Page 1 of 2

I am shocked!

Posted: 2008-06-20, 22:21
by Eoghan
Sometimes the actions around you just leave you dumb-struck, in a state of shock...

Swedish: Jag är chockad!
English: I am shocked!
German: Ich bin shockiert!

Scottish Gaelic: Tha mi air oillteachadh

Diès: Èi var sgaùlligð!
Díis: Ii var sgílligd!
Te Rêo Tangata: Me'ihe ho'oketa'i ahau!

Posted: 2008-06-20, 22:31
by Aleco
Swedish: Jag är chockad!
English: I am shocked!
German: Ich bin shockiert!
Norwegian(Bm): Jeg er målløs/sjokkert!
Norwegian(Nn): Eg er mållaus/sjokkert!


Scottish Gaelic: Tha mi air oillteachadh

Diès: Èi var sgaùlligð!
Díis: Ii var sgílligd!
Te Rêo Tangata: Me'ihe ho'oketa'i ahau!

Posted: 2008-06-20, 23:08
by Psi-Lord
Swedish: Jag är chockad!
English: I am shocked!
German: Ich bin shockiert!
Norwegian(Bm): Jeg er målløs/sjokkert!
Norwegian(Nn): Eg er mållaus/sjokkert!

Scottish Gaelic: Tha mi air oillteachadh!

Portuguese: Estou chocado(a)!

Diès: Èi var sgaùlligð!
Díis: Ii var sgílligd!
Te Rêo Tangata: Me'ihe ho'oketa'i ahau!

Posted: 2008-06-20, 23:18
by Mulder-21
Danish: Jeg er chokeret!
English: I am shocked!
Faroese: Eg eri skelkað/ur!
German: Ich bin shockiert!
Norwegian(Bm): Jeg er målløs/sjokkert!
Norwegian(Nn): Eg er mållaus/sjokkert!
Swedish: Jag är chockad!

Scottish Gaelic: Tha mi air oillteachadh!

Portuguese: Estou chocado(a)!

Diès: Èi var sgaùlligð!
Díis: Ii var sgílligd!
Te Rêo Tangata: Me'ihe ho'oketa'i ahau!

Posted: 2008-06-21, 0:11
by null
Danish: Jeg er chokeret!
English: I am shocked!
Faroese: Eg eri skelkað/ur!
German: Ich bin shockiert!
Norwegian(Bm): Jeg er målløs/sjokkert!
Norwegian(Nn): Eg er mållaus/sjokkert!
Swedish: Jag är chockad!

Scottish Gaelic: Tha mi air oillteachadh!

Portuguese: Estou chocado(a)!

Diès: Èi var sgaùlligð!
Díis: Ii var sgílligd!
Te Rêo Tangata: Me'ihe ho'oketa'i ahau

Chinese: 我感到震惊!

Posted: 2008-06-21, 1:41
by linguanima
Danish: Jeg er chokeret!
English: I am shocked!
Faroese: Eg eri skelkað/ur!
German: Ich bin shockiert!
Norwegian(Bm): Jeg er målløs/sjokkert!
Norwegian(Nn): Eg er mållaus/sjokkert!
Swedish: Jag är chockad!

Scottish Gaelic: Tha mi air oillteachadh!

Portuguese: Estou chocado(a)!
Frenh: Je suis choqué(e)/étonné(e)/ahuri(e)/épaté(e)!


Chinese: 我感到震惊!

Diès: Èi var sgaùlligð!
Díis: Ii var sgílligd!
Te Rêo Tangata: Me'ihe ho'oketa'i ahau

Posted: 2008-06-21, 4:32
by Saaropean
Danish: Jeg er chokeret!
English: I am shocked!
Faroese: Eg eri skelkað/ur!
German: Ich bin schockiert/entsetzt!
Norwegian(Bm): Jeg er målløs/sjokkert!
Norwegian(Nn): Eg er mållaus/sjokkert!
Swedish: Jag är chockad!

Scottish Gaelic: Tha mi air oillteachadh!

Portuguese: Estou chocado(a)!
Frenh: Je suis choqué(e)/étonné(e)/ahuri(e)/épaté(e) !

Chinese: 我感到震惊!

Diès: Èi var sgaùlligð!
Díis: Ii var sgílligd!
Te Rêo Tangata: Me'ihe ho'oketa'i ahau

Posted: 2008-06-21, 7:15
by Formiko
[quote="Saaropean"]Danish: Jeg er chokeret!
English: I am shocked!
Faroese: Eg eri skelkað/ur!
German: Ich bin schockiert/entsetzt!
Norwegian(Bm): Jeg er målløs/sjokkert!
Norwegian(Nn): Eg er mållaus/sjokkert!
Swedish: Jag är chockad!

Scottish Gaelic: Tha mi air oillteachadh!

Portuguese: Estou chocado(a)!
Frenh: Je suis choqué(e)/étonné(e)/ahuri(e)/épaté(e) !

Chinese: 我感到震惊!

Esperanto: Mi surpriziĝas/ŝokiĝas

Diès: Èi var sgaùlligð!
Díis: Ii var sgílligd!
Te Rêo Tangata: Me'ihe ho'oketa'i ahau

Posted: 2008-06-21, 8:56
by leander11
Danish: Jeg er chokeret!
Dutch: Ik ben geschokt!
English: I am shocked!
Faroese: Eg eri skelkað/ur!
German: Ich bin schockiert/entsetzt!
Norwegian(Bm): Jeg er målløs/sjokkert!
Norwegian(Nn): Eg er mållaus/sjokkert!
Swedish: Jag är chockad!

Scottish Gaelic: Tha mi air oillteachadh!

Portuguese: Estou chocado(a)!
Frenh: Je suis choqué(e)/étonné(e)/ahuri(e)/épaté(e) !

Chinese: 我感到震惊!

Esperanto: Mi surpriziĝas/ŝokiĝas

Diès: Èi var sgaùlligð!
Díis: Ii var sgílligd!
Te Rêo Tangata: Me'ihe ho'oketa'i ahau

Posted: 2008-06-21, 9:03
by Lietmotiv
Danish: Jeg er chokeret!
Dutch: Ik ben geschokt!
English: I am shocked!
Faroese: Eg eri skelkað/ur!
German: Ich bin schockiert/entsetzt!
Norwegian(Bm): Jeg er målløs/sjokkert!
Norwegian(Nn): Eg er mållaus/sjokkert!
Swedish: Jag är chockad!

Scottish Gaelic: Tha mi air oillteachadh!

Portuguese: Estou chocado(a)!
French: Je suis choqué(e)/étonné(e)/ahuri(e)/épaté(e) !
Romanian :Sînt şocat/ă

Chinese: 我感到震惊!

Esperanto: Mi surpriziĝas/ŝokiĝas

Diès: Èi var sgaùlligð!
Díis: Ii var sgílligd!
Te Rêo Tangata: Me'ihe ho'oketa'i ahau

Posted: 2008-06-21, 10:34
by Emandir
Danish: Jeg er chokeret!
Dutch: Ik ben geschokt!
English: I am shocked!
Faroese: Eg eri skelkað/ur!
German: Ich bin schockiert/entsetzt!
Norwegian(Bm): Jeg er målløs/sjokkert!
Norwegian(Nn): Eg er mållaus/sjokkert!
Swedish: Jag är chockad!

Scottish Gaelic: Tha mi air oillteachadh!

Portuguese: Estou chocado(a)!
French: Je suis choqué(e)/ahuri(e)/scandalisé(e) !
Romanian :Sînt şocat/ă

Chinese: 我感到震惊!

Esperanto: Mi surpriziĝas/ŝokiĝas

Cámpe: Calúnoni!
Diès: Èi var sgaùlligð!
Díis: Ii var sgílligd!
Te Rêo Tangata: Me'ihe ho'oketa'i ahau

Posted: 2008-06-21, 11:58
by Steisi
Danish: Jeg er chokeret!
Dutch: Ik ben geschokt!
English: I am shocked!
Faroese: Eg eri skelkað/ur!
German: Ich bin schockiert/entsetzt!
Norwegian(Bm): Jeg er målløs/sjokkert!
Norwegian(Nn): Eg er mållaus/sjokkert!
Swedish: Jag är chockad!

Scottish Gaelic: Tha mi air oillteachadh!

Portuguese: Estou chocado(a)!
French: Je suis choqué(e)/ahuri(e)/scandalisé(e) !
Romanian :Sînt şocat/ă

Finnish: Olen järkyttynyt!

Chinese: 我感到震惊!

Esperanto: Mi surpriziĝas/ŝokiĝas

Cámpe: Calúnoni!
Diès: Èi var sgaùlligð!
Díis: Ii var sgílligd!
Te Rêo Tangata: Me'ihe ho'oketa'i ahau

Posted: 2008-06-21, 15:28
by Hypocrisy
Danish: Jeg er chokeret!
Dutch: Ik ben geschokt!
English: I am shocked!
Faroese: Eg eri skelkað/ur!
German: Ich bin schockiert/entsetzt!
Norwegian(Bm): Jeg er målløs/sjokkert!
Norwegian(Nn): Eg er mållaus/sjokkert!
Swedish: Jag är chockad!

Scottish Gaelic: Tha mi air oillteachadh!

Portuguese: Estou chocado(a)!
French: Je suis choqué(e)/ahuri(e)/scandalisé(e) !
Romanian :Sînt şocat/ă

Finnish: Olen järkyttynyt!

Turkish: Şoktayım!

Chinese: 我感到震惊!

Esperanto: Mi surpriziĝas/ŝokiĝas

Cámpe: Calúnoni!
Diès: Èi var sgaùlligð!
Díis: Ii var sgílligd!
Te Rêo Tangata: Me'ihe ho'oketa'i ahau

Posted: 2008-06-22, 20:28
by rachel90
Danish: Jeg er chokeret!
Dutch: Ik ben geschokt!
English: I am shocked!
Faroese: Eg eri skelkað/ur!
German: Ich bin schockiert/entsetzt!
Norwegian(Bm): Jeg er målløs/sjokkert!
Norwegian(Nn): Eg er mållaus/sjokkert!
Swedish: Jag är chockad!

Scottish Gaelic: Tha mi air oillteachadh!

Portuguese: Estou chocado(a)!
French: Je suis choqué(e)/ahuri(e)/scandalisé(e) !
Romanian: Sînt şocat/ă
Italian: Sono scioccato/-a!

Finnish: Olen järkyttynyt!

Turkish: Şoktayım!

Chinese: 我感到震惊!

Esperanto: Mi surpriziĝas/ŝokiĝas

Cámpe: Calúnoni!
Diès: Èi var sgaùlligð!
Díis: Ii var sgílligd!
Te Rêo Tangata: Me'ihe ho'oketa'i ahau

Posted: 2008-06-22, 20:36
by culúrien
Danish: Jeg er chokeret!
Dutch: Ik ben geschokt!
English: I am shocked!
Faroese: Eg eri skelkað/ur!
German: Ich bin schockiert/entsetzt!
Norwegian(Bm): Jeg er målløs/sjokkert!
Norwegian(Nn): Eg er mållaus/sjokkert!
Swedish: Jag är chockad!

Scottish Gaelic: Tha mi air oillteachadh!

Portuguese: Estou chocado(a)!
French: Je suis choqué(e)/ahuri(e)/scandalisé(e) !
Romanian: Sînt şocat/ă
Italian: Sono scioccato/-a!
Spanish: ¡Estoy conmocionado(a)!

Finnish: Olen järkyttynyt!

Turkish: Şoktayım!

Chinese: 我感到震惊!

Esperanto: Mi surpriziĝas/ŝokiĝas

Cámpe: Calúnoni!
Diès: Èi var sgaùlligð!
Díis: Ii var sgílligd!
Te Rêo Tangata: Me'ihe ho'oketa'i ahau

Posted: 2008-06-23, 11:35
by Loiks
Danish: Jeg er chokeret!
Dutch: Ik ben geschokt!
English: I am shocked!
Faroese: Eg eri skelkað/ur!
German: Ich bin schockiert/entsetzt!
Norwegian(Bm): Jeg er målløs/sjokkert!
Norwegian(Nn): Eg er mållaus/sjokkert!
Swedish: Jag är chockad!

Scottish Gaelic: Tha mi air oillteachadh!

Portuguese: Estou chocado(a)!
French: Je suis choqué(e)/ahuri(e)/scandalisé(e) !
Romanian: Sînt şocat/ă
Italian: Sono scioccato/-a!
Spanish: ¡Estoy conmocionado(a)!

Estonian: Ma olen šokeeritud!
Finnish: Olen järkyttynyt!

Turkish: Şoktayım!

Chinese: 我感到震惊!

Esperanto: Mi surpriziĝas/ŝokiĝas

Cámpe: Calúnoni!
Diès: Èi var sgaùlligð!
Díis: Ii var sgílligd!
Te Rêo Tangata: Me'ihe ho'oketa'i ahau

Posted: 2008-06-23, 14:34
by Æren
Danish: Jeg er chokeret!
Dutch: Ik ben geschokt!
English: I am shocked!
Faroese: Eg eri skelkað/ur!
German: Ich bin schockiert/entsetzt!
Norwegian(Bm): Jeg er målløs/sjokkert!
Norwegian(Nn): Eg er mållaus/sjokkert!
Swedish: Jag är chockad!

Scottish Gaelic: Tha mi air oillteachadh!

Portuguese: Estou chocado(a)!
French: Je suis choqué(e)/ahuri(e)/scandalisé(e) !
Romanian: Sînt şocat/ă
Italian: Sono scioccato/-a!
Spanish: ¡Estoy conmocionado(a)!

Bulgarian: Потресен/Шокиран съм!

Estonian: Ma olen šokeeritud!
Finnish: Olen järkyttynyt!

Turkish: Şoktayım!

Chinese: 我感到震惊!

Esperanto: Mi surpriziĝas/ŝokiĝas

Cámpe: Calúnoni!
Diès: Èi var sgaùlligð!
Díis: Ii var sgílligd!
Te Rêo Tangata: Me'ihe ho'oketa'i ahau

Re:

Posted: 2018-04-01, 18:53
by MarkusP
Värmlandic

Danish: Jeg er chokeret!
Dutch: Ik ben geschokt!
English: I am shocked!
Faroese: Eg eri skelkað/ur!
German: Ich bin schockiert/entsetzt!
Norwegian(Bm): Jeg er målløs/sjokkert!
Norwegian(Nn): Eg er mållaus/sjokkert!
Swedish: Jag är chockerad!
Värmlandic: Je ä shökkérn

Scottish Gaelic: Tha mi air oillteachadh!

Portuguese: Estou chocado(a)!
French: Je suis choqué(e)/ahuri(e)/scandalisé(e) !
Romanian: Sînt şocat/ă
Italian: Sono scioccato/-a!
Spanish: ¡Estoy conmocionado(a)!

Bulgarian: Потресен/Шокиран съм!

Estonian: Ma olen šokeeritud!
Finnish: Olen järkyttynyt!

Turkish: Şoktayım!

Chinese: 我感到震惊!

Esperanto: Mi surpriziĝas/ŝokiĝas

Cámpe: Calúnoni!
Diès: Èi var sgaùlligð!
Díis: Ii var sgílligd!
Te Rêo Tangata: Me'ihe ho'oketa'i ahau[/quote]

Re: Re:

Posted: 2018-04-01, 19:33
by Linguaphile
+ Võro, alternative for Estonian.


Danish: Jeg er chokeret!
Dutch: Ik ben geschokt!
English: I am shocked!
Faroese: Eg eri skelkað/ur!
German: Ich bin schockiert/entsetzt!
Norwegian(Bm): Jeg er målløs/sjokkert!
Norwegian(Nn): Eg er mållaus/sjokkert!
Swedish: Jag är chockerad!
Värmlandic: Je ä shökkérn

Scottish Gaelic: Tha mi air oillteachadh!

Portuguese: Estou chocado(a)!
French: Je suis choqué(e)/ahuri(e)/scandalisé(e) !
Romanian: Sînt şocat/ă
Italian: Sono scioccato/-a!
Spanish: ¡Estoy conmocionado(a)!

Bulgarian: Потресен/Шокиран съм!

Estonian: Ma olen šokeeritud! / Ma olen vapustatud!
Finnish: Olen järkyttynyt!
Võro: Ma olõ šokeerit!

Turkish: Şoktayım!

Chinese: 我感到震惊!

Esperanto: Mi surpriziĝas/ŝokiĝas

Cámpe: Calúnoni!
Diès: Èi var sgaùlligð!
Díis: Ii var sgílligd!
Te Rêo Tangata: Me'ihe ho'oketa'i ahau

Re: Re:

Posted: 2018-04-07, 21:30
by Homine.Sardu
Added Sardinian


Danish: Jeg er chokeret!
Dutch: Ik ben geschokt!
English: I am shocked!
Faroese: Eg eri skelkað/ur!
German: Ich bin schockiert/entsetzt!
Norwegian(Bm): Jeg er målløs/sjokkert!
Norwegian(Nn): Eg er mållaus/sjokkert!
Swedish: Jag är chockerad!
Värmlandic: Je ä shökkérn

Scottish Gaelic: Tha mi air oillteachadh!

Portuguese: Estou chocado(a)!
French: Je suis choqué(e)/ahuri(e)/scandalisé(e) !
Romanian: Sînt şocat/ă
Italian: Sono scioccato/-a!
Sardinian: 'nde so siccu /-a! | 'nde so transìdu /-a!
Spanish: ¡Estoy conmocionado(a)!

Bulgarian: Потресен/Шокиран съм!

Estonian: Ma olen šokeeritud! / Ma olen vapustatud!
Finnish: Olen järkyttynyt!
Võro: Ma olõ šokeerit!

Turkish: Şoktayım!

Chinese: 我感到震惊!

Esperanto: Mi surpriziĝas/ŝokiĝas

Cámpe: Calúnoni!
Diès: Èi var sgaùlligð!
Díis: Ii var sgílligd!
Te Rêo Tangata: Me'ihe ho'oketa'i ahau