De persoan ûnder my ... (spul)

Moderators: Dminor, Reinder

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2013-09-05, 13:53

Weerwolf wrote:De persoan ûnder my is fan betinken dat de Goaiske-r yn Fryslân stap foar stap de posysje fan de tongepunt-r oernimmen sil.
Je hearre de Goaiske R wol hieltyd faker yn it Frysk, mar der binne foarearst noch genôch minsken dy't wol mei de rôljende R prate. Mar wa wit, wurdt de rôljende R op in stuit âlderwetsk yn it Frysk.

De persoan ûnder my drinkt leaver in bierke as in wyntsje.
Image Image Image | Image Image | Image

Unknown
Posts: 2215
Joined: 2010-12-23, 22:06
Gender: male
Country: CA Canada (Canada)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Unknown » 2013-09-19, 13:24

Nee.

De persoan ûnder my hat no in aardich skoftsje Ingelsk leard, en syn nivo is wyls dat fan in memmetaalsprekker allyk.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2013-09-19, 13:42

Cesare M. wrote:De persoan ûnder my hat no al in aardich skoftsje Ingelsk leard, en syn nivo is wyls dat fan in memmetaalsprekker allyk.
Ik wit net oft ik it yn it dokumint sa ferbettere haw, mar ik hie hjir sels noch it wurdsje "al" tafoege.

Myn nivo is noch net dat fan in memmetaalsprekker allyk, mar ik haw op sich wol in heech nivo.

De persoan ûnder my sjocht eltse dei op syn minst in oere tillevyzje.
Image Image Image | Image Image | Image

Unknown
Posts: 2215
Joined: 2010-12-23, 22:06
Gender: male
Country: CA Canada (Canada)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Unknown » 2013-09-19, 23:12

Fêst, ja.

Thús de persoan ûnder my hat ferskate boeken oer en yn it Spaansk.

User avatar
Weerwolf
Posts: 1908
Joined: 2009-12-09, 19:53
Real Name: Krisztián
Gender: male
Location: Венгрия; Будaпешт
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Weerwolf » 2013-09-20, 11:10

Myn heit hat in Spaansk kursusboek, mar ik meitsje der gjin gebrûk fan. Ik haw nammentlik gjin belangstelling foar de Romaanske talen.

De persoan ûnder my sil de Dútske ferkiezingen op de foet folgje.
In het middelpunt staan: [flag=]nl[/flag] [flag=]nl-BE[/flag] [flag=]af[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]hr[/flag] [flag=]sr[/flag] [flag=]ru[/flag] [flag=]pl[/flag]
Heel hartelijk bedankt voor elke hulp!
Ich bin für jede Verbesserung dankbar.

Минден кездет нехез.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2013-09-20, 13:41

Cesare M. wrote:Fêst, ja. Wierskynlik wol.
Ik hie yn dit gefal 'wierskynlik wol' sein, ast 'fêst, ja' seist, klinkt it nammentlik datst twa ferskate dingen seist, 'wierskynlik' en 'ja', dus dan is it net dúdlik hokker fan de twa ast bedoelst. Ast it noch "wierskynliker" meitsje wolst, kinst 'heechstwierskynlik' brûke yn stee fan 'wierskynlik'.

Cesare M. wrote:Thús hat de persoan ûnder my hat ferskate boeken oer en yn it Spaansk. / De persoan ûnder my hat thús ferskate boeken oer en yn it Spaansk.
Tink oan de V2 dy't fan tapassing is yn it Frysk.

Weerwolf wrote:De persoan ûnder my sil de Dútske ferkiezingen op de foet folgje.
Nee, myn ynteresse foar de polityk is sa lyts dat ik der gjin nocht oan haw om it op de foet te folgjen. Ik wol natuerlik aanst wol witte wa't de nije bûnskânselier is, mar fjirder hoech ik der net folle fan te witten.

De persoan ûnder my hâldt mear fan de grutte stêd as fan lytse doarpkes.
Image Image Image | Image Image | Image

Unknown
Posts: 2215
Joined: 2010-12-23, 22:06
Gender: male
Country: CA Canada (Canada)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Unknown » 2013-09-20, 13:42

Nee, ik hâld mear fan lytse doarpkes.

De persoan ûnder my hat syn/har nocht fan syn/har âlders.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2013-09-20, 15:43

Cesare M. wrote:De persoan ûnder my hat syn/har nocht fan syn/har âlders.
Nee hear, ik kin hiel goed mei myn âlders oer wei. Natuerlik tink ik wol ris "Mem, hâld op!", mar dat hat eltse puber nim ik oan. :P

De persoan ûnder my hat al ris temperatueren fan boppe de 40 °C meimakke.
Image Image Image | Image Image | Image

Unknown
Posts: 2215
Joined: 2010-12-23, 22:06
Gender: male
Country: CA Canada (Canada)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Unknown » 2013-09-21, 18:19

Ja, ik haw al ris temperatueren fan boppe de 40°C meimakke.

De folgjende persoan hat in eigen omrop.

User avatar
Lauren
Posts: 3581
Joined: 2012-04-09, 7:50
Real Name: Lauren
Gender: female
Location: Seattle, WA
Country: US United States (United States)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Lauren » 2014-05-07, 22:21

Myn eigen omrop? Ik wit net wat dat is.

De persoan ûnder my hat sin oan yn 'e bibleteek sitten.
Native:            (en-US)
Advanced:       (eu)
Just started:    (cs)
Trans woman  Image

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2014-05-08, 9:13

Lowena wrote:Myn eigen omrop? Ik wit net wat dat is.
In omrop is in "broadcasting company".

Lowena wrote:De persoan ûnder my hat sin oan om yn 'e bibleteek te sitten.
'De persoan ûnder my hat der sin oan om yn 'e bibleteek te sitten.' soe neffens my ek korrekt wêze, mar klinkt frij omslachtich.

Ik fyn it altyd wol noflik om yn 'e biblioteek te studearren, mar dêr kin ik net ite, dêrom sit ik ek wol gau ris op in oar rêstich plak, dêr't ik wol ite kin.

De persoan ûnder my lient wykliks in boek fan 'e biblioteek.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Lauren
Posts: 3581
Joined: 2012-04-09, 7:50
Real Name: Lauren
Gender: female
Location: Seattle, WA
Country: US United States (United States)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Lauren » 2014-05-09, 20:20

O, ik tocht dat "omrop" woe allinne "broadcast" sizze. Yn dit gefal, nee, ik ha gjin omrop.

(Reinder, soesto "bibleteek" of "biblioteek" sizze wolle?)


Nee, ik lien boeken selden fan 'e biblioteek.

De persoan ûnder my hat wykliks lunch mei freonen.
Native:            (en-US)
Advanced:       (eu)
Just started:    (cs)
Trans woman  Image

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2014-05-10, 18:00

Lowena wrote:O, ik tocht dat "omrop" woe allinne "broadcast" sizze. Yn dit gefal, nee, ik ha gjin omrop.
Ik haw dyn sinnen eefkes omboud:
O, ik tocht dat "omrop" allinnich "broadcast" betsjutte. Yn dat gefal haw ik gjin omrop.

Lowena wrote:(Reinder, soesto "bibleteek" of "biblioteek" sizze wolle?)
Ik haw sels noch nea "bibleteek" sein, ik brûk altyd "biblioteek".

Lowena wrote:Nee, ik lien boeken selden boeken fan 'e biblioteek.

De persoan ûnder my hat luncht wykliks lunch mei freonen.
'lunch hawwe' is Ingelsk. Ik hie hjir sels it tiidwurd 'lunche' brûkt. Doe't ik nei de basisskoalle gong sei ik bygelyks "We kinne ek wol by myn heit bôle-ite.", mar yn dyn sin soe ik in wat "djoerder" wurd brûke, haha.

It komt wol ris foar dat ik mei wat oaren wat op 'e universiteit yt, mar meastal yt ik eefkes gau wat tuskentroch.

De persoan ûnder my giet ek nei de universiteit.
Image Image Image | Image Image | Image

User avatar
Lauren
Posts: 3581
Joined: 2012-04-09, 7:50
Real Name: Lauren
Gender: female
Location: Seattle, WA
Country: US United States (United States)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Lauren » 2014-05-13, 17:17

Nee, ik gean nei it kolleezje.

De persoan ûnder my hat net genôch tiid om syn talen te studearjen.
Native:            (en-US)
Advanced:       (eu)
Just started:    (cs)
Trans woman  Image

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2014-05-15, 19:15

Lowena wrote:Nee, ik gean nei it kolleezje de hegeskoalle.
Ik soe "college" net sa oersette, "kolleezje" betsjut nammentlik "lecture". Ik wit net presys wat in "college" ynhâldt, mar as it in soart fan universiteit is, mar dan op in krekt wat leger nivo, dan soe ik "hegeskoalle" sizze. Ik bin der allinnich net wis fan oft it Amerikaanske college ûngefear lyk stiet oan de Nederlânske hegeskoalle.

Lowena wrote:De persoan ûnder my hat net genôch tiid om syn talen te studearjen.
Nee, ik haw gjin tiid om myn Frânsk en Sweedsk op itselde nivo te hâlden, it is echt skande, mar dêr foar yn plak ferbetteret myn Ingelsk, Dútsk, Spaansk en Sineesk wierskynlik sneller, dus it hat ek foardielen.

De persoan ûnder my sliept nea mear as 8 oeren nachts.
Image Image Image | Image Image | Image

sikke
Posts: 13
Joined: 2015-09-26, 7:17
Gender: male
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby sikke » 2015-09-27, 5:58

"Nea" is oerdreaun (benammen yn it wykein). Mar meastentiids is it wol wier.

De persoan ûnder my is in net-memmetaalprater dy't it dochs aardich prate kin.

User avatar
Reinder
Language Forum Moderator
Posts: 3773
Joined: 2011-03-22, 17:21
Gender: male
Country: MX Mexico (México)

Re: De persoan ûnder my ... (spul)

Postby Reinder » 2018-06-04, 3:01

sikke wrote:De persoan ûnder my is in net-memmetaalprater dy't it dochs aardich prate kin.

Nee, ik bin in memmetaalprater.

De persoan ûnder my sjocht geregeld nei Omrop Fryslân.
Image Image Image | Image Image | Image


Return to “Frisian (Frysk/Friisk/Fräisk)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest