Page 5 of 5

Re: Frisian

Posted: 2011-03-26, 0:10
by Dminor
Goeie Reinder! Goed om wer ris in oprjochte Fries te sjen hjirre! :mrgreen:

Re: Frisian

Posted: 2011-03-26, 18:33
by Reinder
Dankewol!
Ik bin bliid dat hjir ek oan it Frysk tocht wurd, hehe.

Re: Frisian

Posted: 2011-03-29, 21:54
by rein
Ik bin feitlik in Liwwadder, mar ik praat oek Fries. Skrieve wudt 'm niet: dat hew ik noait leart krekt as de meeste Friezen. Liwadders skrieve is trouens oek noch niet sûh maklik.
Affijn, in paar andere talen lukt beter.

Hi, especially to my namesake Reinder from Tynje. Just to introduce myself: I live in the south of France and I'm learning to understand and speak French and the dialect spoken in the region. Ça vas, pas à pas.
I'd be happy to help someone on Dutch (or Frisian) if I can and I think I will need some help on my French.

Re: Frisian

Posted: 2011-03-30, 14:05
by Reinder
rein wrote:Ik bin feitlik in Liwwadder, mar ik praat oek Fries. Skrieve wudt 'm niet: dat hew ik noait leart krekt as de meeste Friezen. Liwadders skrieve is trouens oek noch niet sûh maklik.
Affijn, in paar andere talen lukt beter.

Hi, especially to my namesake Reinder from Tynje. Just to introduce myself: I live in the south of France and I'm learning to understand and speak French and the dialect spoken in the region. Ça vas, pas à pas.
I'd be happy to help someone on Dutch (or Frisian) if I can and I think I will need some help on my French.


Haha, altyd grappich om wat Ljouwerters te lêzen. ^^
Wennest definityf yn Frankryk of ferbliuwsto der allinnich om it Frânsk te leare?
Wolk dialekt wurd der sprutsen in dyn regio dan?
No, ik winske dy folle sukses mei it learen fan it Frânsk.
De útgong fan it wurkwurd aller is bei ça trouwens altyd va, dus is it ça va, of it moat wer oars wêze yn dyn dialekt natuerlik, dat kin ek noch. ^^

Re: Frisian

Posted: 2011-04-13, 14:52
by rein
Dank voar de korreksie. Derde persoan enkelfout, docht ik. Typo dus. :oops:
Hier praete ze Provençal, Cevenol of Occitaans en natuerlik oek Frâns met of sonder aksent. Lastig om dat allemaal ut mekaar te houwen.
Ik woan hier omdat ut klimaet en de meensen hier noflik binne en ik bin niet fan plan om trug te gaen naar Nederland. Ut befalt my hier best.

Re: Frisian

Posted: 2011-04-14, 16:44
by Reinder
rein wrote:Dank voar de korreksie. Derde persoan enkelfout, docht ik. Typo dus. :oops:
Hier praete ze Provençal, Cevenol of Occitaans en natuerlik oek Frâns met of sonder aksent. Lastig om dat allemaal ut mekaar te houwen.
Ik woan hier omdat ut klimaet en de meensen hier noflik binne en ik bin niet fan plan om trug te gaen naar Nederland. Ut befalt my hier best.


Haha, okee, klinkt wol aardich.
"Aller" is in ûnregelmjittich tiidwurd, Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. tredde persoan is dus "va".