen kom ik eins net.

De persoan ûnder my hat hjoed mei in bûtenlanner sprutsen.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2012-04-05, 16:10

Reinder wrote:Skitterend Frysk watsto hjir skriuwst, mar tsjintwurdich hearst de wurden "harkje" en "loaitsje" net sa faak mear. Foaral "loaitsje", skitterend wurd, mar ik wit seker dat as ik it tsjin bern fan myn leeftyd sis, dit se gjin idee hawwe wat it betsjut. Harkje wurdt noch wol troch eltsenien ferstien, mar foar "loaitsje" soe ik foar de fersteanberheid dochs "sjen" brûke.

Ik hie gjin idee dat dy wurden âlderwetsk binne of net mear sa faak brûkt wurde. Mar tige tank foar dyn ferbetteringen. In goed grammatikaboek is wat ik eigentlik brek bin. Der binne net folle Fryske materialen op internet.

Reinder wrote:De persoan ûnder my hat hjoed mei in bûtenlanner sprutsen.

Nee, ik haw hjoed mei gijn bûtenlanner sprutsen, mar hearde minsken Dútsk en Sweedsk of Noarsk (ik bin net wis fan hokke it wie) sprekken.

De persoan ûnder my soe graach wol ris yn it hielal fleane.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2012-04-05, 17:25

Weerwolf wrote:Ik hie gjin idee dat dy wurden âlderwetsk binne of net mear sa faak brûkt wurde. Mar tige tank foar dyn ferbetteringen. In goed grammatikaboek is wat ik eigentlik brek bin. Der binne net folle Fryske materialen op internet.
Ik bin wol in pear grammatikaboeken op it internet tsjinkaam dyst downloade kist, in stik of trije. Do wist fêst wêrst dy boeken downloade kist, dy webside is nochal bekend ûnder Unilangers, mar der mei eins net oer prate wurde.

Weerwolf wrote:De persoan ûnder my soe graach wol ris yn it hielal fleane wolle.
Op de manier wêrop'sto dizze fraach formulearrest hie ik der noch it wurdsje "wollen" efter setten.

Mar ja, as it oait safier komt dat der moaie útstapkes nei it hielal makke wurden kinne, dan soe ik dat wis net ôfslaan.

De persoan ûnder my lústeret op it momint nei muzyk.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2012-04-06, 19:50

Reinder wrote:Ik bin wol in pear grammatikaboeken op it internet tsjinkaam dyst downloade kist, in stik of trije. Do wist fêst wêrst dy boeken downloade kist, dy webside is nochal bekend ûnder Unilangers, mar der mei eins net oer prate wurde.

Ik ken al dy side, tink ik. :D Mar op 'e side binne dy links foar 'e grammatikaboeken ynaktyf. Ik haw in boek download, mar it is gjin echte grammatikaboek, earder in kollaazje fan materialen fan ferskillende auteuren.

Reinder wrote:De persoan ûnder my lústeret op it momint nei muzyk.

Ja, ik lúster nei 'Razorblade Kiss' fan HIM. http://www.youtube.com/watch?v=VX8R5wII ... re=related

De persoan ûnder my giet fannacht mei syn/har maten sûpe.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2012-04-10, 12:46

Weerwolf wrote:Ik ken al dy side wol, tink ik. :D Mar op 'e side binne dy links foar 'e grammatikaboeken ynaktyf. Ik haw in boek download, mar it is gjin echte grammatikaboek, earder in kollaazje fan materialen fan ferskillende auteurs.
Sadree ik in goed boek fyn, sil ik it dy sizze, ast ynteressearre bist teminsten.

Weerwolf wrote:Ja, ik lústerje nei 'Razorblade Kiss' fan HIM.

De persoan ûnder my giet fannacht mei syn/har maten sûpe.
Nee, dêr doch ik net oan.

De persoan ûnder my hat oait leare dûnsjen.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2012-04-12, 6:56

Reinder wrote:Sadree ik in goed boek fyn, sil ik it dy sizze, ast ynteressearre bist teminsten.

Ik bin uteraard ynteressearre. Hiel aardich fan dy, tanke wol.

Reinder wrote:De persoan ûnder my hat oait leare dûnsjen.

Nee, noait.

De persoan ûnder my hat hjoed allinne mar Frysk sprutsen.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2012-04-12, 15:52

Weerwolf wrote:Ik bin uteraard ynteressearre. Hiel aardich fan dy, tanke wol.
Hast dit boek al ris besocht? Ik fyn it sels wol in goed boek, it is wierskynlik net hielendal watst fan in learboek ferwachtest, mar der steane wol ynteressante dingen yn mei opdrachten en sa. Der sieten ek noch wol wat dingen foar my by, wêr't ik noch wol wat fan leare koe. It meartal fyn ik bygelyks noch wol ris lêstich yn it Frysk, mar it stiet der bêst goed yn útlein. En ek stiet útlein wannear't bygelyks de ú feroaret yn in u, krekt as yn it wurd uteraard.

Weerwolf wrote:De persoan ûnder my hat hjoed allinne mar Frysk sprutsen.
Nee, ik haw hjoed ek noch wol Nederlânsk sprutsen, dêr kom ik net ûnderút op skoalle. Der is ek mar ien dosint wêr't ik Frysk tsjin praat en dat komt omdat sy Frysk tsjin my praat. Fjirder praat ik Nederlânsk mei alle oare dosinten en my in pear bern dy't gjin Frysk sprekke kinne.

De persoan ûnder my is op dit stuit ek bezich mei skoalle, mar siket ôflieding op Unilang.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2012-04-12, 17:36

Reinder wrote:
Weerwolf wrote:Ik bin uteraard ynteressearre. Hiel aardich fan dy, tanke wol.
Hast dit boek al ris besocht?

Tanke foar it boek. It is yndie nuttich foar in begjinner sa as my.

Reinder wrote:De persoan ûnder my is op dit stuit ek bezich mei skoalle, mar siket ôflieding op Unilang.

Nee, op dit stuit ben ik net mei skoalle bezich. Mar Unilang kin myn oandacht maklik ôfliede as ik foar de computer sit. :)

De persoan ûnder my keapet regelmjittich in bepaalde bûtenlânse krante.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2012-05-09, 17:27

Weerwolf wrote:Nee, op dit stuit bin ik net mei skoalle bezich. Mar Unilang kin myn oandacht maklik ôfliede as ik foar de computer sit. :)

De persoan ûnder my keapet regelmjittich in bepaalde bûtenlânse krante.
Nee, ik lês noait de krante, ek gjin bûtenlânse kranten.

De persoan ûnder my hat ferline simmer net yn it bûtenlân west.
Last edited by Reinder on 2012-07-12, 15:41, edited 2 times in total.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2012-05-12, 15:21

Ja, dat strykt.

De persoan ûnder my hat in plant op syn/har finsterbank.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2012-05-12, 15:32

Weerwolf wrote:De persoan ûnder my hat in plant op yn syn/har finsterbank.
Nee, myn finsterbanken binne leech.

De persoan ûnder my hat op dit stuit de ljochten oan.
Last edited by Reinder on 2012-07-12, 15:42, edited 1 time in total.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2012-05-14, 15:17

Ja, myn lêslampe baarnt op dit stuit.

De persoan ûnder my wennet ûnder. (hopelijk betekent dit dat iemand gelijkvloers woont)
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2012-05-14, 16:31

Weerwolf wrote:De persoan ûnder my wennet ûnder.
Nee, ús hûs hat twa ferdjippings. Kinst yndie "ûnder wenje" brûke, mar ast yn in flat wennest, dan libbest leau ik wol "gelijkvloers", mar dan libbest natuerlik net altyd ûnder.

De persoan ûnder my fynt dat Noardfrysk der moaier útsjocht as Westerlauwersk-Frysk.
Last edited by Reinder on 2012-07-12, 15:43, edited 1 time in total.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2012-05-17, 16:49

Nee, ik persoanlik fyn Westerlauwersk-Frysk moaier. Bygelyks 'ús hûs' sjocht der moaier út as 'üüs hüs'.

De persoan ûnder my hat wol ris syn/har hier blau en read ferve.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.


Return to “Frisian (Frysk/Friisk/Fräisk)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest