Page 1 of 1

Goed Frysk wurdboek online!

Posted: 2011-01-12, 8:47
by HalloFryslan
Foar elk dy't mear Frysk skriuwe wol:
http://www.wurdboek.nl
Ek staveringshelp en rymwurden.

groetnis Eline de Koning

Re: Goed Frysk wurdboek online!

Posted: 2011-01-12, 18:45
by Dminor
Tanke wol, sjocht der goed út!

Re: Goed Frysk wurdboek online!

Posted: 2011-02-28, 12:29
by stordragon
Doe't ik krekt oan elkenien meidiele woe dat ik sa'n SUPER wurdboek fûn hie, seach ik dit ûnderwerp :blush:

Ja, dit is ien fan de grutste wurdboeken dy't ik oant no ta sjoen haw, moat ik tajaan. :wink:

Re: Goed Frysk wurdboek online!

Posted: 2011-02-28, 12:30
by stordragon
Doe't ik krekt oan elkenien meidiele woe dat ik sa'n SUPER wurdboek fûn hie, seach ik dit ûnderwerp :blush:

Ja, dit is ien fan de grutste wurdboeken dy't ik oant no ta sjoen haw, moat ik tajaan. :wink: