De persoan ûnder my ... (spul)

Moderators: Dminor, Reinder

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2011-10-26, 14:28

Reinder wrote:Wat ûntsettend leuk om dy hjir te sjen, ik bin sa bliid om te sjen dat dyn Frysk sa goed is!

It tiidwurd 'harkje' is mear heil yntinsyf lústerje, of echt nei immen syn wurden lústerje, ik hie in dit gefal 'lústere' brûkt, mar dat komt miskien ek omdat 'harkje' hieltyd minder faak brûkt wurd. Grammatikaal kloppet dyn sin wol.

Ik ha noch nea in tsjerketsjinst meimakke, dus ik gean sneins net nei tsjerke.

Tige tank, Reinder. No, ik kin wol sizze dat myn Frysk net sa goed is. Ik kin überhaupt net goed Frysk prate of skriuwe. It Frysk kin ik mar lêze(eenvoudige teksten) en begryp in bytsje.
Reinder wrote:De persoan ûnder my is noch net oer syn religy út.

Dyn sin begryp ik alhielendal net. :whistle: :)
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2011-10-26, 14:32

Weerwolf wrote:Tige tank, Reinder. No, ik kin wol sizze dat myn Frysk net sa goed is. Ik kin überhaupt net goed Frysk prate of skriuwe. Ik kin it allinnich lêze(ienfâldige teksten) en ik begryp it in bytsje.

Dyn sin begryp ik al hielendal net. :whistle: :)

Dêrmei bedoel ik dat de persoan ûnder my noch net wit hokker religy hy of sy hat.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2011-10-26, 14:38

Reinder wrote:
Weerwolf wrote:Tige tank, Reinder. No, ik kin wol sizze dat myn Frysk net sa goed is. Ik kin überhaupt net goed Frysk prate of skriuwe. It Frysk kin ik it allinnich lêze(ienfâldige teksten) en ik begryp it in bytsje.

Dyn sin begryp ik al hielendal net. :whistle: :)

Dêrmei bedoel ik dat de persoan ûnder my noch net wit hokker religy hy of sy hat.

No is it my dúdlik. Tank!
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2011-10-27, 14:57

Reinder wrote:De persoan ûnder my is noch net oer syn religy út.

Nee, dat strykt net. Ik bin katolyk, mar religy spilet gjin wichtige rol yn myn libben.

De persoan ûnder my is ateist.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2011-10-27, 16:42

Weerwolf wrote:Nee, dat strykt net. Ik bin katolyk, mar religy spilet gjin wichtige rol yn myn libben.

De persoan ûnder my is ateist.

Wat brûksto moai Frysk. :)

Ik haw my der noch net genôch yn ferdjippe om te sizzen dat ik ateist bin, mar foar safier ik wit leau ik net yn goaden.

De persoan ûnder my hat oait in rjochtsaak meimakke.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2011-10-27, 17:30

Reinder wrote:Wat brûksto moai Frysk. :)

Ik haw my der noch net genôch yn ferdjippe om te sizzen dat ik ateist bin, mar foar safier ik wit leau ik net yn goaden.

De persoan ûnder my hat oait in rjochtsaak meimakke.

Tank. Ik doch myn bêst. :)

Ik haw noch nea in rjochtsaak meimakke.

De persoan ûnder my is ferslave oan sûkelarje.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2011-10-29, 8:24

Weerwolf wrote:De persoan ûnder my is ferslave oan sûkelarje.

Nee, net echt, mar ik mei it wol graach. :)

De persoan ûnder my hat noch gjin plannen foar it wykein.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2011-10-31, 15:59

Reinder wrote:De persoan ûnder my hat noch gjin plannen foar it wykein.

Ja, noch gjin plannen.

De persoan ûnder my hat gjin ferslaving.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Spaigelploatje
Posts: 930
Joined: 2009-04-12, 12:43
Gender: male
Location: Groningen
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Spaigelploatje » 2011-11-11, 4:14

Ik ha twa ferslavings, kofje drinke en muzyk lústerje.

De persoan ûnder my hat yn'e lêste simmer allinnich wetter út'e ljocht hat en gjin sinne

Mijn eerste probeersel :P.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2011-11-11, 15:36

Spaigelploatje wrote:De persoan ûnder my hat yn 'e lêste simmer allinnich wetter út 'e ljocht hat en gjin sinne.

Dyn earste sin is goed, mar dyn twadde is nochal frjemd.

Miskien soe it better wêze om gewoan te sizzen fan: "De persoan ûnder my hat ferline simmer allinnich mar reinwetter sjoen", dat klinkt folle Frysker.

Mar ferline simmer wie it yndie ferskriklik waar, mar ik haw gelokkich noch twa wiken nei Kroaasje west en dêr wie it fanselssprekkend fantastysk waar.

De persoan ûnder my hat ferline simmer ek op fakânsje west.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
MillMaths
Posts: 11897
Joined: 2011-06-15, 9:15
Real Name: George Law
Gender: male
Location: London
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)
Contact:

Re: De persoan ûnder my [spul]

Postby MillMaths » 2011-11-30, 18:42

Nee.

Hoe hjitte de persoan ûnder my?

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2011-12-01, 11:41

Myn namme is Krisztián.

De persoan ûnder my wol Hongaarsk leare.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my [spul]

Postby Reinder » 2011-12-01, 18:37

Sophie wrote:Hoe hjitte de persoan ûnder my?

Do hjir ek al? It wurd hjir hieltyd geselliger.

Weerwolf wrote:De persoan ûnder my wol Hongaarsk leare.

Ik soe it graach leare, mar ik ha der op it momint gjin tiid en motivaasje foar, miskien as ik Hongaarske freonen hawwe soe dat ik wol Hongaarsk leare soe.

De persoan ûnder my fynt it net lestich Frysk te lêzen.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
MillMaths
Posts: 11897
Joined: 2011-06-15, 9:15
Real Name: George Law
Gender: male
Location: London
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)
Contact:

Re: De persoan ûnder my [spul]

Postby MillMaths » 2011-12-01, 18:55

Reinder wrote:Do hjir ek al? It wurd hjir hieltyd geselliger.
It spyt my, ik ferstean net. :cry:

I haven't yet check out any of the Frisian learning sites on the Web and I'm just playing around with the phrases on this Omniglot page. :P

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my [spul]

Postby Reinder » 2011-12-21, 16:27

Sophie wrote:It spyt my, ik ferstean it net. :cry:

Ik sei: "You're also here? It's gets more and more cosy in here".
Do moast echt Frysk leare! :)
You should really learn Frisian!

Ik sil myn oare berjocht noch eefkes in bietsje oanpasse, want ik sjoch dat it in bietsje ûndúdlik is, dus ik pas it noch eefkes oan.

De persoan ûnder my fynt Frysk ferstean makliker as Frysk lêze.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Leviwosc
Posts: 4743
Joined: 2002-06-28, 3:38
Real Name: Reinaldus Adreanus
Gender: male
Location: Tilburg
Country: NL The Netherlands (Nederland)
Contact:

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Leviwosc » 2012-01-11, 12:34

Sorry, mar ik kin Frysk net better ferstean as lêze. Ik kin it wol better ferstean as skriuwe.

De persoan ûnder my tinkst ek faak dat it Afrikaansk folle oerienkomste haw mei it Frysk.
Image Image | Image Image Image Image | Image Image Image

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2012-01-11, 14:59

Leviwosc wrote:Sorry, mar ik kin Frysk net better ferstean as lêze. Ik kin it wol better ferstean as skriuwe.

De persoan ûnder my tinkst ek faak dat it Afrikaansk folle oerienkomsten hat mei it Frysk.

Dêr hoechst dochs gjin sorry foar te sizzen?

Ja, ik sjoch faak oerienkomsten yndie, mar it Nederlânsk hat wierskynlik mear oerienkomsten mei it Afrikaans.

De persoan ûnder my hat juster net op Unilang west.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2012-01-13, 15:35

Dat strykt, ik haw juster net op Unilang west.

De persoan ûnder my hat skeane pine yn 'e holle
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2012-01-15, 18:10

Weerwolf wrote:De persoan ûnder my hat skeane pine yn 'e holle

Nee, ik ha sawiesa net sa faak pineholle.

De persoan ûnder my wurket wol ris op sneins.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2012-03-27, 16:14

Nee, ik haw nea op sneins wurke. Mar it foel foar dat ik op sneons wurkje moast.

De persoan ûnder my hat nea yn Belgje west.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.


Return to “Frisian (Frysk/Friisk/Fräisk)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest