Translation of country names

This is the place where you can ask for translations into several languages at once. For translations into or from just one specific language, please post in the language's own forum or official topic.

Moderator: Forum Administrators

User avatar
Leviwosc
Posts: 4743
Joined: 2002-06-28, 3:38
Real Name: Reinaldus Adreanus
Gender: male
Location: Tilburg
Country: NL The Netherlands (Nederland)
Contact:

Translation of country names

Postby Leviwosc » 2003-07-26, 3:01

[edit]
Last edited by Leviwosc on 2004-10-12, 19:28, edited 1 time in total.

User avatar
Psi-Lord
Posts: 10087
Joined: 2002-08-18, 7:02
Real Name: Marcel Q.
Gender: male
Location: Cândido Mota
Country: BR Brazil (Brasil)
Contact:

Postby Psi-Lord » 2003-07-26, 3:13

Hey, Ron, I hope you don't think I mean to spoil the fun, but one of my favourite websites is http://medlem.spray.se/celvin/multilin.html — you can find the names of the most well-known countries in 40 languages. :) Sometimes it's a bit hard to find out which country is which in languages that use more 'exotic' writing systems, but it's fun to have a look around. :) By the way, the languages are listed by their native names, followed by their ISO code (you know, NL = Dutch, PT = Portuguese, etc.). I hope you like it.
português do Brasil (pt-BR)British English (en-GB) galego (gl) português (pt) •• العربية (ar) български (bg) Cymraeg (cy) Deutsch (de)  r n km.t (egy) español rioplatense (es-AR) 日本語 (ja) 한국어 (ko) lingua Latina (la) ••• Esperanto (eo) (grc) français (fr) (hi) magyar (hu) italiano (it) polski (pl) Türkçe (tr) 普通話 (zh-CN)

User avatar
Saaropean
Posts: 8808
Joined: 2002-06-21, 10:24
Real Name: Rolf S.
Gender: male
Location: Montréal
Country: CA Canada (Canada)

Postby Saaropean » 2003-07-26, 8:28

My favorite is the "Countries and Currencies" site of the EU translation service. They have a current list of all countries in the world with ISO codes, capitals and currencies in all official EU languages:
Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, (European) Portuguese, Spanish and Swedish.
I hope they will add Czech, Estonian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Slovak, Slovenian and Turkish soon. :D
Last edited by Saaropean on 2003-07-26, 9:36, edited 1 time in total.

User avatar
Saaropean
Posts: 8808
Joined: 2002-06-21, 10:24
Real Name: Rolf S.
Gender: male
Location: Montréal
Country: CA Canada (Canada)

Postby Saaropean » 2003-07-26, 9:36

In Chinese:

English name - simplified characters - pinyin - traditional characters

Afghanistan: 阿富汗ā fù hàn阿 富 汗
Albania: 阿尔巴尼亚ā ĕr bā ní yà阿 爾 巴 尼 亞
Algeria: 阿尔及利亚ā ér jí lì yà阿 爾 及 利 亞
Andorra: 安道尔 ān dào ĕr安 道 爾
Angola: 安哥拉ān gē lā安 哥 拉
Antigua and Barbuda: 安提瓜和巴布达ān tí guā hé bā bù dá安 提 瓜 和 巴 布 達
Argentina: 阿根廷ā gēn tíng阿 根 廷
Armenia: 亚美尼亚 yà mĕi ní yà亞 美 尼 亞
Australia: 澳大利亚ào dà lì yà澳 大 利 亞
Austria: 奥地利ào dì lì奧 地 利
Azerbaijan: 阿塞拜疆ā sài bài jiāng阿 塞 拜 疆
Bahamas: 巴哈马bā hā mǎ巴 哈 馬
Bahrain: 巴林bā lín巴 林
Bangladesh: 孟加拉国mèng jiā lā guó孟 加 拉 國
Barbados: 巴巴多斯bā bā duō sī巴 巴 多 斯
Belarus: 白俄罗斯 bái é luó sī (“white Russia”) 白 俄 羅 斯
Belgium: 比利时bĭ lì shí比 利 時
Belize: 伯利兹bó lì zī伯 利 茲
Benin: 贝宁bèi níng貝 寧
Bhutan: 不丹bù dān不 丹
Bolivia: 玻利维亚bō lì wéi yà玻 利 維 亞
Bosnia-Herzegovina: 波斯尼亚-黑塞哥维那bō sī ní yà – hēi sè gē wéi nà波 斯 尼 亞 - 黑 塞 哥 維 那
Botswana: 博茨瓦纳bó cí wǎ nà博 茨 瓦 納
Brazil: 巴西bā xī巴 西
Brunei Darussalam: 文莱达鲁萨兰国 wén lái dá lŭ sà lán guó文 萊 達 魯 薩 蘭 國
Bulgaria: 保加利亚bǎo jiā lì yà保 加 利 亞
Burkina Faso: 布基纳法索bù jĭ nà fă suŏ布 基 納 法 索
Burundi: 布隆迪bù lóng dí布 隆 迪
Cambodia: 柬埔寨jiǎn pŭ zhài柬 埔 寨
Cameroon: 喀麦隆 kā mài lóng喀 麥 隆
Canada: 加拿大jiā ná dà加 拿 大
Cape Verde: 佛得角 fó dé jiăo佛 得 角
Central African Republic: 中非共和国 zhōng fēi gòng hé guó中 非 共 和 國
Chad: 乍得 zhà dé乍 得
Chile: 智利zhì lì智 利
China: 中国zhōng guó中 國
Colombia: 哥伦比亚gē lún bĭ yà哥 倫 比 亞
Comoros: 科摩罗 kē mó luó科 摩 羅
Congo (Republic): 刚果gāng guŏ剛 果
Costa Rica: 哥斯达黎加 gē sī dá lí jiā哥 斯 達 黎 加
Côte d'Ivoire: 科特迪瓦 kē tè dí wă科 特 迪 瓦
Croatia: 克罗地亚kè luó dì yà克 羅 地 亞
Cuba: 古巴 gŭ bā古 巴
Cyprus: 塞浦路斯 sāi pŭ lù sī塞 浦 路 斯
Czech Republic: 捷克共和国 jié kè gòng hé guó捷 克 共 和 國
Democratic People’s Republic of Korea: 朝鲜民主主义人民共和国cháo xiǎn mín zhŭ zhŭ yì zhĕ mín gòng hé guó朝 鮮 民 主 主 義 人 民 共 和 國
Democratic Republic of the Congo: 刚果民主共和国 gāng guŏ mín zhŭ gòng hé guó剛 果 民 主 共 和 國
Denmark: 丹麦dān mài丹 麥
Djibouti: 吉布提 jí bù tí吉 布 提
Dominica: 多米尼加duō mĭ ní jiā多 米 尼 加
Dominican Republic: 多米尼加共和国duō mĭ ní jiā gòng hé guó多 米 尼 加 共 和 國
East Timor: 东帝汶 dōng dì wèn 東帝汶
Ecuador: 厄瓜多尔 è guā duō ĕr厄 瓜 多 爾
Egypt: 埃及āi jí埃 及
El Salvador: 萨尔瓦多 sà ĕr wă duō薩 爾 瓦 多
Equatorial Guinea: 赤道几内亚 chì dào jĭ nèi yà赤 道 幾 內 亞
Eritrea: 厄立特里亚 è lì tè lĭ yà厄 立 特 裡 亞
Estonia: 爱沙尼亚 ài shā ní yă愛 沙 尼 亞
Ethiopia: 埃塞俄比亚ǎi sài é bĭ yà埃 塞 俄 比 亞
Fiji: 斐济 fĕi jĭ斐 濟
Finland: 芬兰fēn lán芬 蘭
France: 法国fǎ guó法 國
Gabon: 加蓬 jiā péng加 蓬
Gambia: 冈比亚 gāng bī yà岡 比 亞
Georgia: 格鲁吉亚 gé lŭ jí yà格 魯 吉 亞
Germany: 德国dé guó德 國
Ghana: 加纳 jiā nà加 納
Greece: 希腊xī là希 臘
Grenada: 格林纳达 gé lín nà dá格 林 納 達
Guatemala: 危地马拉wēi dì mǎ lā危 地 馬 拉
Guinea: 几内亚 jĭ nèi yà幾 內 亞
Guinea-Bissau: 几内亚比绍 jĭ nèi yà bĭ shào幾 內 亞 比 紹
Guyana: 圭亚那 guī yà nà圭 亞 那
Haiti: 海地hǎi dì海 地
Honduras: 洪都拉斯 hóng nà lā tuō洪 都 拉 斯
Hungary: 匈牙利xiōng yá lì匈 牙 利
Iceland: 冰岛 bīng dăo冰 島
India: 印度yìn dù印 度
Indonesia: 印度尼西亚yīn dù ní xī yà印 度 尼 西 亞
Islamic Republic of Iran: 伊朗伊斯兰共和国yī lǎng yī sī lán gòng hé guó伊 朗 伊 斯 蘭 共 和 國
Iraq: 伊拉克yī lā kè伊 拉 克
Ireland: 爱尔兰ài ĕr lán愛 爾 蘭
Israel: 以色列yĭ sè liè以 色 列
Italy: 意大利yì dà lì意 大 利
Jamaica: 牙买加 yá măi jiā牙 買 加
Japan: 日本rì bĕn日 本
Jordan: 约旦 yuē dàn約 旦
Kazakhstan: 哈萨克斯坦hā sà kè sī tǎn哈 薩 克 斯 坦
Kenya: 肯尼亚kĕn ní yà肯 尼 亞
Kiribati: 吉里巴斯 jí lĭ bā sī 吉里巴斯
Kuwait: 科威特 kē wēi tè科 威 特
Kyrgyzstan: 吉尔吉斯斯坦jí ĕr jí sī sī tǎn吉 爾 吉 斯 斯 坦
Lao People’s Democratic Rep.: 老挝人民民主共和国lǎo wō rén mín mín zhŭ gòng hé guó老 撾 人 民 民 主 共 和 國
Latvia: 拉脱维亚 lā tuō wéi yà拉 脫 維 亞
Lebanon: 黎巴嫩 lí bā nèn黎 巴 嫩
Lesotho: 莱索托 lái suŏ tuō萊 索 托
Liberia: 利比里亚 lì bĭ lĭ yà利 比 裡 亞
Libyan Arab Jamahiriya: 阿拉伯利比亚民众国ā lā bó lì bĭ yà mín zhòng guó阿 拉 伯 利 比 亞 民 眾 國
Liechtenstein: 列支敦士登 lèi zhī dūn shì dēng列 支 敦 士 登
Lithuania: 立陶宛 lì táo wăn立 陶 宛
Luxembourg: 卢森堡lú sēn bǎo盧 森 堡
Macedonia: 马其顿mă qí dùn馬其頓
Madagascar: 马达加斯加 mă dá jiā sī jiā馬 達 加 斯 加
Malawi: 马拉维 mă lā wéi馬 拉 維
Malaysia: 马来西亚mǎ lái xī yà馬 來 西 亞
Maldives: 马尔代夫 mă ĕr dài fū馬 爾 代 夫
Mali: 马里mǎ lĭ馬 裡
Malta: 马耳他 mă ĕr tā馬 耳 他
Marshall Islands: 马绍尔群岛 mă shào ĕr qún dăo馬 紹 爾 群 島
Mauritania: 毛里塔尼亚 máo lĭ tă ní yà毛 裡 塔 尼 亞
Mauritius: 毛里求斯 máo lĭ qiú sī毛 裡 求 斯
Mexico: 墨西哥mò xī gē墨 西 哥
Federated States of Micronesia: 密克罗尼西亚联邦 mì kè luó ní xī yà lián bāng密 克 羅 尼 西 亞 聯 邦
Monaco: 摩纳哥 mó nà gē摩 納 哥
Mongolia: 蒙古mĕng gŭ蒙 古
Morocco: 摩洛哥 mó luò gē摩 洛 哥
Mozambique: 莫桑比克 mò sāng bĭ kè莫 桑 比 克
Myanmar: 缅甸miǎn diàn緬 甸
Namibia: 纳米比亚 nà mĭ bĭ yà納 米 比 亞
Nauru: 诺鲁 nuò lŭ 諾魯
Nepal: 尼泊尔 ní bó ĕr尼 泊 爾
Netherlands: 荷兰hé lán荷 蘭
New Zealand: 新西兰xīn xī lán新 西 蘭
Nicaragua: 尼加拉瓜 ní jiā lā guā尼 加 拉 瓜
Niger: 尼日尔 ní rì ĕr尼 日 爾
Nigeria: 尼日利亚ní rì lì yà尼 日 利 亞
Norway: 挪威nuó wēi挪 威
Oman: 阿曼 ā màn阿 曼
Pakistan: 巴基斯坦bā jī sī tǎn巴 基 斯 坦
Palau: 帛琉 bó liú帛琉
Palestine: 巴勒斯坦bā lè sī tǎn巴 勒 斯 坦
Panama: 巴拿马bā ná mǎ巴 拿 馬
Papua New Guinea: 巴布亚新几内亚bā bù yà xīn jĭ nèi yà巴 布 亞 新 幾 內 亞
Paraguay: 巴拉圭bā lā guī巴 拉 圭
Peru: 秘鲁bì lŭ秘 魯
Philippines: 菲律宾fēi lǜ bīn菲 律 賓
Poland: 波兰bō lán波 蘭
Portugal: 葡萄牙pú táo yá葡 萄 牙
Qatar: 卡塔尔 qiă tă ĕr卡 塔 爾
Republic of Korea: 大韩民国 dà hán míng guó大 韓 民 國
Republic of Moldova: 摩尔多瓦共和国 mó ĕr duō wă gòng hé guó摩 爾 多 瓦 共 和 國
Romania: 罗马尼亚 luó mă ní yà羅 馬 尼 亞
Russian Federation: 俄罗斯联邦é luó sī lián bāng俄 羅 斯 聯 邦
Rwanda: 卢旺达 lú wàng dá盧 旺 達
St Kitts and Nevis: 圣基茨和尼维斯 shèng jī cí hé ní wéi sī聖 基 茨 和 尼 維 斯
St Lucia: 圣卢西亚 shèng lú xī yà聖 盧 西 亞
St Vincent and the Grenadines: 圣文森特和格林纳丁斯 shèng wén sēn tè hé gé lín nà dīng sī聖 文 森 特 和 格 林 納 丁 斯
Samoa: 萨摩亚 sà mó yà薩 摩 亞
San Marino: 圣马力诺 shèng mă lì nuò聖 馬 力 諾
Sao Tome and Principe: 圣多美和普林西比 shèng duō mĕi hé pŭ lín xī bĭ聖 多 美 和 普 林 西 比
Saudi Arabia: 沙特阿拉伯 shā tè ā lā bó沙 特 阿 拉 伯
Senegal: 塞内加尔 sài nèi jiā ĕr塞 內 加 爾
Seychelles: 塞舌尔 sài shé ĕr塞 舌 爾
Sierra Leone: 塞拉利昂 sài lā lì áng塞 拉 利 昂
Singapore: 新加坡xīn jiā pō新 加 坡
Slovakia: 斯洛伐克 sī luò fá kè斯 洛 伐 克
Slovenia: 斯洛文尼亚 sī luò wén ní yà斯 洛 文 尼 亞
Solomon Islands: 所罗门群岛 suŏ luó mén qún dăo所 羅 門 群 島
Somalia: 索马里suŏ mǎ lĭ索 馬 裡
South Africa: 南非nán fēi南 非
Spain: 西班牙xī bān yá西 班 牙
Sri Lanka: 斯里兰卡 sī lĭ lán kă斯 裡 蘭 卡
Sudan: 苏丹 sū dān蘇 丹
Suriname: 苏里南 sū lĭ nán蘇 裡 南
Swaziland: 斯威士兰 sī wēi shì lán斯 威 士 蘭
Sweden: 瑞典ruì diǎn瑞 典
Switzerland: 瑞士ruì shì瑞 士
Syrian Arab Republic: 阿拉伯叙利亚共和国ā lā bó xǜ lì yà gòng hé guó阿 拉 伯 敘 利 亞 共 和 國
Taiwan: 台湾tái wān台灣
Tajikistan: 塔吉克斯坦tǎ jí kè sī tǎn塔 吉 克 斯 坦
Thailand: 泰国tài guó泰 國
Togo: 多哥 duō gē多 哥
Tonga: 东加 dōng jiā東加
Trinidad and Tobago: 特立尼达和多巴哥 tè lì ní dá hé duō bā gē特 立 尼 達 和 多 巴 哥
Tunisia: 突尼斯 tū ní sī突 尼 斯
Turkey: 土耳其tŭ ĕr qí土 耳 其
Turkmenistan: 土库曼斯坦 tŭ kù màn sī tăn土 庫 曼 斯 坦
Tuvalu: 吐瓦鲁 tŭ wă lŭ吐瓦魯
Uganda: 乌干达wū gān dá烏 干 達
Ukraine: 乌克兰wū kè lán烏 克 蘭
United Arab Emirates: 阿拉伯联合酋长国ā lā bó lián hé qiú cháng guó阿 拉 伯 聯 合 酋 長 國
United Kingdom of Great Britain and North. Ireland: 大不列颠及北爱尔兰联合王国 dà bù liè diān jí bĕi ài ĕr lán lián hé wáng guó大 不 列 顛 及 北 愛 爾 蘭 聯 合 王 國
United Republic of Tanzania: 坦桑尼亚联合共和国tǎn sāng ní yà lián hé gòng hé guó坦 桑 尼 亞 聯 合 共 和 國
United States of America: 美利坚合众国 mĕi lì jiān hé zhòng guó美 利 堅 合 眾 國
Uruguay: 乌拉圭 wū lā guī烏 拉 圭
Uzbekistan: 乌兹别克斯坦 wū zī bié kè sī tăn烏 茲 別 克 斯 坦
Vanuatu: 瓦努阿图 wă nŭ ā tú瓦 努 阿 圖
Venezuela: 委内瑞拉 wĕi nèi ruì lā委 內 瑞 拉
Viet Nam: 越南yuè nán越 南
Western Sahara: 西撒哈拉 xī sā hā lā西撒哈拉
Yemen: 也门 yĕ mén也 門
Yugoslavia: 南斯拉夫 nán ní lā fū南 斯 拉 夫
Zambia: 赞比亚 zàn bĭ yà贊 比 亞
Zimbabwe: 津巴布韦 jīn bā bù wéi津 巴 布 韋

User avatar
Leviwosc
Posts: 4743
Joined: 2002-06-28, 3:38
Real Name: Reinaldus Adreanus
Gender: male
Location: Tilburg
Country: NL The Netherlands (Nederland)
Contact:

Postby Leviwosc » 2003-07-26, 11:25

Psi-Lord wrote:Hey, Ron, I hope you don't think I mean to spoil the fun, but one of my favourite websites is http://medlem.spray.se/celvin/multilin.html — you can find the names of the most well-known countries in 40 languages. :) Sometimes it's a bit hard to find out which country is which in languages that use more 'exotic' writing systems, but it's fun to have a look around. :) By the way, the languages are listed by their native names, followed by their ISO code (you know, NL = Dutch, PT = Portuguese, etc.). I hope you like it.


Of course you spoil the fun Psi-Lord, its like a cold shower!!! :x :evil: By the way, there are mistakes in the Dutch list! :o

And in my list there are some area and island names which aren't on that site. :(

Now, I'll copy all that stuff from that site, but please translate at least the area and islands names. Because many of those names are translated as well. :oops:

Like,

Aruba
Bahamas
Bonaire
California
Catalonia
Corsica
Curaçao
Gaza strip
New Caladonia
Netherlands Antills
Saint Helena
Saint Maarten
Sardinia
Seychelles
Syberia


etc.

With kind regards,
Ron de Leeuw
The Netherlands
Image Image | Image Image Image Image | Image Image Image

User avatar
Saaropean
Posts: 8808
Joined: 2002-06-21, 10:24
Real Name: Rolf S.
Gender: male
Location: Montréal
Country: CA Canada (Canada)

Postby Saaropean » 2003-07-26, 11:37

English - French - German
Antarctica - l'Antarctique - die Antarktis
Aruba - Aruba - Aruba
Azores - les Azores - die Azoren
the Bahamas - les Bahamas - die Bahamas
Bonaire - Bonaire - Bonaire
California - la Californie - Kalifornien
the Canary Islands - les Canaries - die Kanaren / die Kanarischen Inseln
Catalonia - la Catalogne - Katalonien
Corsica - la Corse - Korsika
Curaçao - Curaçao - Curaçao
Easter Island - l'île de Pâques - die Osterinsel
the Gaza Strip - la bande de Gaza - der Gasastreifen
Hawaii - Hawaii - Hawaii
New Caledonia - la Nouvelle-Calédonie - Neukaledonien
the Netherlands Antilles - les Antilles néerlandaises - die niederländischen Antillen
Helena - Hélène - Helena
Maarten - Martin - Maarten
Sardinia - la Sardaigne - Sardinien
Siberia - la Sibérie - Sibirien
Tasmania - la Tasmanie - Tasmanien

User avatar
Luís
Forum Administrator
Posts: 7831
Joined: 2002-07-12, 22:44
Location: Lisboa
Country: PT Portugal (Portugal)

Postby Luís » 2003-07-26, 11:46

OK, OK :)

We'll do the islands and regions ;)

Antarctica - Antárctica (f)
Aruba - Aruba
Azores - Açores (the 'açor' is a type of bird similar to a falcon very common on these islands - hence the name) (mpl)
Bahamas - Baamas (fpl)
Bonaire - Bonaire
California - Califórnia (f)
The Canary Islands - As (Ilhas) Canárias (fpl) (aka 'that german colony in the Atlantic :lol: )
Catalonia - Catalunha (f)
Corsica - Córsega (f)
Curaçao - Curaçao
(btw, this word is supposed to come from the portuguese word 'coração'. The language spoken in Curaçao is Papiamento. Papiamento derived about two-thirds of its words from Iberian languages (Spanish, Portuguese, and Galician), a quarter from Dutch, and the rest from other languages including English, French, and various African languages)
Easter Island - Ilha de Páscoa
Gaza strip - Faixa de Gaza (f)
Hawaii - Havai (m)
New Caledonia - Nova Caledónia (f)
Netherlands Antilles - Antilhas Holandesas (fpl) (Yes, 'Holandesas'. Don't start complaining about it... :D)
Saint Helena - Santa Helena
Saint Maarten - St. Martin
Sardinia - Sardenha (f)
Seychelles - Seicheles (fpl)
Siberia - Sibéria (f)
Tasmania - Tasmânia (f)

Those with no gender marked aren't used alone with the article, but just in combinations like 'the island of curaçao' or alone - 'Curaçao' - the gender is uncertain.
Quot linguas calles, tot homines vales

User avatar
Sou
Posts: 359
Joined: 2002-06-21, 8:06
Real Name: Pokpong Wongkaeo
Gender: male
Location: Chiang Mai
Country: TH Thailand (เทศไทย)
Contact:

Postby Sou » 2003-07-28, 7:26

THAI

Afghanistan - อัฟกานิสถาน - af/gaa-nid/sa-thaan~
Albania - อัลบาเนีย - an-bæ-niaa-
Algeria - อัลจีเรีย - an-jii-ria
Angola - อังโกลา - ang-go-laa^
Andorra - อันดอร่า - an-dO-raa^
Antarctica - แอนตาร์กติกา - æn-taag/ti-kaa^
Argentina - อาร์เจนตินา - aa-jen-tii-naa^
Armenia - อาร์เมเนีย - aa-mee-niaa-
Aruba - อารูบา - a-ruu-baa^
Australia - ออสเตรเลีย - Od/sa-tee-liaa-
Austria - ออสเตรีย - Od/(S)triia-
Azerbaijan - อาเซอร์ไบจัน - aa-sø-bai-jan-
Azores - อะซอเรส - a-sO-red/
Bahamas - บาฮามาส - baa-haa-maad/(S)
Bahrain - บาห์เรน - baa-ren-
Bangladesh - บังคลาเทศ - bang-kala-thet^
Belarus – เบลารุส - be-la-rud/
Belgium - เบลเยี่ยม - ben-yiam^
Benin - เบนิน - be-nin-
Bhutan - ภูฐาน - phuu-than~
Bolivia - โบลิเวีย - bo-li-wia-
Bonaire - *
Bosnia-Herzegovina – บอสเนียและเฮอร์เซโกวินา - bOd(S)/niaa- læ/ hø-se-go-wi-naa^
Botswana - บอตสวานา - bOt/sa-waa-naa^
Brazil - บราซิล - braa-sin-
Bulgaria - บัลแกเรีย - ban-gæ-riaa-
Burkina Faso – บูรกินา ฟาโซ - bu-gi-naa^faa-soo^
Burma - พม่า - pha/maa^
Burundi - บุรุนดี - bu-run-di
California - แคลิฟอร์เนีย - khæ-li/fO-niaa-
Cambodia - กัมพูชา - kam-phuu-chaa-
Cameroon - คาเมรูน - khaa-mee-ruun-
Canada - แคนาดา - kæ-naa-daa-
Canarian Islands – หมู่เกาะคานารี - muu\KO\kha-naa-rii^
Catalonia - คาตาโลเนีย - khaa-taa-loo-niaa-
Central African Republic – สาธารณรัฐอัฟริกากลาง - saa~thaa-ra-na/rat/ab/fri/gaa-glaang-
Chad - ชาด - chaad/
Chile - ชิลี - chi/lii-
China - จีน - jiin-
Colombia - โคลัมเบีย - koo-lam-biaa-
Comoros - โคโมโรส - koo-moo-roos/
Congo - คองโก - kOng-goo-
Corsica - คอร์ซิกา - kOd/si-gaa^
Costa Rica – คอสตาริกา - kod/(S)taa-ri-gaa^
Croatia - โครเอเชีย - kroo-ee-chiaa-
Cuba - คิวบา - kiu-baa-
Curacao - คูราเซา - kuu-raa-sau-
Cyprus - ไซปรัส - sai-prad/(S)
Czech - เชก - chek/
Denmark - เดนมาร์ก - den-maag\
Djibouti - จิบูติ - ji-buu-ti\
Easter Island – เกาะอีสเตอร์ - kO\iid/(S)tøø^
Ecuador - เอกวาดอร์ - ee-kwaa-dOO-
Egypt - อียิปต์ - ii-yib\
El Salvador – เอลซัลวาดอร์ - en-san-waa-dOO-
Equatorial Guinea – อีเควตอเรียล กีนี - ii-kwee-tOO-rian^gi-nii
Eritrea - เอริเทรีย - ee-ri/thriaa-
Estonia - เอสโตเนีย - ed/(S)too-niaa-
Ethiopia - เอธิโอเปีย - ee-thi/oo-piaa-
Faroe Islands – หมู่เกาะฟาโร - muu\kO\faa-roo-
Federated States of Micronesia – สหพันธรัฐไมโครนีเซีย - sa\ha\phantha-rat/mai-kro-nii-siaa-
Fiji Islands – หมู่เกาะฟิจิ - muu\kO\fi/ji\
Finland - ฟินแลนด์ - fin-læn-
France - ฝรั่งเศส - fa/rang\seed\
French Guiana – เฟรนช์กิอานา
Gabon - กาบอง - gaa-bOng-
Gambia - แกมเบีย
Gaza strip – ฉนวนกาซา - cha-nuaan~gaa-saa^
Georgia - จอร์เจีย
Germany - เยอรมนี - yø-ra-man-nii-
Ghana - กานา
Great-Brittan – * สหราชอาณาจักร (UK) - sa\ha\raad^cha-aa-naa-jag\
Greece - griid/(S)
Greenland - กรีนแลนด์ - griin-læn-
Guatemala - กัวเตมาลา
Guinea - กีนี
Guinea Bissau – กีนีบิสเซา
Guyana - กายอานา - gaai-aa-naa^
Hawaii - ฮาวาย
Honduras - ฮอนดูรัส
Hungary - ฮังการี - hang-gaa-rii^
Iceland - ไอส์แลนด์
India - อินเดีย
Indonesia - อินโดนีเซีย
Iran - อิหร่าน
Iraq - อิรัก
Ireland - ไอร์แลนด์ - ai-læn-
Israel - อิสราเอล - id\sa-raa-eu-
Italy - อิตาลี
Ivory Coast – ไอโวรีโคสต์
Jamaica - จาไมกา - jaa-mai-gaa^
Japan - ญี่ปุ่น - yii^pun\
Jordan - จอร์แดน
Kazakhstan - คาซัคสถาน
Kenya - เคนยา
Kuwait - คูเวต
Kyrgyzstan - เคอร์จิสถาน
Laos - ลาว - laao-
Latvia - ลัตเวีย
Lesotho - เลโซโธ
Lebanon - เลบานอน
Liberia - ไลบีเรีย
Libya - ลิเบีย
Lichtenstein - ลิคเตนสไตน์ - lig/ten-sa-tai-
Lithuania - ลิธัวเนีย
Luxembourg - ลักเซมเบอร์ก - lag/sem-bøøg\
Macedonia - มาเซโดเนีย - maa-see-doo-niaa-
Madagascar - มาดากัสการ์
Malawi - มาลาวี
Malaysia - มาเลเซีย
Maldives - มัลดีฟส์
Mali - มาลี
Malta - มอลตา
Mauritania - มัวริตาเนีย - muaa-ri/taa-niaa-
Mexico - เม๊กซิโก - meg/si-goo-
Moldavia - มอลเดเวีย -mon-dee-wiaa-
Monaco - โมนาโก - moo-naa-goo-
Mongolia - มองโกเลีย
Morocco - โมรอคโค
Mozambique - โมซัมบิก
Myanmar - พม่า - pha/maa^
Namibia - นามิเบีย
Nepal - เนปาล - nee-paan-
Netherlands - เนเธอร์แลนด์
Netherlands Antilles – เนเธอร์แลนด์แอนทิลส์
New Caladonia – นิวคาเลโดเนีย
New Zealand – นิวซีแลนด์
Nicaragua - นิคารากัว
Niger - ไนเจอร์
Nigeria - ไนจีเรีย
North Korea – เกาหลีเหนือ - gao-lii~nyaa~
Norway - นอร์เวย์
Oman - โอมาน
Pakistan - ปากีสถาน
Panama - ปานามา
Papua New Guinea – ปาปัวนิวกีนี
Paraguay - ปารากวัย
Peru - เปรู
Philippines - ฟิลิปปินส์ - fi/li/pin-
Poland - โปแลนด์
Polynesia - โพลินีเซีย
Portugal - โปรตุเกส - proo-tu-geed\
Príncipe - ปรินซิเป
Qatar - กาตาร์
Romania - โรมาเนีย
Russia - รัสเซีย
Rwanda - รวันดา
Sabah - ซาบาห์
Saint Helena – เซนต์เฮเลนา
Saint Maarten – เซนต์มาร์ติน
San Marino – ซานมารีโน
São Tomé – เซาโตเม - sau-too-mee^
Sardinia - ซารดีเนีย
Saudi Arabia – ซาอุดิอาราเบีย
Senegal - เซเนกัล
Seychelles - เซเชลล์
Sierra Leone – เซียราเลโอน
Singapore - สิงคโปร์
Solomon Islands – หมู่เกาะโซโลมอน
Somalia - โซมาเลีย
South-Korea – เกาหลีใต้ - gao-lii~taai^
South-Africa – อัฟริกาใต้ - ab/fri/gaa-taai^
Spain - สเปน - sa-peen-
Sri Lanka – ศรีลังกา - sii~lang-gaa-
Sudan - ซูดาน
Suriname - สุรินัม
Swaziland - สวาซิแลนด์
Sweden - สวีเดน
Switzerland - สวิตเซอร์แลนด์
Siberia - ไซบีเรีย
Syria - ซีเรีย
Taiwan - ไต้หวัน
Tajikistan - ทาจิกิสถาน
Tanzania - แทนซาเนีย
Tasmania - ทาสมาเนีย
Thailand - ไทย - thai-
Togo - โตโก
Tunisia - ตูนีเซีย
Turkey - ตุรกี - tu-ra-gii-
Turkmenistan - เติร์กเมนิสถาน
U.A.E. (United Arabic Emirates) – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - sa\ha\rat/aa-rab\ee-mi-reed\
Uganda - อูกานดา - uu-gaan-daa
Ukraine - ยูเครน - yuu-kreen-
United Kingdom – สหราชอาณาจักร - sa\ha\raad^cha-aa-naa-jag\
Uruguay - อุรุกวัย
USA (United States of America) – สหรัฐอเมริกา
Uzbekistan - อุซเบกิสถาน
Vatican city – นครรัฐวาติกัน - na/kOOn-rat/waa-ti-gan-
Venezuela - เวเนซุเอลา
Vietnam - เวียตนาม
Yemen - เยเมน
Yugoslavia - ยูโกสลาเวีย
Zaire - ซาอีร์ - saa-ii-
Zambia - แซมเบีย
Zimbabwe - ซิมบับเว
Sous l'ombre de Bouddha, je prends refuge.
Sous l'ombre de Dharma, je prends refuge.
Sous l'ombre de Sangha, je prends refuge.

User avatar
Leviwosc
Posts: 4743
Joined: 2002-06-28, 3:38
Real Name: Reinaldus Adreanus
Gender: male
Location: Tilburg
Country: NL The Netherlands (Nederland)
Contact:

Postby Leviwosc » 2003-07-28, 15:26

Thanks a lot, Sou, Luís and Saaropean!

Sou, thank you for the whole list, it must been a hell of a job, anyway thanks a lot for it.

With Kind Regards,
Ron de Leeuw
the Netherlands
Image Image | Image Image Image Image | Image Image Image

User avatar
Mulder-21
Posts: 3140
Joined: 2003-04-22, 7:15
Real Name: Johan Petur Dam
Gender: male
Location: Funningur
Country: FO Faroe Islands (Faroe Islands)
Contact:

Postby Mulder-21 » 2003-08-03, 3:39

Faroese

Preliminary list: Corrections are to follow, since this is done by memory:

Afghanistan - Afganistan
Albania - Albania
Algeria - Algeria
Angola - Angola
Andorra - Andorra
Antarctica - Antarktis
Argentina - Argentina
Armenia - Armenia
Aruba - Aruba
Australia - Avstralia
Austria - Eysturríki
Azerbaijan - Aserbadjan
Azores - Asoroyggjar
Bahamas - Bahamas
Bahrain - Bahrein
Bangladesh - Bangladesj
Belarus – Hvítarussland
Belgium - Belgia
Benin - Benin
Bhutan - Butan
Bolivia - Bolivia
Bonaire - *
Bosnia-Herzegovina – Bosnia-Hersegovina
Botswana - Botsvana
Brazil - Brasil(ia)
Bulgaria - Bulgaria
Burkina Faso – Burkina Faso
Burma - Burma
Burundi - Burundi
California - Kalifornia
Cambodia - Kambodja
Cameroon - Kamerun
Canada - Kanada
Canarian Islands – Kanariuoyggjar
Catalonia - Katalonia
Central African Republic – Miðafrikalýðveldið
Chad - Kjad
Chile - Kili
China - Kina
Colombia - Kolombia
Comoros - Komoroyggjar
Congo - Kongo
Corsica - Korsika
Costa Rica – Kosta Rika
Croatia - Kroatia
Cuba - Kuba
Curacao - Curaçao
Cyprus - Kýpros/Kypros
Czech - Kekkia
Denmark - Danmørk/Danmark
Djibouti - Djibouti
Easter Island – Páskaoyggin
Ecuador - Ekvador
Egypt - Egyptaland
El Salvador – El Salvador
Equatorial Guinea – Ekvatorialguinea
Eritrea - Eritrea
Estonia - Estland
Ethiopia - Etiopia
Faroe Islands – Føroyar
Federated States of Micronesia – Mikronesia
Fiji Islands – Fijioyggjar
Finland - Finnland
France - Frakland/Frankaríki
French Guiana – Franska Gujana
Gabon - Gabon
Gambia - Gambia
Gaza strip – Gazageirin
Georgia - Georgia
Germany - Týskland
Ghana - Gana
Great-Brittan – Stórabretland
Greece - Grikkaland
Greenland - Grønland
Guatemala - Guatemala
Guinea - Guinea
Guinea Bissau – Guinea-Bissau
Guyana - Gujana
Hawaii - Havaii
Honduras - Honduras
Hungary - Ungarn
Iceland - Ísland
India - India
Indonesia - Indonesia
Iran - Iran
Iraq - Irak
Ireland - Írland
Israel - Ísrael
Italy - Italia
Ivory Coast – Fílabeinsstrondin
Jamaica - Jameika
Japan - Japan
Jordan - Jordan
Kazakhstan - Kasakstan
Kenya - Kenja
Kuwait - Kuveit
Kyrgyzstan - Kirgisia
Laos - Laos
Latvia - Letland
Lesotho - Lesoto
Lebanon - Libanon
Liberia - Liberia
Libya - Libya/Libia
Lichtenstein - Liktinstein
Lithuania - Litava
Luxembourg - Luksemborg
Macedonia - Makedonia
Madagascar - Madagaskar
Malawi - Malavi
Malaysia - Maleisia
Maldives - Maldivoyggjar
Mali - Mali
Malta - Malta
Mauritania - Móritania
Mexico - Meksiko
Moldavia - Moldava
Monaco - Monako
Mongolia - Mongolia
Morocco - Marokko
Mozambique - Mosambik
Myanmar - Myanmar
Namibia - Namibia
Nepal - Nepal
Netherlands - Niðurlond / Holland (Sorry, Ron)
Netherlands Antilles – Niðurlendsku/Hollendsku Antillurnar
New Caladonia – Nýkaledonia
New Zealand – Nýsæland
Nicaragua - Nikaragua
Niger - Niger
Nigeria - Nigeria
North Korea – Norðurkorea
Norway - Noreg/Norra
Oman - Oman
Pakistan - Pakistan
Panama - Panama
Papua New Guinea – Papua Nýguinea
Paraguay - Paraguei
Peru - Peru
Philippines - Filipsoyggjar
Poland - Pólland
Polynesia - Polynesia
Portugal - Portugal
Príncipe - Prinsip
Qatar - Katar
Romania - Rumenia
Russia - Russland
Rwanda - Ruanda
Sabah - ?/Sabah
Saint Helena – St. Helena
Saint Maarten – ?/ St. Martin
San Marino – San Marino
São Tomé – Sao Tomi
Sardinia - Sardinia
Saudi Arabia – Saudiarabia
Senegal - Senegal
Seychelles - Seyskelloyggjar
Sierra Leone – Sierra Leone
Singapore - Singapor
Solomon Islands – Solomonoyggjar
Somalia - Somalia
South-Korea – Suðurkorea
South-Africa – Suðurafrika
Spain - Spania
Sri Lanka – Sri Lanka
Sudan - Sudan
Suriname - Surinam
Swaziland - Svasiland
Sweden - Svøríki
Switzerland - Sveis
Siberia - Siberia
Syria - Sýria
Taiwan - Teivan
Tajikistan - Tadjikistan
Tanzania - Tansania
Tasmania - Tasmania
Thailand - Teiland
Togo - Togo
Tunisia - Tunesia
Turkey - Turkaland
Turkmenistan - Turkmenistan
U.A.E. (United Arab Emirates) – Sameindu Arabisku Emiratini
Uganda - Uganda
Ukraine - Ukraina
United Kingdom – Stórabretland
Uruguay - Uruguei
USA (United States of America) – (Sambandsríkið) USA
Uzbekistan - Usbekistan
Vatican city – Vatikanið
Venezuela - Venesuela
Vietnam - Vjetnam
Yemen - Jemen
Yugoslavia - Jugoslavia
Zaire - Sair
Zambia - Sambia
Zimbabwe - Simbabvi

And if you were wondering: With very few exceptions, all Faroese country names are neuter!
Last edited by Mulder-21 on 2004-10-18, 0:10, edited 2 times in total.
Gløgt er gestsins eyga. (Føroyskt orðafelli)
Wise is the stranger's eye. (Faroese saying)
L'occhio dell'ospite è acuto. (Proverbio faroico)
Hosťovo oko je múdre. (Faerské uslovie)

Fluent: Faroese, Danish, English, German
Almost fluent: Norwegian, Swedish
Basic: Slovak (studying), Spanish
Have studied: Hebrew, Russian
Interests: Ukrainian, Romanian, Italian, Albanian, Armenian, Ossetic, Hungarian, Estonian, Baltic languages

ikr

Postby ikr » 2003-08-03, 6:21

English - Spanish - Catalan

Afghanistan - Afganistán - Afganistan
Albania - Albania - Albània
Algeria - Argelia - Algèria (why swapping the 'r' by the 'l'?)
Angola - Angola - Angola
Andorra - Andorra - Andorra
Antarctica - Antártida - Antàrtida
Argentina - Argentina - Argentina
Armenia - Armenia - Armènia
Aruba - Aruba - Aruba
Australia - Australia - Austràlia
Austria - Austria - Àustria
Azerbaijan - Acerbayán - Azerbaitjan
Azores - Azores - Açores
Bahamas - Bahamas - Bahamas
Bahrain - Bahrein - Bahrein
Bangladesh - Bangladesh - Bangladesh
Belarus – Bielorusia - Biel·lorússia
Belgium - Bélgica - Bèlgica
Benin - Benin - Benin
Bhutan - Bhutan - Bhutan
Bolivia - Bolivia - Bolívia
Bonaire - Bonaire -Bonaire
Bosnia-Herzegovina – Bosnia-Hercegovina - Bòsnia-Herzegovina
Botswana - Botswana - Botswana
Brazil - Brasil - Brasil
Bulgaria - Bulgaria - Bulgària
Burkina Faso – Burkina Faso - Burkina Faso
Burma - Birmania - Birmània
Burundi - Burundi - Burundi
California - California - Califòrnia
Cambodia - Camboya - Cambotja
Cameroon - Camerún - Camerun
Canada - Canadá - Canadà
Canarian Islands – Islas Canarias - Illes Canàries
Catalonia - Cataluña - Catalunya
Central African Republic – República Centroafricana - República Centre-Africana
Chad - Chad - Txad
Chile - Chile - Xile
China - China - Xina
Colombia - Colombia - Colòmbia
Comoros - ???
Congo - Congo - Congo
Corsica - Córcega - Còrsega
Costa Rica – Costa Rica - Costa Rica
Croatia - Croacia - Croàcia
Cuba - Cuba - Cuba
Curacao - ???
Cyprus - Chipre - Xipre
Czech - República Checa - Txèquia
Denmark - Dinamarca - Dinamarca
Djibouti - Djibouti - Djibouti
Easter Island – Isla de Pascua - Illa de Pàscua
Ecuador - Ecuador - Equador
Egypt - Egipto - Egipte
El Salvador – El Salvador - El Salvador
Equatorial Guinea – Guinea Ecuatorial - Guinea Equatorial
Eritrea - Eritrea - Eritrea
Estonia - Estonia - Estònia
Ethiopia - Etiopía - Etiòpia
Faroe Islands – Islas Feroe - Illes Faroe
Federated States of Micronesia – ???
Fiji Islands – Islas Fidji - Illes Fidji
Finland - Finlandia - Finlàndia
France - Francia - França
French Guiana – Guayana Francesa - Guaiana Francesa
Gabon - Gabón - Gabon
Gambia - Gambia - Gàmbia
Gaza strip – Franja de Gaza - Franja de Gaza
Georgia - Georgia - Georgia
Germany - Alemania - Alemanya
Ghana - Ghana - Ghana
Great-Brittan – Gran Bretaña - Gran Bretanya
Greece - Grecia - Grècia
Greenland - Groenlandia - Groenlàndia
Guatemala - Guatemala - Guatemala
Guinea - Guinea - Guinea
Guinea Bissau – Guinea Bissau - Guinea Bissau
Guyana - ??? (not sure)
Hawaii - Hawaii - Hawaii
Honduras - Honduras - Honduras
Hungaria - Hungría - Hongria
Iceland - Islandia - Islàndia
India - India - Índia
Indonesia - Indonesia - Indonèsia
Iran - Irán - Iran
Iraq - Irak - Iraq
Ireland - Irlanda - Irlanda (i think we both use to say Eire)
Israel - Israel - Israel
Italy - Italia - Itàlia
Ivory Coast – Costa de Marfil - Costa d'Ivori
Jamaica - Jamaica - Jamaica
Japan - Japón - Japó
Jordan - Jordania - Jordània
Kazakhstan - ??? (not sure)
Kenya - Kenya - Kenya
Kuwait - Kuwait - Kuwait
Kyrgyzstan - ??? (also not sure)
Laos - Laos - Laos
Latvia - Letonia - Letònia
Lesotho - Lesotho - Lesotho
Libanon - Líbano - Líban
Liberia - Liberia - Libèria
Libya - Libia - Líbia
Lichtenstein - Liechtenstein - Liechtenstein
Lithuania - Lituania - Lituània
Luxembourg - Luxemburgo - Luxemburg
Macedonia - Macedonia - Macedònia
Madagascar - Madagascar - Madagascar
Malawi - Malawi - Malawi
Malaysia - Malasia - Malàisia
Maldives - Maldivas - Maldives
Mali - Mali - Mali
Malta - Malta - Malta
Mauritania - Mauritania - Mauritània
Mexico - Méjico - Mèxic
Moldavia - Moldavia - Moldàvia
Monaco - Mónaco - Mónaco
Mongolia - Mongolia - Mongòlia
Morocco - Marruecos - Marroc
Mozambique - Mozambique - Mozambic
Myanmar - Birmania - Birmània
Namibia - Namibia - Namíbia
Nepal - Nepal - Nepal
Netherlands - Holanda - Holanda
Netherlands Antilles – Antillas Holandesas - Antilles Holandeses
New Caladonia – Nueva Caledonia - Nova Caledònia
New Zealand – Nueva Zelanda - Nova Zelanda
Nicaragua - Nicaragua - Nicaragua
Niger - Niger - Níger
Nigeria - Nigeria - Nigèria
North Korea – Korea del Norte - Korea del Nord
Norway - Noruega - Noruega
Oman - Omán - Oman
Pakistan - Pakistán - Pakistan
Panama - Panamá - Panamà
Papua New Guinea – Papua Nueva Guinea - ?
Paraguay - Paraguay - Paraguai
Peru - Perú - Perú
Philippines - Filipinas - Filipines
Poland - Polonia - Polònia
Polynesia - Polinesia - Polinèsia
Portugal - Portugal - Portugal
Príncipe - ???
Qatar - Qatar - Qatar
Romania - Rumanía - Romania
Russia - Rusia - Rússia
Rwanda - Ruanda - Rwanda
Saba - Saba - Saba
Saint Helena – Santa Helena - Santa Helena
Saint Maarten – ???
San Marino – San Marino - San Marino
São Tomé – Sao Tomé - Sao Tomé
Sardinia - Cerdeña - Sardenya
Saudi Arabia – Arabia Saudí - Aràbia Saudí
Senegal - Senegal - Senegal
Seychelles - Seychelles - Seychelles
Sierra Leone – Sierra Leona - Sierra Leone
Singapore - Singapur - Singapur
Solomon Islands – ???
Somalia - Somalia - Somàlia
South-Korea – Korea del Sur - Korea del Sud
South-Africa – Sudáfrica - Sudàfrica
Spain - España - Espanya
Sri Lanka – Ceilán - Sri Lanka
Sudan - Sudán - Sudan
Suriname - Surinam - Surinam
Swaziland - ???
Sweden - Suecia - Suècia
Switzerland - Suiza - Suïssa
Syberia - Siberia - Sibèria
Syria - Siria - Síria
Taiwan - Taiwan - Taiwan
Tajikistan - Tajikistán - Tadjikistan
Tanzania - Tanzania - Tanzània
Tasmania - Tasmania - Tasmània
Thailand - Tailandia - Tailàndia
Togo - Togo - Togo
Tunisia - Túnez - Tunísia
Turkey - Turquía - Turquia
Turkmenistan - Turkmenistán - Turkmenistan
U.A.E. (United Arabic Emirates) – E.A.U (Emiratos árabes unidos) - E.A.U (Emirats àrabs units)
Uganda - Uganda - Uganda
Ukraine - Ucrania - Ucraïna
United Kingdom – Reino Unido - Regne Unit
Uruguay - Uruguay - Uruguai
USA (United States of America) – Estados Unidos - Estats Units
Uzbekistan - Uzbekistán - Uzbekistan
Vatican city – El Vaticano - El Vaticà.
Venezuela - Venezuela - Venezuela
Vietnam - Vietnam - Vietnam
Yemen - Yemen - Iemen
Yugoslavia - Yugoslavia - Iugoslàvia
Zaire - Zaire - Zaire
Zambia - Zambia - Zàmbia
Zimbabwe - Zimbabwe - Zimbabwe


not 100% accurate, since i've made it of memory. Maybe more than one term valid for some countries...

Justyna

Translation of country names

Postby Justyna » 2003-08-07, 18:15

I'm translator of German language and just preparing the Polish equivalents. They will be ready in a few days. Is anyone interested in the pronunciation according to API standards of any country name? If so, you can write me via e-mail in German language.

Blake
Posts: 236
Joined: 2003-08-12, 10:15
Real Name: Pascal Calu
Gender: male
Location: Oostende
Country: BE Belgium (België / Belgique)

Postby Blake » 2003-08-12, 12:01

Ron, ik heb nog enkele fouten gevonden in uw lijst... Hier volgen de correcte namen. (gebaseerd op de "Landenlijst" van http://www.taaldatabanken.com/)

There still were some mistakes in the Dutch version...
Here are the correct names of the mis-spelled words:

DUTCH
Azerbeidzjan
Bosnië-Herzegovina
Congo
Faerøer
Frans-Guyana
IJsland
Ivoorkust
Kirgizië - Kirgizstan
Maleisië
Qatar
Oezbekistan

User avatar
ekalin
Posts: 1850
Joined: 2002-06-21, 11:02
Real Name: Eduardo M Kalinowski
Gender: male
Location: Curitiba, PR
Country: BR Brazil (Brasil)
Contact:

Postby ekalin » 2004-09-07, 18:43

Bumping this to the top, for people to do everything at once instead of opening N topics. :-)
This gubblick contains many nosklarkish English flutzpahs, but the overall pluggandisp can be glorked from context. – David Moser

User avatar
Strigo
Posts: 4724
Joined: 2002-12-27, 13:16
Real Name: Carlos Reyes Barría
Gender: male
Location: La Florida
Country: CL Chile (Chile)
Contact:

Postby Strigo » 2004-09-07, 21:19

Wow, I really thought it was endless!
Aquí es donde traduzco diariamente música israelí del hebreo al español

[flag]cl[/flag] native; [flag]en[/flag] fluent; [flag]il[/flag] lower advanced ; [flag]pt-BR[/flag] read fluently, understand well, speak not so badly (specially after some Itaipava); recently focusing on [flag]sv[/flag][flag]ar[/flag] and I promised myself to finish my [flag]ru[/flag] New Penguin Russian Course: A Complete Course for Beginners in less than a month (12/oct/2013). Wants to wake up one day speaking [flag]ka[/flag][flag]lt[/flag] and any Turkic language.

FNORD
Posts: 1354
Joined: 2004-08-28, 21:16
Gender: male
Location: São Paulo
Country: BR Brazil (Brasil)

Re: Translation of country names

Postby FNORD » 2004-09-07, 23:40

English - Portuguese


Afghanistan - Afeganistão
Albania - Albânia
Algeria - Algéria
Angola - Angola
Andorra - Andorra
Antarctica - Antártica/Antártida
Argentina - Argentina
Armenia - Armênia
Aruba - Aruba
Australia - Austrália
Austria - Áustria
Azerbaijan - Azerbanjão
Azores - Açores
Bahamas - Bahamas
Bahrain - Bahrein
Bangladesh - Bangladesh
Belarus – Bielo-Rússia
Belgium - Bélgica
Benin - Benin
Bhutan - ???
Bolivia - Bolívia
Bonaire - Bonaire
Bosnia-Herzegovina – Bósnia-Herzegovina
Botswana - Botsuana
Brazil - Brasil
Bulgaria - Bulgária
Burkina Faso – ???
Burma - Burma
Burundi - Burundi
California - Califórnia
Cambodia - Camboja
Cameroon - Camarões
Canada - Canadá
Canarian Islands – Ilhas Canárias
Catalonia - Catalonië
Central African Republic – ???
Chad - Chade
Chile - Chile
China - China
Colombia - Colômbia
Comoros - ???
Congo - Congo
Corsica - Córsega
Costa Rica – Costa Rica
Croatia - Croácia
Cuba - Cuba
Curacao - Curaçao
Cyprus - ???
Czech - República Tcheca
Denmark - Dinamarca
Djibouti - ???
Easter Island – Ilhas de Páscoa
Ecuador - Equador
Egypt - Egito
El Salvador – El Salvador
Equatorial Guinea – Guiné Equatorial
Eritrea - Eritréia
Estonia - Estônia
Ethiopia - Etiópia
Faroe Islands – ???
Federated States of Micronesia – Estados Federados da Micronésia
Fiji Islands – Ilhas Fiji
Finland - Finlândia
France - França
French Guiana – Guiana Francesa (That is a strange word)
Gabon - Gabão
Gambia - Gâmbia
Gaza strip – Faixa de Gaza
Georgia - Geórgia
Germany - Alemanha
Ghana - Gana
Great-Brittan – Grã-Bretanha
Greece - Grécia
Greenland - Groenlândia
Guatemala - Guatemala
Guinea - Guiné
Guinea Bissau – Guiné Bissau
Guyana - Guiana (This too)
Hawaii - Havai
Honduras - Honduras
Hungaria - Hungária
Iceland - Islândia
India - Índia
Indonesia - Indonésia
Iran - Irã/Iran
Iraq - Iraque
Ireland - Irlanda
Israel - Israel
Italy - Itália
Ivory Coast – ???
Jamaica - Jamaica
Japan - Japão
Jordan - Jordânia
Kazakhstan - Cazaquistão
Kenya - Quenia (looks like a laguage name)
Kuwait - Kwait
Kyrgyzstan - ???
Laos - Laos
Latvia - Letônia
Lesotho - Lesoto
Libanon - Líbano
Liberia - Libéria
Libya - Líbia
Lichtenstein - Lichtenstein
Lithuania - Lituânia
Luxembourg - Luxemburgo
Macedonia - Macedônia
Madagascar - (Ilha de) Madagáscar
Malawi -
Malaysia - Malásia
Maldives - Maldivas
Mali - Mali
Malta - Malta
Mauritania - Mauritânia
Mexico - México
Moldavia - Moldávia
Monaco - Mônaco
Mongolia - Mongólia
Morocco - Marrocos
Mozambique - Moçambique
Myanmar - Myanmar
Namibia - Namíbia
Nepal - Nepal
Netherlands - Holanda
Netherlands Antilles – Antilhas Holandesas
New Caladonia – Nova Caledônia
New Zealand – Nova Zelândia
Nicaragua - Nicarágua
Niger - Níger
Nigeria - Nigéria
North Korea – Corea do Norte
Norway - Noruega
Oman - Omã/Oman
Pakistan - Paquistão
Panama - Panamá
Papua New Guinea – Papua-Nova Guiné
Paraguay - Paraguai
Peru - Peru
Philippines - Filipinas
Poland - Polõnia
Polynesia - Polinésia
Portugal - Portugal
Príncipe - Príncipe
Qatar - Catar
Romania - Romênia
Russia - Rússia
Rwanda - Ruanda
Saba - ???
Saint Helena – Santa Helena
Saint Maarten – ???
San Marino – San Marino
São Tomé – São Tomé
Sardinia - ???
Saudi Arabia – Arábia Saudita
Senegal - Senegal
Seychelles - ???
Sierra Leone – Serra Leoa
Singapore - Singapura
Solomon Islands – Ilhas Salomão
Somalia - Somália
South-Korea – Corea do Sul
South-Africa – África do Sul
Spain - Espanha
Sri Lanka – Sri Lanka
Sudan - Sudão
Suriname - Suriname
Swaziland - Swazilândia
Sweden - Suécia
Switzerland - Suíça
Syberia - Sibéria
Syria - Síria
Taiwan - Taiwan
Tajikistan - ???
Tanzania - Tanzânia
Tasmania - Tasmânia
Thailand - Tailândia
Togo - ???
Tunisia - Tunísia
Turkey - Turquia
Turkmenistan - Turcomenistão
U.A.E. (United Arabic Emirates) – Emirados Árabes Unidos
Uganda - Uganda
Ukraine - Ucrânia
United Kingdom – Reino Unido
Uruguay - Uruguai
USA (United States of America) – EUA (Estados Unidos da América)
Uzbekistan - Uzbequistão
Vatican city – (Cidade do) Vaticano
Venezuela - Venezuela
Vietnam - Vietnã
Yemen - Iemên
Yugoslavia - Iuguslávia
Zaire - Zaire
Zambia - Zâmbia
Zimbabwe - Zimbábue


This was a long one!

User avatar
Kubi
Posts: 3235
Joined: 2003-09-16, 15:17
Gender: male
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Translation of country names

Postby Kubi » 2004-09-08, 14:23

English - Portuguese


Afghanistan - Afeganistão
Albania - Albânia
Algeria - Algéria
Angola - Angola
Andorra - Andorra
Antarctica - Antártica/Antártida
Argentina - Argentina
Armenia - Armênia
Aruba - Aruba
Australia - Austrália
Austria - Áustria
Azerbaijan - Azerbanjão
Azores - Açores
Bahamas - Bahamas
Bahrain - Bahrein
Bangladesh - Bangladesh
Belarus – Bielo-Rússia
Belgium - Bélgica
Benin - Benin
Bhutan - ???
Bolivia - Bolívia
Bonaire - Bonaire
Bosnia-Herzegovina – Bósnia-Herzegovina
Botswana - Botsuana
Brazil - Brasil
Bulgaria - Bulgária
Burkina Faso – ???
Burma - Burma
Burundi - Burundi
California - Califórnia
Cambodia - Camboja
Cameroon - Camarões
Canada - Canadá
Canarian Islands – Ilhas Canárias
Catalonia - Catalonië
Central African Republic – ???
Chad - Chade
Chile - Chile
China - China
Colombia - Colômbia
Comoros - ???
Congo - Congo
Corsica - Córsega
Costa Rica – Costa Rica
Croatia - Croácia
Cuba - Cuba
Curacao - Curaçao
Cyprus - Chipre
Czech - República Tcheca
Denmark - Dinamarca
Djibouti - ???
Easter Island – Ilhas de Páscoa
Ecuador - Equador
Egypt - Egito
El Salvador – El Salvador
Equatorial Guinea – Guiné Equatorial
Eritrea - Eritréia
Estonia - Estônia
Ethiopia - Etiópia
Faroe Islands – ???
Federated States of Micronesia – Estados Federados da Micronésia
Fiji Islands – Ilhas Fiji
Finland - Finlândia
France - França
French Guiana – Guiana Francesa (That is a strange word)
Gabon - Gabão
Gambia - Gâmbia
Gaza strip – Faixa de Gaza
Georgia - Geórgia
Germany - Alemanha
Ghana - Gana
Great-Brittan – Grã-Bretanha
Greece - Grécia
Greenland - Groenlândia
Guatemala - Guatemala
Guinea - Guiné
Guinea Bissau – Guiné Bissau
Guyana - Guiana (This too)
Hawaii - Havai
Honduras - Honduras
Hungaria - Hungária
Iceland - Islândia
India - Índia
Indonesia - Indonésia
Iran - Irã/Iran
Iraq - Iraque
Ireland - Irlanda
Israel - Israel
Italy - Itália
Ivory Coast – ???
Jamaica - Jamaica
Japan - Japão
Jordan - Jordânia
Kazakhstan - Cazaquistão
Kenya - Quenia (looks like a laguage name)
Kuwait - Kwait
Kyrgyzstan - ???
Laos - Laos
Latvia - Letônia
Lesotho - Lesoto
Libanon - Líbano
Liberia - Libéria
Libya - Líbia
Lichtenstein - Lichtenstein
Lithuania - Lituânia
Luxembourg - Luxemburgo
Macedonia - Macedônia
Madagascar - (Ilha de) Madagáscar
Malawi -
Malaysia - Malásia
Maldives - Maldivas
Mali - Mali
Malta - Malta
Mauritania - Mauritânia
Mexico - México
Moldavia - Moldávia
Monaco - Mônaco
Mongolia - Mongólia
Morocco - Marrocos
Mozambique - Moçambique
Myanmar - Myanmar
Namibia - Namíbia
Nepal - Nepal
Netherlands - Holanda
Netherlands Antilles – Antilhas Holandesas
New Caladonia – Nova Caledônia
New Zealand – Nova Zelândia
Nicaragua - Nicarágua
Niger - Níger
Nigeria - Nigéria
North Korea – Corea do Norte
Norway - Noruega
Oman - Omã/Oman
Pakistan - Paquistão
Panama - Panamá
Papua New Guinea – Papua-Nova Guiné
Paraguay - Paraguai
Peru - Peru
Philippines - Filipinas
Poland - Polõnia
Polynesia - Polinésia
Portugal - Portugal
Príncipe - Príncipe
Qatar - Catar
Romania - Romênia
Russia - Rússia
Rwanda - Ruanda
Saba - ???
Saint Helena – Santa Helena
Saint Maarten – ???
San Marino – San Marino
São Tomé – São Tomé
Sardinia - ???
Saudi Arabia – Arábia Saudita
Senegal - Senegal
Seychelles - ???
Sierra Leone – Serra Leoa
Singapore - Singapura
Solomon Islands – Ilhas Salomão
Somalia - Somália
South-Korea – Corea do Sul
South-Africa – África do Sul
Spain - Espanha
Sri Lanka – Sri Lanka
Sudan - Sudão
Suriname - Suriname
Swaziland - Swazilândia
Sweden - Suécia
Switzerland - Suíça
Syberia - Sibéria
Syria - Síria
Taiwan - Taiwan
Tajikistan - ???
Tanzania - Tanzânia
Tasmania - Tasmânia
Thailand - Tailândia
Togo - ???
Tunisia - Tunísia
Turkey - Turquia
Turkmenistan - Turcomenistão
U.A.E. (United Arabic Emirates) – Emirados Árabes Unidos
Uganda - Uganda
Ukraine - Ucrânia
United Kingdom – Reino Unido
Uruguay - Uruguai
USA (United States of America) – EUA (Estados Unidos da América)
Uzbekistan - Uzbequistão
Vatican city – (Cidade do) Vaticano
Venezuela - Venezuela
Vietnam - Vietnã
Yemen - Iemên
Yugoslavia - Iuguslávia
Zaire - Zaire
Zambia - Zâmbia
Zimbabwe - Zimbábue
Je défendrai mes opinions jusqu'à ma mort, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez défendre les vôtres. - Voltaire

User avatar
kibo
Posts: 6942
Joined: 2003-12-16, 18:35
Gender: male
Country: RS Serbia (Србија)

Postby kibo » 2004-09-08, 16:24

Afghanistan – Авганистан - Avganistan
Albania – Албанија- Albanija
Algeria – Алжир - Alžir
Angola - Ангола - Angola
Andorra - Андора - Andora
Antarctica - Антарктик - Antarktik
Argentina - Аргентина - Argentina
Armenia - Јерменија - Jermenija
Aruba - Аруба - Aruba
Australia - Аустралија - Australija
Austria - Аустрија - Austrija
Azerbaijan - Азербејџан - Azerbejdžan
Azores - Азорска острва - Azorska ostrva
Bahamas – Бахамска острва – Bahamska ostrva
Bahrain - Бахреин - Bahrein
Bangladesh - Бангладеш - Bangladeš
Belarus – Белорусија – Belorusija
Belgium - Белгија - Belgija
Benin - Бенин - Benin
Bhutan - Бутан - Butan
Bolivia - Боливија - Bolivija
Bonaire - Бонајре - Bonajre
Bosnia-Herzegovina – Босна и Херцеговина – Bosna i Hercegovina
Botswana - Боцвана - Bocvana
Brazil - Бразил - Brazil
Bulgaria - Бугарска - Bugarska
Burkina Faso – Буркина Фасо – Burkina Faso
Burma - Бурма - Burma
Burundi - Бурунди - Burundi
California - Калифорнија - Kalifornija
Cambodia - Камбоџа - Kambodža
Cameroon - Камерун - Kamerun
Canada - Канада - Kanada
Canary Islands – Канарска Острва – Kanarska Ostrva
Catalonia - Каталонија - Katalonija
Central African Republic – Централноафричка Република – Centralnoafrička Republika
Chad – Чад - Čad
Chile - Чиле - Čile
China - Кина - Kina
Colombia - Колумбија - Kolumbija
Comoros – Коморска острва – Komorska ostrva
Congo – Конго - Kongo
Corsica - Корзика – Korzika
Costa Rica – Костарика – Kostarika
Croatia - Хрватска - Hrvatska
Cuba - Куба – Kuba
Curacao - Курасао - Kurasao
Cyprus – Кипар - Kipar
Czech Republic – Чешка (република) – Češka (republika)
Denmark - Данска - Danska
Djibouti – Џибути - Džibuti
Easter Island – Ускршња острва – Uskršnja ostrva
Ecuador - Еквадор - Ekvador
Egypt - Египат - Egipat
El Salvador – Ел Салвадор – El Salvador
Equatorial Guinea – Екваторијална Гвинеја - Ekvatorijalna Gvineja
Eritrea - Еритреја - Eritreja
Estonia - Естонија - Estonija
Ethiopia - Етиопија - Etiopija
Faroe Islands – Фарска острва – Farska ostrva
Federated States of Micronesia – Микронезија - Mikronezija
Fiji Islands – Фиџи - Fidži
Finland – Финска – Finska
France - Француска – Francuska
French Guiana – Француска Гијана – Francuska Gijana
Gabon - Габон - Gabon
Gambia - Гамбија - Gambija
Gaza strip – Појас Газе - Pojas Gaze
Georgia - Грузија - Gruzija
Germany - Немачка - Nemačka
Ghana - Гана - Gana
Great-Brittan – Велика Британија – Velika Britanija
Greece - Грчка - Grčka
Greenland - Гренланд - Grenland
Guatemala - Гватемала - Gvatemala
Guinea - Гвинеја - Gvineja
Guinea Bissau – Гвинеја Бисао – Gvineja Bisao
Guyana – Гијана - Gijana
Hawaii – Хаваји, Хавајска острва - Havaji, Havajska ostrva
Honduras - Хондурас - Honduras
Hungary - Мађарска - Mađarska
Iceland - Исланд - Island
India - Индија - Indija
Indonesia - Индонезија - Indonezija
Iran - Иран - Iran
Iraq - Ирак - Irak
Ireland - Ирска - Irska
Israel - Израел - Izrael
Italy - Италија - Italija
Ivory Coast – Обала Слоноваче – Obala Slonovače
Jamaica - Јамајка - Jamajka
Japan - Јапан - Japan
Jordan – Јордан - Jordan
Kazakhstan - Казахстан - Kazahstan
Kenya - Кенија - Kenija
Kuwait - Кувајт - Kuvajt
Kyrgyzstan – Киргизија - Kirgizija
Laos - Лаос - Laos
Latvia – Летонија – Letonija
Lebanon - Либан - Liban
Lesotho - Лесото - Lesoto
Liberia - Либерија - Liberija
Libya - Либија - Libija
Lichtenstein – Лихенштајн - Lihenštajn
Lithuania - Литванија - Litvanija
Luxembourg - Луксембург - Luksemburg
Macedonia - Македонија - Makedonija
Madagascar - Мадагаскар - Madagaskar
Malawi - Малави - Malavi
Malaysia - Малезија - Malezija
Maldives - Малдиви - Maldivi
Mali - Мали - Mali
Malta - Малта - Malta
Mauritania – Мауританија - Mauritanija
Mexico - Мексико - Meksiko
Moldavia - Молдавија - Moldavija
Monaco - Монако - Monako
Mongolia - Монголија - Mongolija
Morocco - Мароко - Maroko
Mozambique - Мозамбик - Mozambik
Myanmar - Мијанмар - Mijanmar
Namibia – Намибија - Namibija
Nepal – Непал - Nepal
Netherlands – Холандија - Holandija
Netherlands Antilles – Холандски Антили – Holandski Antili
New Caledonia – Нова Каледонија – Nova Kaledonija
New Zealand – Нови Зеланд – Novi Zeland
Nicaragua - Никарагва – Nikaragva
Niger - Нигер - Niger
Nigeria - Нигерија - Nigerija
North Korea – Северна Кореја – Severna Koreja
Norway - Норвешка - Norveška
Oman – Оман - Oman
Pakistan - Пакистан - Pakistan
Panama - Панама - Panama
Papua New Guinea – Папуа Нова Гвинеја - Papua Nova Gvineja
Paraguay - Парагвај - Paragvaj
Peru - Перу - Peru
Philippines – Филипини – Filipini
Poland - Пољска - Poljska
Polynesia - Полинезија - Polinezija
Portugal - Португалија - Portugalija
Príncipe – Пренсипе, Принчевска Острва - Prensipe, Prinčevska Ostrva
Qatar - Катар - Katar
Romania - Румунија - Rumunija
Russia - Русија - Rusija
Rwanda - Руанда - Ruanda
Saba - Сабах - Sabah
Saint Helena – Света Јелена – Sveta Jelena
Saint Martn – Свети Мартин – Sveti Martin
San Marino – Сан Марино – San Marino
São Tomé – Сан Томе, Свети Тома - San Tome, Sveti Toma
(São Tomé е Príncipe – Сао Томе и Принсипе - Sao Tome i Prinsipe)
Sardinia – Сардинија - Sardinija
Saudi Arabia – Саудијска Арабија – Saudijska Arabija
Serbia and Montenegro – Србија и Црна Гора – Srbija i Crna Gora
Senegal - Сенегал - Senegal
Seychelles – Сејшелска острва, Сејшели – Sejšelska ostrva, Sejšeli
Siberia - Сибир - Sibir
Sierra Leone – Сијера Леоне – Sijera Leone
Singapore - Сингапур - Singapur
Solomon Islands – Соломонова острва – Solomonova ostrva
Somalia - Сомалија - Somalija
South Korea – Јужна Кореја – Južna Koreja
South-Africa – Јужноафричка Република – Južnoafrička Republika
Spain – Шпанија - Španija
Sri Lanka – Шри Ланка – Šri Lanka
Sudan - Судан - Sudan
Surinam - Суринам - Surinam
Swaziland - Свазиленд - Svazilend
Sweden - Шведска - Švedska
Switzerland - Швајцарска - Švajcarska
Syria - Сирија - Sirija
Taiwan - Тајван - Tajvan
Tajikistan – Таџикстан - Tadžikstan
Tanzania - Танзанија - Tanzanija
Tasmania - Тасманија - Tasmanija
Thailand - Тајланд - Tajland
Togo - Того - Togo
Tunisia - Тунис - Tunis
Turkey - Турска - Turska
Turkmenistan – Туркменистан - Turkmenistan
U.A.E. (United Arab Emirates) – Уједињени Арапски Емирати - Ujedinjeni Arapski Emirati
Uganda - Уганда - Uganda
Ukraine - Украјина - Ukrajina
United Kingdom – Уједињено Краљевство – Ujedinjeno Kraljevstvo
Uruguay - Уругвај - Urugvaj
USA (United States of America) – САД (Сједињене Америчке Државе) - SAD (Sjedinjene Američke Države)
Uzbekistan - Узбекистан - Uzbekistan
Vatican city – Ватикан - Vatikan
Venezuela - Венецуела - Venecuela
Vietnam - Вијетнам - Vijetnam
Yemen - Јемен - Jemen
(Yugoslavia – Југославија - Jugoslavija)
Zaire - Заир - Zair
Zambia - Замбија - Zambija
Zimbabwe – Зимбабве – Zimbabve

I think Saba is spelt Sabah
Yugoslavia doesn't exist anymore :P
Goals:
[flag=]es[/flag] ➜ C1 (DELE)
[flag=]de[/flag] ➜ B2 (Goethe-Zertifikat) / C1
[flag=]sv[/flag] ➜ B1/B2

User avatar
Mulder-21
Posts: 3140
Joined: 2003-04-22, 7:15
Real Name: Johan Petur Dam
Gender: male
Location: Funningur
Country: FO Faroe Islands (Faroe Islands)
Contact:

Postby Mulder-21 » 2004-09-08, 23:45

Danish:

Afghanistan – Afghanistan
Albania – Albanien
Algeria – Algeriet
Angola - Angola
Andorra - Andorra
Antarctica - Antarktis
Argentina - Argentina
Armenia - Armenien
Aruba - Aruba
Australia - Australien
Austria - Østrig
Azerbaijan - Azerbaidjan
Azores - Azorerne
Bahamas – Bahamas
Bahrain - Bahrein
Bangladesh - Bangladesh
Belarus – Hviderusland
Belgium - Belgien
Benin - Benin
Bhutan - Bhutan
Bolivia - Bolivia
Bonaire - Bonaire
Bosnia-Herzegovina – Bosnien og Herzegovina
Botswana - Botswana
Brazil - Brasilien
Bulgaria - Bulgarien
Burkina Faso – Burkina Faso
Burma - Burma
Burundi - Burundi
California - Californien
Cambodia - Cambodja
Cameroon - Cameroon
Canada - Canada
Canary Islands – Kanarieøerne
Catalonia - Catalonien
Central African Republic – Central Afrikanske Republik
Chad – Tchad
Chile - Chile
China - Kina
Colombia - Columbia
Comoros – Comorrerne :?:
Congo – Congo
Corsica - Corsika
Costa Rica – Costa Rica
Croatia - Croatien
Cuba - Cuba
Curacao - Curaçao :?:
Cyprus – Cypern
Czech Republic – Tjekkiet
Denmark - Danmark
Djibouti – Djibouti
Easter Island – Påskeøen
Ecuador - Ecuador
Egypt - Egypten/Ægytpen
El Salvador – El Salvador
Equatorial Guinea – Ækvatorial-Guinea
Eritrea - Eritrea
Estonia - Estland
Ethiopia - Etiopien
Faroe Islands – Færøerne
Federated States of Micronesia – Mikronesien
Fiji Islands – Fiji
Finland – Finland
France - Frankrig
French Guiana – Fransk Gujana
Gabon - Gabon
Gambia - Gambia
Gaza strip – :?:
Georgia - Georgien
Germany - Tyskland
Ghana - Ghana
Great-Brittan – Storbritannien
Greece - Grækenland
Greenland - Grønland
Guatemala - Guatemala
Guinea - Guinea
Guinea Bissau – Guinea-Bissau
Guyana – Gujana
Hawaii – Hawaii
Honduras - Honduras
Hungary - Ungarn
Iceland - Island
India - Indien
Indonesia - Indonesien
Iran - Iran
Iraq - Irak
Ireland - Irland
Israel - Israel
Italy - Italien
Ivory Coast – Elfenbenskysten
Jamaica - Jamaica
Japan - Japan
Jordan – Jordan
Kazakhstan - Kazakstan
Kenya - Kenya
Kuwait - Kuwait
Kyrgyzstan – Kirgisien
Laos - Laos
Latvia – Letland
Lebanon - Libanon
Lesotho - Lesotho
Liberia - Liberia
Libya - Libyen
Lichtenstein – Lichtenstein
Lithuania - Litauen
Luxembourg - Luxembourg
(Former Yugoslav Republic of) Macedonia - (Forhenværende Jugoslaviske Republik) Makedonien
Madagascar - Madagaskar
Malawi - Malawi
Malaysia - Malaysia
Maldives - Maldiverne
Mali - Mali
Malta - Malta
Mauritania – Mauritanien
Mexico - Mexico
Moldavia - Moldavien
Monaco - Monaco
Mongolia - Mongoliet
Morocco - Marokko
Mozambique - Moçambique
Myanmar - Myanmar
Namibia – Namibien
Nepal – Nepal
Netherlands – Holland
Netherlands Antilles – Nederlandske Antiller
New Caledonia – Ny Caledonien
New Zealand – New Zealand
Nicaragua - Nicaragua
Niger - Niger
Nigeria - Nigeria
North Korea – Nordkorea
Norway - Norge
Oman – Oman
Pakistan - Pakistan
Panama - Panama
Papua New Guinea – Papua Ny Guinea
Paraguay - Paraguay
Peru - Peru
Philippines – Phillippinerne
Poland - Polen
Polynesia - Polynesien
Portugal - Portugal
Príncipe – Principe
Qatar - Qatar
Romania - Rumænien
Russia - Rusland
Rwanda - Rwanda
Saba - Saba :?:
Saint Helena – St. Helena
Saint Martn – St. Martin
San Marino – San Marino
São Tomé – São Tomé
(São Tomé е Príncipe – São Tomé e Príncipe)
Sardinia – Sardinien
Saudi Arabia – Saudi-Arabien
Serbia and Montenegro – Serbien og Montenegro
Senegal - Senegal
Seychelles – Seychellerne
Siberia - Sibirien
Sierra Leone – Sierra Leone
Singapore - Singapore
Solomon Islands – Solomonøerne
Somalia - Somalia
South Korea – Sydkorea
South-Africa – Stydafrika
Spain – Spanien
Sri Lanka – Sri Lanka
Sudan - Sudan
Surinam - Surinam
Swaziland - Swaziland
Sweden - Sverige
Switzerland - Schweiz
Syria - Syrien
Taiwan - Taiwan
Tajikistan – Tadjikistan
Tanzania - Tanzania
Tasmania - Tasmanien
Thailand - Thailand
Togo - Togo
Tunisia - Tunesien
Turkey - Tyrkiet
Turkmenistan – Turkmenistan
U.A.E. (United Arab Emirates) – U.A.E. (Forenede Arabiske Emirater)
Uganda - Uganda
Ukraine - Ukraine
United Kingdom – Forenede Kongerige
Uruguay - Uruguay
USA (United States of America) – USA (Amerikas Forenede Stater)
Uzbekistan - Uzbekistan
Vatican city – Vatikanet
Venezuela - Venezuela
Vietnam - Vietnam
Yemen - Jemen
(Yugoslavia – Jugoslavien)
Zaire - Zaire
Zambia - Zambia
Zimbabwe – Zimbabwe

I think, that this is it.
Gløgt er gestsins eyga. (Føroyskt orðafelli)
Wise is the stranger's eye. (Faroese saying)
L'occhio dell'ospite è acuto. (Proverbio faroico)
Hosťovo oko je múdre. (Faerské uslovie)

Fluent: Faroese, Danish, English, German
Almost fluent: Norwegian, Swedish
Basic: Slovak (studying), Spanish
Have studied: Hebrew, Russian
Interests: Ukrainian, Romanian, Italian, Albanian, Armenian, Ossetic, Hungarian, Estonian, Baltic languages

uilux

Postby uilux » 2004-09-10, 1:36

cyprus: 塞浦路斯 sāi pŭ lù sī塞 浦 路 斯

This one should be sài pǔ lù sī
Democratic People’s Republic of Korea: 朝鲜民主主义人民共和国cháo xiǎn mín zhŭ zhŭ yì zhĕ mín gòng hé guó朝 鮮 民 主 主 義 人 民 共 和 國

and this rén mín gòng hé guó not zhě mín gòng hé guó
"Gambia: 冈比亚 gāng bī yà岡 比 亞" should be gāng bǐ yà

honduras: 洪都拉斯 hóng nà lā tuō洪 都 拉 斯  hóng dū lā sī
Nauru: 诺鲁 nuò lŭ 諾魯 “瑙鲁  nǎo lǔ
palau: 帛琉 bó liú帛琉 “帕劳   pà láo
: 卡塔尔 qiă tă ĕr卡 塔 爾 kǎ tǎ ěr
Tonga: 东加 dōng jiā東加 is Tāng jiā
United Arab Emirates: 阿拉伯联合酋长国ā lā bó lián hé qiú cháng guó阿 拉 伯 聯 合 酋 長 國  ā lā bó lián hé qiú zhǎng guó
Yugoslavia: 南斯拉夫 nán ní lā fū南 斯 拉 夫 nán sī lā fū


Return to “Translations”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest